Làm thế nào để giải thể công ty hợp danh nhanh nhất?

Thủ tục giải thể công ty hợp danh
Giải thể hay phá sản đều là những thủ tục pháp lý phức tạp của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Nếu bạn cần Luật sư hỗ trợ khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, vui lòng liên hệ hotline 09.678910.86 để được tư vấn miễn phí. Trân trọng.

Bạn thắc mắc không biết thủ tục giải thể công ty hợp danh như thế nào? Bạn băn khoăn về những quy định pháp luật liên quan đến việc giải thể công ty hợp danh? Luật Quang Huy sẽ giúp bạn làm rõ vấn đề này qua bài viết sau đây, mời bạn cùng tham khảo.


1. Các trường hợp giải thể công ty hợp danh

Căn cứ theo quy định tại Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020, công ty hợp danh thực hiện thủ tục giải thể trong các trường hợp sau đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh; của hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật quản lý thuế có quy định khác;
 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 207 Luật doanh nghiệp năm 2020 cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.
Các trường hợp giải thể công ty hợp danh
Các trường hợp giải thể công ty hợp danh

2. Điều kiện giải thể công ty hợp danh

Theo quy định, công ty hợp danh được thực hiện thủ tục giải thể nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Công ty hợp danh chỉ bị giải thể nếu thuộc một trong các trường hợp được phép giải thể chúng tôi đã trình bày nội dung trên.
 • Công ty bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
 • Công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Có thể thấy, quy định về điều kiện giải thể công ty hợp danh không chỉ tạo cơ sở pháp lý để chấm dứt tồn tại của công ty mà còn nhằm bảo vệ quyền lợi của những chủ thể có liên quan, đặc biệt là quyền lợi của chủ nợ và người lao động khi doanh nghiệp chấm dứt tồn tại.

Vấn đề mấu chốt khi giải thể công ty là giải quyết những khoản nợ và những hợp đồng mà công ty đã giao kết trước khi chấm dứt tồn tại. Các khoản nợ và hợp đồng này có thể được thực hiện bằng các giải pháp chẳng hạn như: doanh nghiệp tiến hành thanh toán hết các khoản nợ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ hợp đồng; chuyển giao nghĩa vụ thanh toán nợ và nghĩa vụ hợp đồng cho chủ thể khác theo thỏa thuận giữa các bên có liên quan.

Điều kiện giải thể công ty hợp danh
Điều kiện giải thể công ty hợp danh

3. Hồ sơ giải thể công ty hợp danh

Theo quy định, để thực hiện thủ tục giải thể công ty hợp danh, công ty cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm những giấy tờ như sau:

 • Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp được ban hành kèm theo phụ lục II-24 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đối với doanh nghiệp được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo những giấy tờ sau:
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký thuế;
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp được ban hành kèm theo Phụ lục II-14 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.
Hồ sơ giải thể công ty hợp danh
Hồ sơ giải thể công ty hợp danh

4. Thủ tục giải thể công ty hợp danh

Tùy theo từng trường hợp mà thủ tục giải thể công ty hợp danh được thực hiện khác nhau. Cụ thể như sau:

4.1. Đối với trường hợp giải thể tự nguyện

4.1.1. Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty

Để có thể tiến hành giải thể công ty hợp danh,  trước hết công ty cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể. Theo đó, việc giải thể phải được thông qua bởi các thành viên hợp danh.

Quyết định này thể hiện sự nhất trí của các thành viên về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và việc thành lập tổ thanh lý tài sản.

Quyết định giải thể của công ty hợp danh phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

4.1.2. Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong công ty. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.

Trường hợp công ty hợp danh vẫn còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Thủ tục giải thể công ty hợp danh
Thủ tục giải thể công ty hợp danh

4.1.3. Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Theo quy định, việc thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty do hội đồng thành viên trực tiếp tổ chức, trừ trường hợp điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Khoản 2 và khoản 5 Điều 208 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định thứ tự thanh toán các khoản nợ của công ty hợp danh như sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể công ty, phần còn lại thuộc về các thành viên của công ty.

4.1.4. Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể

Theo quy định tại khoản 7 Điều 208 Luật doanh nghiệp năm 2020, người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh gửi hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty.

4.1.5. Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 8 Điều 208 Luật doanh nghiệp năm 2020, việc giải thể công ty hợp danh được thực hiện như sau:

 • Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của công ty, cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc công ty đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của công ty hợp danh đến cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4.2. Đối với trường hợp giải thể bắt buộc

4.2.1. Bước 1: Thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đồng thời với việc ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của tòa án đã có hiệu lực thi hành.

Kèm theo thông báo còn phải đăng tải quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của tòa án.

4.2.2. Bước 2: Ra quyết định giải thể

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của tòa án có hiệu lực, công ty phải triệu tập họp để ra quyết định giải thể.

Sau đó, công ty phải gửi quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong công ty. Quyết định giải thể phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh của công ty. Trong một số trường hợp mà pháp luật có yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể công ty phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Trường hợp công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

4.2.3. Bước 3: Tổ chức thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ

4.2.4. Bước 4: Nộp yêu cầu giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty gửi hồ sơ đăng ký giải thể công ty cho phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

4.2.5. Bước 5: Cập nhật trình trạng pháp lý của doanh nghiệp

Sau 180 ngày kể từ ngày nhận quyết định giải thể của công ty hợp danh mà không bên nào có liên quan phản đối thì cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo về tình trạng giải thể của công ty hợp danh.


5. Cơ sở pháp lý

 • Luật doanh nghiệp năm 2020.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề giải thể công ty hợp danh. Qua bài viết này, chúng tôi mong rằng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ tới Tổng đài tư vấn doanh nghiệp trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Cố vấn cao cấp, giảng viên khoa pháp luật kinh tế – trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Đại học Duke (Hoa Kỳ), có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật lớn trên thế giới.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
chat-zalo
phone-call

GỌI 09.678910.86 NGAY

Scroll to Top