Cấp thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
Nếu có vấn đề cần giải đáp thắc mắc về bảo hiểm y tế, bạn vui lòng liên hệ ngay qua số điện thoại Tổng đài hỏi đáp bảo luật bảo hiểm y tế 19006573 để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến. Trân trọng.

Quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình (phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 202) ở trên phần mềm bảo hiểm xã hội Việt Nam là quy trình này thuộc loại quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa liên thông với phường, xã. Vậy quy trình này được thực hiện như thế nào? Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 202 được kê khai ra sao. Với bài viết sau đây thì Luật Quang Huy sẽ hỗ trợ bạn giải quyết thắc mắc qua bài viết sau:


Bạn có thể tham khảo mẫu đơn sau :

 • Phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký bảo hiểm bắt buộc;
 • Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 103 thu bảo hiểm xã hội, thu bảo hiểm y tế;
 • Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 301 chốt sổ bảo hiểm xã hội.

1. Nội dung mẫu PGNHS 202: cấp thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Nội dung cụ thể mẫu phiếu giao nhận hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được trình bày như sau:

TẢI PHIẾU CẤP THẺ BHYT THEO HỘ GIA ĐÌNH


Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình


Số Hồ sơ: 202/……………/THU                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số Hồ sơ: 202/……………/THU-GH                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Cấp thẻ BHYT theo hộ gia đình

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc;

riêng hồ sơ gia hạn thẻ BHYT: 05 ngày làm việc)

 

1. Tên đơn vị: …………………………………………………………………. Mã đơn vị:……………………………………………
2. Điện thoại: …………………………………………………………………. Email: ………………………………………………….

3. Địa chỉ nhận trả kết quả hồ sơ qua bưu điện (nếu có): ………………………………………………………………..

STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng
I. Hồ sơ đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng:  
1. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu số TK1-TS, 01 bản/người)  
2. Danh sách đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình (mẫu D01-HGĐ, 01 bản)
3. Danh sách người tham gia BHYT (mẫu D03-TS (TN), 01 bản)
4. UNC – nếu có (Bản sao, 01 bản)
II. Hồ sơ gia hạn thẻ BHYT:  
1. Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT– nếu có thay đổi thông tin (mẫu số TK2-TS, 01 bản/người)
2. Danh sách đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình (mẫu D01-HGĐ, 01 bản)
3. Danh sách người tham gia BHYT (mẫu D03-TS (TN), 01 bản)
4. UNC – nếu có (Bản sao, 01 bản)
III Đối với các trường hợp giảm mức đóng BHYT, hồ sơ bổ sung:
1. Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng của những người trong hộ đang tham gia BHYT – nếu có (Bản sao, 01 bản/người)
IV. Hồ sơ đề nghị thanh toán thù lao cho đại lý thu:  
1. Giấy thanh toán thù lao cho tổ chức cá nhân làm đại lý thu (mẫu C66-HD, 01 bản).
V. Các hồ sơ liên quan khác:  
1.    
VI. File dữ liệu: Chuyển bằng iBHXH:  £     bằng USB:  £     bằng email:  £  

 

Ngày trả kết quả: ……………./……………../…………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ vào kho lưu trữ).

 

         ……………, ngày…… tháng…… năm……

                Cán bộ tiếp nhận hồ sơ                                                                             Người nộp hồ sơ

                        (Ký, ghi họ tên)                                                                                       (Ký, ghi họ tên)


Nội dung cụ thể mẫu phiếu giao nhận hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được trình bày như sau:

TẢI PHIẾU CẤP THẺ BHYT THEO HỘ GIA ĐÌNH


2. Quy trình tham gia kê khai đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Bước 1: Đại lý thu BHYT sử dụng phần mềm iBHXH lập hồ sơ tham gia BHYT tự nguyện gửi qua mạng cho cơ quan BHXH, gồm:

 •  Phiếu giao nhận hồ sơ 202.
 • Tờ khai tham gia BHYT (mẫu A03-TS).
 • Danh sách người chỉ tham gia BHYT (mẫu D03-TS).

Bước 2: Phòng (Bộ phận) QLT. Thời hạn 03 ngày làm việc.

Bước 2a:

Vào phần mềm tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ điện tử hằng ngày.

Xuất mẫu D03-TS trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ kiểm tra (không ghi dữ liệu vào phần mềm SMS):

Nếu hồ sơ hợp lệ đầy đủ, không có sai sót… thì thực hiện như sau:

 • Vào mục Xử lý trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ >> Hồ sơ hợp lệ >> Ghi nhận.
 •  Chuyển lãnh đạo phê duyệt hồ sơ.
 • Căn cứ mẫu D03-TS, vào phần mềm SMS cấp mã số sổ để quản lý và hoàn chỉnh số liệu.
 • Import số liệu vào phần mềm SMS.
 • Xác nhận hồ sơ hợp lệ trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ thiếu thông tin,… thì thực hiện như sau:

Vào mục Xử lý trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ >> Hồ sơ không hợp lệ >> ghi nội dung đề nghị bổ sung hồ sơ >> Ghi nhận.

