Mẫu số D02a-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT

Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT
Nếu có vấn đề cần giải đáp thắc mắc về bảo hiểm xã hội, bạn vui lòng liên hệ ngay qua số điện thoại Tổng đài hỏi đáp bảo luật hiểm xã hội 19006573 để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến.

Mẫu D02A-TS ban hành kèm Quyết định 595/QĐ-BHXH, ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam. Mẫu này dùng cho các đơn vị, doanh nghiệp lập khi có phát sinh về lao động. Mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn cách kê khai mẫu dưới đây:


Các biểu mẫu có liên quan:

  • Hợp đồng ủy quyền mới nhất năm 2020
  • Hướng dẫn viết giấy ra viện mới nhất 2020
  • Mẫu phí giao nhận hồ sơ 301 chốt sổ bảo hiểm xã hội

1. Mẫu số D02a-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT

Nội dung cơ bản của mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT như sau:

TẢI MẪU D02a-TS

Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT


Tên đơn vị: .……………………………

Mã đơn vị: .……………………………..

Điện thoại: ….…………………………..

Mẫu D02a-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
Số:………tháng……năm…………….


TẢI MẪU D02a-TS

2. Hướng dẫn kê khai mẫu D02a-TS Danh sách lao động tham gia BHXH BHYT

a) Mục đích: để tổng hợp số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của đơn vị lập và tiền đóng phát sinh của từng lao động theo kê khai của đơn vị (Mẫu D02-TS).

Trách nhiệm lập: cơ quan BHXH tỉnh, huyện.

Thời gian lập: khi có phát sinh (sau khi cán bộ thu cập nhật dữ liệu theo Mẫu D02-TS của đơn vị vào phần mềm quản lý thu; in, ký, chuyển cùng hồ sơ của đơn vị cho Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ).

Căn cứ lập: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS) do đơn vị chuyển đến.

Phương pháp lập:

Ghi lao động tăng hay giảm và điều chỉnh về lao động hay mức đóng vào từng chỉ tiêu tương ứng.

Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.

Cột B: ghi rõ họ, tên của từng người lao động và ghi tương ứng vào từng chỉ tiêu tăng lao động, tăng mức đóng hoặc giảm lao động, giảm mức đóng, trong từng chỉ tiêu lại ghi theo thứ tự tại Mẫu D02-TS.

Cột C: ghi mã số BHXH của từng người theo Mẫu D02-TS.

Cột 1, 2, 3, 4, 5, 6: ghi tiền lương, phụ cấp và các khoản bổ sung theo mức đóng cũ của người lao động (nếu có).

Cột 7: ghi tiền lương mới của người lao động.

Trường hợp tiền lương của người lao động cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì ghi tiền lương đóng BHXH, BHYT bằng 20 lần lương cơ sở, ghi riêng dòng tiền lương tham gia BHTN tối đa bằng 20 lần lương tối thiểu vùng.

Ví dụ: tại thời điểm lương cơ sở là 1.210.000 đồng, lương tối thiểu vùng là 3.500.000 đồng. Tiền lương ghi tại cột 2 Mẫu D02-TS là 120.000.000 đồng thì ghi như sau:

Dòng thứ nhất ghi tiền lương đóng BHXH, BHYT là: 24.200.000 đồng.

Dòng phía dưới tiếp theo ghi tiền lương đóng BHTN: 70.000.000 đồng.

Cột 8, 9, 10: ghi phụ cấp chức vụ bằng hệ số; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề bằng tỷ lệ phần trăm (%) vào cột tương ứng.

Cột 11: ghi phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động.

Cột 12: ghi các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động từ ngày 01/01/2018.

Cột 13, 14: ghi từ tháng năm đến tháng năm người lao động bắt đầu tham gia hoặc điều chỉnh mức đóng. Trường hợp người lao động có thời gian truy đóng BHXH, BHYT, BHTN thì ghi từng dòng, theo từng mốc thời gian truy đóng.

Cột 15: ghi số tiền đóng BHXH phát sinh của người lao động.

Cột 16: ghi số tiền đóng BHYT phát sinh của người lao động.

Cột 17: ghi số tiền đóng BHTN phát sinh của người lao động.

Cột 18: ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV hoặc Quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận), tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ thai sản, nghỉ không hưởng lương.

  •  Phần tổng hợp: tổng hợp số lao động, số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN tăng, giảm cụ thể theo từng chỉ tiêu, cụ thể:

Chỉ tiêu mang sang: ghi số cuối kỳ trước mang sang vào các cột tương ứng.

Chỉ tiêu số phát sinh:

Cột 1: ghi số lao động tăng mới trong đợt phát sinh.

