Phiếu giao nhận hồ sơ ngưng tham gia Bảo hiểm xã hội

Phiếu 106 ngừng tham gia đóng bảo hiểm xã hội
Nếu có vấn đề cần giải đáp thắc mắc về bảo hiểm xã hội, bạn vui lòng liên hệ ngay qua số điện thoại Tổng đài hỏi đáp bảo luật hiểm xã hội 19006573 để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến.

Thủ tục báo chốt bảo hiểm xã hội tương đối đơn giản, Thủ tục chốt sổ BHXH tuy nhiên vẫn còn nhà hàng lúng túng trong những bước thực hành lúc có người lao động nghỉ việc tại doanh nghiệp của mình. Luật Quang Huy mời bạn đọc cùng tham khảo mẫu phiếu giao nhận hồ sơ ngưng tham gia bảo hiểm xã hội qua bài viết sau:


Một số mẫu đơn có liên quan:

  • Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc;
  • Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ cấp thẻ BHYT bắt buộc;
  • Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc.


1. Nội dung mẫu PGNHS 106: Phiếu giao nhận hồ sơ ngưng tham gia BHXH

Nội dung mẫu phiếu giao nhận hồ sơ ngưng tham gia bảo hiểm xã hội như sau:

TẢI PHIẾU NGƯNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI


Phiếu 106 ngừng tham gia đóng bảo hiểm xã hội


Số Hồ sơ: 106/……………/THU                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Ngưng tham gia BHXH

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)

1. Tên đơn vị: …………………………………………………………………. Mã đơn vị:………………………………………..
2. Điện thoại: …………………………………………………………………. Email: …………………………………………..

Địa chỉ nhận trả kết quả hồ sơ qua bưu điện (nếu có): ……………………………………………………………….

STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng
1. Quyết định/Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, chấm dứt hoạt động, chuyển địa phương khác hoặc Quyết định giải thể của đơn vị… (Bản sao)  
2. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 01 bản)
3. Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 thẻ/người)
4. Chứng từ nộp tiền – nếu có (Bản sao)
5. File dữ liệu: Chuyển bằng iBHXH:  £     bằng USB:  £      bằng email:  £

Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)

……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ                                                                             Người nộp hồ sơ

                        (Ký, ghi họ tên)                                                                                       (Ký, ghi họ tên)


TẢI PHIẾU NGƯNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI


2. Quy trình giải quyết hồ sơ ngừng tham gia đóng BHXH      

2.1 Đơn vị sử dụng lao động

Chậm nhất vào ngày 15 của tháng cuối cùng trước khi chuyển đi, đơn vị lập danh sách các phát sinh tăng, giảm (mẫu D02-TS) nộp cho cơ quan BXH nơi đi.

Thu hồi thẻ BHYT còn giá trị sử dụng nộp cho cơ quan BHXH nơi đi trước ngày 1 của tháng giảm, trường hợp không trả thẻ thì phải lập danh sách bổ sung hết giá trị thẻ còn lại.

Thanh toán đầy đủ tiền BHXH, BHYT đến tháng chuyển đi, lập thủ tục chốt sổ và nộp hồ sơ giải quyết chế độ cho người lao động tại BHXH nơi đi dứt điểm đến thời điểm chuyển đi.

Kịp thời đăng ký tham gia BHXH, BHYT ngay từ tháng tiếp theo tại BHXH nơi đến (nộp hồ sơ đăng ký ngay, đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng đầu tiên để được cấp thẻ cho người lao động) không chờ giải quyết xong những tồn tại vớ cơ quan BHXH nơ đi.

2.2 Bảo hiểm xã hội nơi đi 

Bước 1: Phòng (Bộ phận) TNTKQ. Thời hạn 0,5 ngày làm việc.

Tiếp nhận, kiểm đếm hồ sơ theo Phiếu giao nhận hồ sơ.

Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ.

Kiểm tra số lao động giảm trên biểu D02-TS xác định số lượng thẻ BHYT còn giá trị sử dụng để thu hồi. Trường hợp không trả thẻ thì kiểm tra việc đóng bổ sung hết giá trị thẻ BHYT còn lại trên biểu D02-TS.

Nếu đơn vị có dữ liệu (USB) thì cập nhật vào phần mềm TNHS và đánh dấu vào phiếu giao nhận hồ sơ.

Cập nhật tình trạng hồ sơ vào phần mềm TNHS, chuyển Phiếu giao nhận hồ sơ 106 và hồ sơ cho Phòng (Bộ phận) QLT.

Bước 2: Phòng (Bộ phận) QLT: Thời hạn 6,5  ngày làm việc.

Tiếp nhận Phiếu giao nhận hồ sơ 106 và toàn bộ hồ sơ từ Phòng (Bộ phận) tiếp nhận hồ sơ, xác nhận việc giao nhận hồ sơ trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ.

Kiểm tra Quyết định… văn bản đề nghị của đơn vị có phù hợp với quy định của pháp luật không.

Đối chiếu số lượng thẻ BHYT thu hồi.

Đối chiếu các chứng từ nộp tiền với Phòng (Bộ phận) KH-TC (nếu có); xác nhận công nợ và thanh toán chi các chế độ BHXH.

