Trễ hẹn bảo hiểm thất nghiệp có được hưởng thất nghiệp nữa không?

Trễ hẹn bảo hiểm thất nghiệp có được hưởng thất nghiệp nữa không?
Nếu có vấn đề cần giải đáp thắc mắc về bảo hiểm thất nghiệp, bạn vui lòng liên hệ ngay qua số điện thoại Tổng đài hỏi đáp bảo luật bảo hiểm thất nghiệp 19006573 để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến. Trân trọng.

Xin chào luật sư, tôi là An, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm ở Trung Kính. Ngày 18/08 đến ngày 20/08 là ngày tôi phải đi khai báo tình trạng việc làm nhưng tôi quên không đi khai báo. Luật sư cho tôi hỏi trường hợp của tôi có phải là trễ hẹn bảo hiểm thất nghiệp không và tôi trễ hẹn bảo hiểm thất nghiệp có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không. Tôi phải làm gì để trễ hẹn bảo hiểm thất nghiệp vẫn lãnh được trợ cấp thất nghiệp?


Cảm ơn anh An đã tin tưởng Luật Quang Huy. Đây cũng là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm rất lớn từ người lao động. Qua bài viết này, Luật Quang Huy sẽ cung cấp thông tin cụ thể để hỗ trợ anh An và bạn đọc về vấn đề trễ hẹn bảo hiểm thất nghiệp để nắm rõ và không bỏ lỡ quyền lợi của mình.


1. Như thế nào là trễ hẹn bảo hiểm thất nghiệp?

Trễ hẹn bảo hiểm thất nghiệp được hiểu cụ thể là trễ ngày hẹn bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể khi giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì bên phía trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động nộp hồ sơ sẽ quy định một khoảng thời hạn để người lao động đến giải quyết hồ sơ, thủ tục liên quan tới việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nếu người lao động không đến trong thời hạn hay còn gọi là ngày hẹn trên thì họ sẽ bị coi là trễ hẹn bảo hiểm thất nghiệp.

Dựa vào các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, trễ hẹn bảo hiểm thất nghiệp có hai trường hợp, đó là: trễ hẹn ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trễ hẹn khai báo thất nghiệp

1.1 Trường hợp trễ hẹn ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Sau khi nộp đầy đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật, trong thời hạn 20 ngày, người lao động sẽ được nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động phải đến trung tâm dịch vụ việc làm nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp vào ngày ghi trên phiếu hẹn trả kết quả. Theo khoản 8 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, thời hạn chậm trễ nhất để người lao động đến trung tâm dịch vụ việc làm là 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả. Quá thời hạn đã được quy định nêu trên sẽ được coi là trễ hẹn ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hay còn được gọi chung là trễ ngày hẹn bảo hiểm thất nghiệp.

1.2 Trường hợp trễ hẹn khai báo thất nghiệp, hay còn gọi là trễ hẹn ngày khai báo tình trạng việc làm

Căn cứ theo Điều 52 Luật Việc làm 2013 thì trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định. Theo đó, sẽ có một thời hạn nhất định để người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đến trung tâm dịch vụ việc làm khai báo về tình trạng việc làm hàng tháng. Nếu trong khoảng thời gian này mà không đến khai báo thì sẽ được coi là trễ hẹn khai báo thất nghiệp hay còn gọi là trễ hẹn ngày khai báo tình trạng tìm kiếm việc làm.

Trễ hẹn bảo hiểm thất nghiệp có được hưởng thất nghiệp nữa không?

Như vậy, do không đến trung tâm dịch vụ việc làm khai báo tình trạng việc làm trong thời hạn đã được quy định trường hợp của anh An là trễ hẹn khai báo thất nghiệp.