Chuyển lãnh đạo phê duyệt hồ sơ trả lại.

Bước 2b:

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì lập mẫu BY01-TS trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ ghi số lượng thẻ BHYT đề nghị cấp chuyển cho Phòng (Bộ phận) KHTC.
 • Vào mục Xử lý trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ >> Hồ sơ hợp lệ >> Ghi nhận.
 • Chuyển lãnh đạo phê duyệt hồ sơ.

Lưu ý: Hằng tháng, cán bộ chuyên quản thu gửi danh sách đối tượng đến hạn phải đóng BHYT của tháng sau cho Đại lý (gửi mẫu D03a-TS thay cho mẫu D08a-TS) qua phần mềm tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Phòng (Bộ phận) KHTC: Thời hạn 01 ngày làm việc

Tiếp nhận mẫu BY01-TS và hồ sơ điện tử trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ.

Đối chiếu số tiền đã nộp với mẫu D03-TS trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ:

Nếu trùng khớp thì ký duyệt hồ sơ điện tử.

Nếu thiếu hoặc chưa nộp thì Phối hợp với Phòng (Bộ phận) QLT yêu cầu Đại lý nộp tiền. Khi Đại lý nộp đủ tiền thì ký duyệt hồ sơ điện tử

Xác nhận đã xử lý xong trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ.

Chuyển hồ sơ cho Phòng (Bộ phận) Cấp sổ thẻ để in thẻ.

Bước 4: Phòng (Bộ phận) Cấp sổ thẻ: Thời hạn 02 ngày làm việc.

Tiếp nhận mẫu BY01-TS và hồ sơ điện tử trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu trên phần mềm SMS

Kiểm tra số lượng thẻ BHYT đề nghị cấp (mẫu BY01-TS) và dữ liệu trên phần mềm SMS:

 •  Nếu trùng khớp thì duyệt in thẻ BHYT.
 • Nếu không trùng khớp thì đối thì cán bộ Cấp sổ thẻ lập phiếu điều chỉnh (mẫu C02-TS) chuyển cho cán bộ Thu để đối chiếu xác nhận và cập nhật lại dữ liệu in thẻ BHYT.

Xử lý in thẻ BHYT:

 • In Thẻ BHYT và 02 biên bản giao nhận thẻ BHYT.
 •  In 02 phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT (mẫu C07-TS), cán bộ chuyên quản Cấp sổ thẻ lưu 01 bản cùng với hồ sơ, 01 bản chuyển cho cán bộ Tổng hợp quản lý phôi sổ BHXH, phôi thẻ BHYT để quyết toán với Phòng Cấp sổ thẻ BHXH/TP.
 • Xác nhận đã xử lý xong trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ.

Chuyển thẻ BHYT và 02 biên bản giao nhận thẻ BHYT cho Phòng (Bộ phận TNTKQ) để trả cho Đại lý.

Bước 5: Phòng (Bộ phận) TNTKQ. Thời hạn giải quyết 01 ngày.

 • Tiếp nhận hồ sơ giấy bằng máy đọc mã vạch (quy định tại điểm 3 dưới đây), nếu trùng khớp với hồ sơ đang lưu giữ trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ thì tiếp nhận. Ngược lại thì không nhận và không trả kết quả cho Đại lý.
 • Ký biên bản giao nhận thẻ BHYT và bàn giao thẻ BHYT cho Đại lý. Trả  Đại lý 01 bản, chuyển lại 01 bản cho Phòng (Bộ phận) Cấp sổ, thẻ cùng với hồ sơ giấy.
 • Xác nhận đã xử lý xong trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ.

3. Dịch vụ tư vấn soạn thảo văn bản

 • Tư vấn luật lao động qua tổng đài 19006588.
 • Công ty Luật Quang Huy cung cấp mọi dịch vụ soạn thảo văn bản pháp luật.
 • Dịch vụ tư vấn luật lao động.

Công ty Luật Quang Huy chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến dịch vụ tư vấn luật lao động.


Trên đây là: Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Trong quá trình giải quyết vấn đề nếu còn có thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tới Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

Trân trọng./.

Đánh giá
Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Với phương châm "Luật sư của mọi nhà", Luật Quang Huy đang nỗ lực không ngừng để tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc, an toàn cho Quý khách hàng!
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top