Cột 2: ghi số lao động giảm trong đợt phát sinh.

Cột 3: ghi số tiền BHXH tăng tương ứng với số người tăng và tiền lương tăng của một tháng phát sinh.

Cột 4: ghi số tiền BHXH giảm tương ứng với số người giảm và tiền lương giảm của một tháng phát sinh.

Cột 5: ghi số tiền BHYT tăng tương ứng với số người tăng và tiền lương tăng của một tháng phát sinh.

Cột 6: ghi số tiền BHYT giảm tương ứng với số người giảm và tiền lương giảm của một tháng phát sinh.

Cột 7: ghi số tiền BHTN tăng tương ứng với số người tăng và tiền lương tăng của một tháng phát sinh.

Cột 8: ghi số tiền BHTN giảm tương ứng với số người giảm và tiền lương giảm của một tháng phát sinh.

Cột 9: ghi số tiền BHTNLĐ, BNN tăng tương ứng với số người tăng và tiền lương tăng của một tháng phát sinh.

Cột 10: ghi số tiền BHTNLĐ, BNN giảm tương ứng với số người giảm và tiền lương giảm của một tháng phát sinh.

  •  Chỉ tiêu số điều chỉnh:

Cột 1; 2: để trống.

Cột 3: ghi tổng số tiền BHXH tăng tương ứng với số người tăng và tiền lương tăng của tổng thời gian trước tháng phát sinh.

Cột 4: ghi tổng số tiền BHXH giảm tương ứng với số người giảm và tiền lương giảm của tổng thời gian trước tháng phát sinh.

Cột 5: ghi tổng số tiền BHYT tăng tương ứng với số người tăng và tiền lương tăng của tổng thời gian trước tháng phát sinh.

Cột 6: ghi tổng số tiền BHYT giảm tương ứng với số người giảm và tiền lương giảm của tổng thời gian trước tháng phát sinh.

Cột 7: ghi tổng số tiền BHTN tăng tương ứng với số người tăng và tiền lương tăng của tổng thời gian trước tháng phát sinh.

Cột 8: ghi tổng số tiền BHTN giảm tương ứng với số người giảm và tiền lương giảm của tổng thời gian trước tháng phát sinh.

Cột 9: ghi tổng số tiền BHTNLĐ, BNN tăng tương ứng với số người tăng và tiền lương tăng của tổng thời gian trước tháng phát sinh.

Cột 10: ghi tổng số tiền BHTNLĐ, BNN giảm tương ứng với số người giảm và tiền lương giảm của tổng thời gian trước tháng phát sinh.

  • Chỉ tiêu số cuối kỳ:

Cột 1: ghi số người đến cuối kỳ (bằng cột 1 chỉ tiêu mang sang + cột 1 chỉ tiêu số phát sinh – cột 2 chỉ tiêu số phát sinh).

Cột 2: để trống.

Cột 3: ghi số tiền BHXH cuối kỳ (bằng cột 3 chỉ tiêu mang sang + cột 3 chỉ tiêu số phát sinh – cột 4 chỉ tiêu số phát sinh).

Cột 4: để trống.

Cột 5: ghi số tiền BHYT cuối kỳ (bằng cột 5 chỉ tiêu mang sang + cột 5 chỉ tiêu số phát sinh – cột 5 chỉ tiêu số phát sinh).

Cột 6: để trống.

Cột 7: ghi số tiền BHTN cuối kỳ (bằng cột 7 chỉ tiêu mang sang + cột 7 chỉ tiêu số phát sinh – cột 7 chỉ tiêu số phát sinh).

Cột 8: để trống.

Cột 9: ghi số tiền BHTNLĐ, BNN cuối kỳ (bằng cột 9 chỉ tiêu mang sang + cột 9 chỉ tiêu số phát sinh – cột 9 chỉ tiêu số phát sinh).

Cột 10: để trống.

  • Ghi tổng số sổ BHXH, thẻ BHYT đề nghị in.

TẢI MẪU D02a-TS

3. Dịch vụ tư vấn soạn thảo văn bản

  • Tư vấn luật bảo hiểm xã hội qua tổng đài 19006588.
  • Công ty Luật Quang Huy cung cấp mọi dịch vụ soạn thảo văn bản pháp luật.
  • Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động.

Công ty Luật Quang Huy chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến dịch vụ tư vấn luật bảo hiểm.


Trên đây là mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT. Trong quá trình giải quyết vấn đề nếu còn có thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

Trân trọng./.

Đánh giá
Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Với phương châm "Luật sư của mọi nhà", Luật Quang Huy đang nỗ lực không ngừng để tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc, an toàn cho Quý khách hàng!
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top