2. Trễ hẹn bảo hiểm thất nghiệp có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Với trường hợp trễ hẹn ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: Theo Khoản 8 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP:

Trong 03 ngày làm việc được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định và không thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm về lý do không thể đến nhận thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp…

2.1 Trường hợp trễ hẹn ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định trên, nếu người lao động bị trễ hẹn ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động hết hạn nhận quyết định theo phiếu hẹn trả kết quả. Do đó nếu trễ hẹn ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì người lao động sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2.2 Trường hợp trễ hẹn khai báo thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 53 Luật Việc làm năm 2013 về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp thì:

  • Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định.
  • Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định.

Như vậy, đối với trường hợp trễ hẹn khai báo thất nghiệp thì người lao động sẽ bị dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó. Nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì sẽ tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm vào tháng sau đó.

Trường hợp của anh An là trễ hẹn khai báo thất nghiệp, do đó, anh An sẽ bị dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng 8. Nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì anh An phải thực hiện khai báo tình trạng việc làm đúng hạn vào tháng sau đó để tiếp tục việc hưởng trợ cấp thất nghiệp.


3. Làm gì để trễ hẹn bảo hiểm thất nghiệp vẫn lãnh được trợ cấp thất nghiệp?

3.1 Trường hợp trễ hẹn ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trước đây, trường hợp người lao động trễ hẹn ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì vẫn được nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và tiền trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP:

  • Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;
  • Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;
  • Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Tuy nhiên, điều khoản trên đã bị bãi bỏ bởi Điều 2 Nghị định 61/2020/NĐ-CP, do đó nếu trễ hẹn ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp vì bất kỳ lý do gì thì người lao động vẫn không được nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp.

3.2 Trường hợp trễ hẹn khai báo thất nghiệp

Căn cứ theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

Nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đang trong khoảng thời gian thuộc một trong các trường hợp sau thì người lao động không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm:

  • Ốm đau nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;
  • Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;
  • Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
  • Cha, mẹ, vợ/chồng, con của người lao động chết; người lao động hoặc con của người lao động kết hôn có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Đối với các trường hợp không trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm thì chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định, người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định nêu trên đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện.

Như vậy, đối với trường hợp trễ hẹn ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động không được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp; đối với trường hợp trễ hẹn khai báo thất nghiệp thì người lao động vẫn có thể được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp nếu như thuộc một trong các trường hợp đặc biệt nêu trên và thực hiện hoặc ủy quyết việc gửi giấy tờ xác nhận mình thuộc một trong các trường hợp đó trong thời hạn theo luật định.

Việc anh An trễ hẹn khai báo thất nghiệp vì lý do quên nên không thuộc một trong các trường hợp đặc biệt nêu trên nên anh An sẽ không được thêm một thời hạn để đi khai báo tình trạng việc làm. Vì vậy, anh An sẽ không nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp tháng 8.


Trên đây là các vấn đề pháp lý cũng như các lưu ý cần thiết mà người lao động phải nắm được về vấn đề Trễ hẹn bảo hiểm thất nghiệp. Nếu còn bất kỳ vấn đề gì chưa rõ hoặc thắc mắc, vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ giải đáp.

Trân trọng./.

5/5 - (2 bình chọn)
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Huyền. Hiện đang là Trưởng phòng Quản lý Nhân sự tại Công ty Luật TNHH Quang Huy và Cộng sự. Chuyên về các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật lao động, pháp luật bảo hiểm,...
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Sa rê
Khách
Sa rê
03/11/2023 14:56

Mình nộp giấy đề nghị hưởng bhtn hàng tháng ngày 31/10 đến 2 /11 qua bưu điện! Mình k nạp đc do bệnh nên ngày 3/11 mình lên bhtn hỏi thì ghi một ₫ơn bằng tay kèm theo giấy bệnh và 2 giấy hưởng bhtn hàng tháng vậy tháng đó… Đọc tiếp »

Luật Quang Huy
Thành viên
Luật Quang Huy
08/11/2023 10:10
Trả lời  Sa rê

Bạn liên hệ đến tổng đài tư vấn BHXH của Luật Quang Huy theo HOTLINE 1900 6795 để được hỗ trợ tư vấn chi tiết nhé!

phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top