Xử lý hồ sơ:

  •  Nhập dữ liệu thu (hoặc xử lý file, kiểm tra và import số liệu) và xác định số phải thu BHXH, BHYT, BHTN.
  •  In Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT đối với các đơn vị đóng đủ hoặc thừa tiền (mẫu C12-TS).

Trình ký, đóng dấu các biểu D02-TS và C12-TS.

Cập nhật tình trạng hồ sơ vào phần mềm TNHS Chuyển Phiếu giao nhận hồ sơ 106 và hồ sơ cho Phòng (Bộ phận) Cấp sổ, thẻ.

2.3 Chuyển dữ liệu và hồ sơ cho BHXH nơi đến

Trích dữ liệu người lao động còn làm việc tại thời điểm chuyển đi từ phần mềm SMS chuyển cho BHXH nơi đến qua đường truyền FPT (mục Trao đổi _ Nghiệp vụ), gồm 02 tập tin:

  •  Dữ liệu nhân thân và mức đóng trước ngày 22 của tháng đóng cuối cùng (lưu ý thông tin nhân thân phải đầy đủ để import vào phần mềm SMS của BHXH nơi đến).
  •  Dữ liệu toàn bộ quá trình tham gia BHXH, BHTN của người lao động sau khi chốt sổ.

Chậm nhất ngày 20 của tháng đầu quý sau chuyển thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (mẫu C12-TS) cho BHXH nơi đến (kèm 01 bộ tài liệu photo liên quan như: biên bản làm việc, biên bản kiểm tra, thanh tra (nếu có).

Đối với đơn vị nợ thì BHXH nơi đi chưa chốt sổ BHXH, đánh dấu theo dõi đơn vị chuyển đi trên phần mềm SMS. Khi nhận được thông báo của BHXH nơ đến xác nhận đơn vị đã thanh toán xong tiền nợ thì BHXH nơi đi chốt sổ cho người lao động.

Trường hợp thẻ BHYT không thu hồi được thì bổ sung giá trị còn lại và gửi danh sách bổ sung giá trị thẻ (mẫu D02-TS) cho BHXH nơi đến.

Bước 3: Phòng (Bộ phận) Cấp sổ, thẻ: Thời hạn 02 ngày làm việc.

Tiếp nhận Phiếu giao nhận hồ sơ 106 và hồ sơ, dữ liệu trên phần mềm SMS từ Phòng (Bộ phận) QLT, xác nhận việc giao nhận hồ sơ trên phần mềm TNHS.

Kiểm tra, đối chiếu số lượng thẻ BHYT thu hồi, thực hiện thao tác tập hợp thu hồi thẻ trên phần mềm SMS.

Giải quyết chốt sổ BHXH đối với đơn vị đóng đủ tiền.

Ký duyệt biểu D02-TS.

Cập nhật tình trạng hồ sơ vào phần mềm TNHS, chuyển Phiếu giao nhận hồ sơ 106 và hồ sơ cho Phòng (Bộ phận) TNTKQ.

Bước 4: Phòng (Bộ phận) TNTKQ. Thời hạn giải quyết 01 ngày.

Tiếp nhận Phiếu giao nhận hồ sơ 106 và hồ sơ từ Phòng (Bộ phận) Cấp sổ, thẻ chuyển trả khách hàng gồm: 01 biểu D02-TS; 01 bản C12-TS (nếu có), Thông báo đóng bổ sung số tiền bảo hiểm (nếu có).

Cập nhật tình trạng hồ sơ vào phần mềm tiếp nhận hồ sơ.

2.4 BHXH nơi đến

Nhận thông báo và dữ liệu từ BHXH nơi đi chuyên qua đường truyền FPT, cập nhật ngay dữ liệu vào chương trình SMS để quản lý.

Cấp thẻ BHYT cho người lao động sau khi đơn vị đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng đầu tiên. Đối với thẻ BHYT cấp trùng (do đơn vị không trả lại thẻ BHYT cho BHXH nơi đi), căn cứ danh sách (mẫu D02-TS) do BHXH nơi đi xác nhận giảm giá trị tương ứng.

Theo dõi số nợ của đơn vị với BHXH nơi đi (nếu có), sau khi đơn vị thanh toán đủ, thì BHXH nơi đến thông báo cho BHXH nơi đi để có căn cứ chốt sổ cho người lao động.

Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ cho người lao động từ tháng chuyển đến kể cả đối với hồ phát sinh trong giai đoạn cơ quan BHXH nơi đi quản lý nhưng chưa được giải quyết.


3. Dịch vụ tư vấn soạn thảo văn bản

  • Tư vấn luật bảo hiểm xã hội qua tổng đài 19006588.
  • Công ty Luật Quang Huy cung cấp mọi dịch vụ soạn thảo văn bản pháp luật.
  • Dịch vụ tư vấn luật lao động.

Công ty Luật Quang Huy chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến dịch vụ tư vấn luật bảo hiểm.


Trên đây là Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ ngừng tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Trong quá trình giải quyết vấn đề nếu còn có thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

Trân trọng./.

Đánh giá
Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Với phương châm "Luật sư của mọi nhà", Luật Quang Huy đang nỗ lực không ngừng để tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc, an toàn cho Quý khách hàng!
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top