10 điều bạn cần phải biết về hội nghị chủ nợ

10 điều bạn cần phải biết về hội nghị chủ nợ
Giải thể hay phá sản đều là những thủ tục pháp lý phức tạp của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Nếu bạn cần Luật sư hỗ trợ khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, vui lòng liên hệ hotline 09.678910.86 để được tư vấn miễn phí. Trân trọng.

Trong trường hợp doanh nghiệp phá sản mà có khoản nợ của nhiều chủ nợ chưa thanh toán thì các chủ nợ có thể tiến hành lập hội nghị chủ nợ.

Vậy hội nghị chủ nợ là gì, được tiến hành khi nào và nguyên tắc thực hiện ra sao?

Sau đây Luật Quang Huy xin gửi đến bạn 10 điều bạn cần phải biết về hội nghị chủ nợ để bạn có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này như sau:


1. Hội nghị chủ nợ là gì?

Hiện nay Luật Phá sản 2014 quy định về Hội nghị chủ nợ như là một trong các bước trong thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, thủ tục này được thực hiện khi Toà án thực hiện tuyên bố doanh nghiệp phá sản và trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều chủ nợ.

Hội nghị chủ nợ còn được hiểu là cuộc họp của các chủ nợ do Thẩm phán triệu tập và chủ trì để thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, với nội dung quan trọng là về thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp cho các chủ nợ.


2. Mục đích của hội nghị chủ nợ

Mục đích của hội nghị chủ nợ được tổ chức là để:

 • Thẩm phán có thể nắm được đầy đủ các thông tin mà bên phía chủ nợ và doanh nghiệp cung cấp để có thể giải quyết vấn đề tuyên bố phá sản của doanh nghiệp một cách thuận lợi và đảm bảo được quyền lợi hợp pháp cho các bên.
 • Bảo đảm về vấn đề giải quyết các lợi ích kinh tế giữa doanh nghiệp và các chủ nợ của họ một cách bình đẳng.
 • Tạo cho doanh nghiệp thêm một cơ hội để có thể phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh nếu còn khả năng có thể phục hồi được, bằng các biện pháp thương lượng, hoà giải.

3. Khi nào thì triệu tập hội nghị chủ nợ?

Thông thường sau 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm kê tài sản Thẩm phán sẽ tiến hành triệu tập Hội nghị chủ nợ.

Trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc trước việc lập danh sách chủ nợ thì Thẩm phán tiến hành triệu tập Hội nghị chủ nợ ngay khi lập xong danh sách chủ nợ.

Trừ trường hợp Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn theo quy định tại Điều 105 Luật phá sản 2014  thì sẽ không phải tổ chức Hội nghị chủ nợ.

Tòa án sẽ gửi Thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ và tài liệu khác có liên quan cho người có quyền và người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ trong thời gian chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc Hội nghị.

Giấy triệu tập Hội nghị chủ nợ phải ghi rõ thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị chủ nợ, chương trình, nội dung Hội nghị chủ nợ.

Thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ, tài liệu gửi có thể được gửi bằng nhiều hình thức như là: giao trực tiếp, thư bảo đảm, thư thường, fax, telex, thư điện tử hoặc bằng phương thức khác có ghi nhận việc gửi này.


4. Nguyên tắc tiến hành Hội nghị chủ nợ

Hội nghị chủ nợ được tiến hành dựa trên 3 nguyên tắc sau:

 • Thứ nhất, tôn trọng thỏa thuận của người tham gia thủ tục phá sản nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội.
 • Thứ hai, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản.
 • Thứ ba, công khai trong việc tiến hành Hội nghị chủ nợ.

5. Thành phần tham gia của hội nghị chủ nợ

Thành phần tham ra hội nghị chủ nợ bao gồm:

 • Thẩm phán: Người triệu tập và chủ trì hội nghị chủ nợ.
 • Người sau quyền tham gia Hội nghị chủ nợ:
 • Chủ nợ có tên trong danh sách chủ nợ. Chủ nợ có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham gia Hội nghị chủ nợ và người được ủy quyền có quyền, nghĩa vụ như chủ nợ.
 • Đại diện cho người lao động, đại diện công đoàn được người lao động ủy quyền; trường hợp này đại diện cho người lao động, đại diện công đoàn có quyền, nghĩa vụ như chủ nợ.
 • Người bảo lãnh sau khi đã trả nợ thay cho doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; trường hợp này người bảo lãnh trở thành chủ nợ không có bảo đảm.
 •  Người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ:
 • Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
 • Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ. Trường hợp không tham gia được thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham gia, người được ủy quyền có quyền, nghĩa vụ như người ủy quyền.

Trường hợp người đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán cố ý vắng mặt không có lý do chính đáng thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân xử lý theo quy định của pháp luật.

 • Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.
 • Người làm chứng, người giám định, người thực hiện biện pháp bổ trợ tư pháp khác (nếu có).

6. Điều kiện hợp lệ của hội nghị chủ nợ

Hội nghị chủ nợ được coi là hợp lệ khi:

 • Có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm.

Chủ nợ không tham gia Hội nghị chủ nợ nhưng có ý kiến bằng văn bản gửi cho Thẩm phán trước ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ, trong đó ghi rõ ý kiến về những nội dung đề nghị của mình thì được coi như chủ nợ tham gia Hội nghị chủ nợ.

 • Có cả Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được phân công giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cùng tham gia.

7. Quyền và nghĩa vụ của hội nghị chủ nợ

Về quyền của hội nghị chủ nợ: Hội nghị chủ nợ có quyền đưa ra Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ để quyết định một trong các vấn đề sau:

 • Đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không mất khả năng thanh toán.
 • Áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã còn khả năng phục hồi.
 • Tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
 • Đối với các chủ nợ có quyền được thanh toán các khoản nợ của mình theo nội dung trong Nghị quyết hội nghị đưa ra.

