Thời gian trình thẻ bảo hiểm y tế khi đi tham gia khám chữa bệnh

Thời gian trình thẻ bảo hiểm y tế khi đi tham gia khám chữa bệnh
Nếu có vấn đề cần giải đáp thắc mắc về bảo hiểm y tế, bạn vui lòng liên hệ ngay qua số điện thoại Tổng đài hỏi đáp bảo luật bảo hiểm y tế 19006573 để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến. Trân trọng.

Người tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh sẽ phải mang theo đầy đủ các thủ tục khám bệnh chữa bệnh.

Vậy thì thời gian xuất trình thẻ bảo hiểm y tế như thế nào là đúng theo quy định?

Qua bài viết sau đây tổng đài Luật Quang Huy sẽ giải đáp thắc mắc trên:


1. Thời điểm xuất trình thẻ bảo hiểm khi tham gia khám chữa bệnh

Theo quy định pháp luật về bảo hiểm y tế hiện hành, người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình ngay thẻ bảo hiểm y tế có ảnh.

Đối với trường hợp thẻ bảo him y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình một trong các giấy tờ như:

 • Giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp (Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân);
 • Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên;
 • Các giy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác.

Ngoài ra, hiện nay nếu bạn đã đăng ký tài khoản VssID, khi đi khám chữa bệnh bạn có thể cung cấp cho cơ sở khám chữa bệnh thẻ bảo hiểm y tế điện tử trên ứng dụng này để thực hiện khám chữa bệnh.


2. Xuất trình thẻ bảo hiểm y tế khi tham gia khám chữa bệnh cho các trường hợp đặc biệt

Đối với một số trường hợp đặc biệt thì thời hạn xuất trình thẻ bảo hiểm y tế khi tham gia khám chữa bệnh như sau:

2.1 Trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi

Trẻ em dưới 6 tuổi đến khám bệnh, chữa bệnh chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế.

Trường hợp trẻ chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì phải xuất trình bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giy khai sinh.

Trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổng hợp danh sách trẻ em dưới 6 tuổi và chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo phạm vi được hưởng và mức hưởng gửi cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán theo quy định.

Thời gian trình thẻ bảo hiểm y tế khi đi tham gia khám chữa bệnh
Thời gian trình thẻ bảo hiểm y tế khi đi tham gia khám chữa bệnh

2.2 Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp lại thẻ

Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giy hẹn cấp lại thẻ, đi thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ và một loại giy tờ chứng minh về nhân thân của người đó.

2.3 Trường hợp xuất trình thẻ bảo hiểm khi tham gia cấp cứu

Trong trường hợp này người tham gia bảo hiểm y tế được đến khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở y tế nào và phải xuất trình các giấy tờ như các trường hợp trên trước khi ra viện.

Khi hết giai đoạn cấp cứu, người bệnh được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh làm thủ tục chuyển đến khoa, phòng điều trị khác tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó để tiếp tục theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thì được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh.

2.4 Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh,

Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giấy chuyn tuyến theo Mu số 6 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị.

Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mu số 5 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2.5 Trường hợp tái khám theo giấy hẹn của bác sĩ

Người tham gia bảo hiểm y tế đến khám lại theo giấy hẹn của bác sĩ tại cơ sở y tế tuyến trên không qua cơ sở y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu phải xuất trình các giấy tờ sau:

 • Thẻ bảo hiểm y tế có dán ảnh.
 • Chứng minh nhân dân thẻ bảo hoặc các giấy tờ chứng minh nhân thân.
 • Giấy hẹn khám lại.
 • Trường hợp tái khám theo giấy hẹn của bác sĩ

Mỗi giấy hẹn khám lại chỉ có giá trị sử dụng một lần theo thời gian ghi trong giấy hẹn. Căn cứ vào tình trạng bệnh và yêu cầu chuyên môn khi người bệnh đến khám lại, bác sỹ quyết định việc tiếp tục hẹn khám lại cho người bệnh.

2.6 Đối với người đã tiến hành hiến bộ phận trên cơ thể tham gia khám chữa bệnh

Người đã hiến bộ phận cơ thể đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình các giấy tờ sau:

 • Thẻ bảo hiểm y tế có dán ảnh.
 • Chứng minh nhân dân thẻ bảo hoặc các giấy tờ chứng minh nhân thân.
 • Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giy hẹn cấp lại thẻ, đi thẻ bảo hiểm y tế

Trường hợp phải điều trị ngay sau khi hiến thì thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi lấy bộ phận cơ thể và người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.


3. Thanh toán lại bảo hiểm y tế khi không xuất trình được giấy tờ trên

Mức thanh toán lại bảo hiểm y tế

Căn cứ theo Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định trường hợp bạn đi khám bệnh, chữa bệnh tại nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu không xuất trình được các giấy tờ theo đúng quy định sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế nhưng tối đa không quá:

 • 0,15 ln mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh, chữa bệnh đi với trường hợp khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú;
 • 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện đối với trường hợp khám bệnh, chữa bệnh nội trú.

3.1 Hồ sơ, thủ tục thanh toán lại bảo hiểm y tế

Về hồ sơ thanh toán bảo hiểm y tế được quy định tại Điều 28 Nghị định 146/2018/NĐ-CP là bao gồm:

 • Bản sao có bản chính đối chiếu thẻ bảo hiểm y tế, giấy chứng minh nhân thân.
 • Bản sao có bản chính đối chiếu giấy ra viện, phiếu khám bệnh hoặc sổ khám bệnh của lần khám bệnh, chữa bệnh đề nghị thanh toán.
 • Bản chính hóa đơn và các chứng từ có liên quan.

Người bệnh hoặc thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật của người bệnh trực tiếp nộp hồ sơ này cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú.

Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm:

 • Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán của người bệnh và lập giấbiên nhận hồ sơ. Những hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung đầy đủ;
 • Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán phải hoàn thành việc giám định bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp. Trường hợp không thanh toán phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Cơ sở pháp lý

 • Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014;
 • Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Trên đây là phần giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Thời gian trình thẻ bảo hiểm y tế khi đi tham gia khám chữa bệnh.

Nếu còn vấn đề gì thắc mắc hay còn chưa rõ trong bài viết này bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm y tế trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

5/5 - (2 bình chọn)

TÁC GIẢ BÀI VIẾT

Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Huyền. Hiện đang là Trưởng phòng Quản lý Nhân sự tại Công ty Luật TNHH Quang Huy và Cộng sự. Chuyên về các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật lao động, pháp luật bảo hiểm,...
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top
Mục lục