Về nghĩa vụ của hội nghị chủ nợ:

Nghị quyết được đưa ra trong hội nghị sẽ phải được xem xét thực hiện, các bên tham gia Hội nghị chủ nợ có nghĩa vụ thực hiện nội dung trong nghị quyết đưa ra.


8. Hoãn Hội nghị chủ nợ

Hội nghị chủ nợ được hoãn nếu không đáp ứng các điều kiện để được coi là hợp lệ đã nêu ở phần trên.

Trường hợp hoãn Hội nghị chủ nợ thì Thẩm phán lập biên bản và ghi ý kiến của người tham gia Hội nghị chủ nợ. Đồng thời Thẩm phán phải thông báo ngay trong ngày hoãn Hội nghị chủ nợ cho người tham gia thủ tục phá sản về việc hoãn Hội nghị chủ nợ.

Thời hạn để triệu tập lại Hội nghị chủ nợ nếu bị hoãn là trong 30 ngày. Trường hợp sau 02 lần triệu tập mà vẫn không triệu tập thành công Hội nghị chủ nợ thì Thẩm phán lập biên bản và quyết định tuyên bố phá sản.

10 điều bạn cần phải biết về hội nghị chủ nợ
10 điều bạn cần phải biết về hội nghị chủ nợ

9. Nội dung và trình tự Hội nghị chủ nợ

Hội nghị chủ nợ được tiến hành với nội dung và trình tự như sau:

 • Đầu tiên, Thẩm phán được phân công phụ trách khai mạc Hội nghị chủ nợ.
 • Hội nghị chủ nợ biểu quyết thông qua việc cử Thư ký Hội nghị chủ nợ theo đề xuất của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để ghi biên bản Hội nghị chủ nợ.
 • Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của người tham gia Hội nghị chủ nợ theo thông báo triệu tập của Tòa án nhân dân, lý do vắng mặt và kiểm tra căn cước của người tham gia Hội nghị chủ nợ.
 • Thẩm phán thông báo với Hội nghị chủ nợ về những người tham gia Hội nghị chủ nợ và nội dung việc giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
 • Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thông báo cho Hội nghị chủ nợ về tình hình kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; kết quả kiểm kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ và các nội dung khác nếu xét thấy cần thiết.
 • Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã trình bày ý kiến về nội dung do Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đã thông báo cho Hội nghị, đề xuất phương án, giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh, khả năng và thời hạn thanh toán nợ.
 • Chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ trình bày về những vấn đề cụ thể yêu cầu giải quyết, lý do, mục đích và căn cứ của việc yêu cầu giải quyết phá sản.
 • Người có liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ trình bày ý kiến của mình về những vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của họ trong việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản.
 • Người làm chứng trình bày ý kiến; người giám định, đại diện cơ quan thẩm định giá trình bày kết luận giám định, kết quả định giá; người thực hiện biện pháp bổ trợ tư pháp khác giải thích những vấn đề còn chưa rõ hoặc có mâu thuẫn.
 • Trường hợp có người vắng mặt thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản cho công bố ý kiến bằng văn bản, tài liệu, chứng cứ do người đó cung cấp.
 • Hội nghị chủ nợ thảo luận về các nội dung do Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đã thông báo và ý kiến của những người tham gia Hội nghị chủ nợ.
 • Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, người tham gia Hội nghị chủ nợ có quyền đề nghị Thẩm phán ra quyết định thay người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.
 • Các chủ nợ có quyền thành lập Ban đại diện chủ nợ.

Sau khi thảo luận và thống nhất thì Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ được thông qua khi có quá nửa tổng số chủ nợ không có bảo đảm có mặt và đại diện cho từ 65% tổng số nợ không có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành. Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ có hiệu lực ràng buộc đối với tất cả các chủ nợ.


10. Nội dung của nghị quyết của hội nghị chủ nợ

Nghị quyết Hội nghị chủ nợ phải có các nội dung chủ yếu sau:

 • Ngày, tháng, năm ra quyết định.
 • Tên Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.
 • Tên, địa chỉ của người yêu cầu mở thủ tục phá sản.
 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản.
 • Tên, địa chỉ của người có liên quan.
 • Ý kiến của người tham gia Hội nghị chủ nợ.
 • Ý kiến của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản về yêu cầu của người tham gia Hội nghị chủ nợ.
 • Kết luận Hội nghị chủ nợ, kết quả biểu quyết:
 • Đề nghị đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản nếu doanh nghiệp, hợp tác xã chưa đủ điều kiện để tuyên bố phá sản.
 • Đề nghị áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.
 • Đề nghị tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ phải có chữ ký của Thẩm phán, Quản tài viên, đại diện doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và thông báo trước Hội nghị chủ nợ.


11. Cơ sở pháp lý

 • Luật Phá sản 2014.

Trên đây là toàn bộ nội dung về vấn đề hội nghị chủ nợ. Qua bài viết, chúng tôi mong rằng có thể giúp các bạn hiểu rõ về vấn đề này hơn.

Nếu còn điều gì vướng mắc cần hỗ trợ thêm, các bạn có thể liên hệ đến Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Xin chân thành cảm ơn./.

5/5 - (3 bình chọn)
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Cố vấn cao cấp, giảng viên khoa pháp luật kinh tế – trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Đại học Duke (Hoa Kỳ), có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật lớn trên thế giới.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
chat-zalo
phone-call

GỌI 09.678910.86 NGAY

Scroll to Top