Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn phải đảm bảo tuân theo những quy định tùy theo loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh,... Để giải đáp được cho bạn đọc về tất cả các vấn đề liên quan đến các vấn đề này, Luật Quang Huy đã bổ sung đường dây nóng tư vấn luật doanh nghiệp. Nếu bạn đang có nhu cầu được hỗ trợ, hãy liên hệ ngay cho Luật sư của chúng tôi qua hotline 09.678910.86 để được hỗ trợ tư vấn giải đáp!

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật Hỗ trợ DN vừa và nhỏ) năm 2017 quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong bài viết dưới đây, Luật Quang Huy xin cung cấp tới bạn nội dung của Luật Hỗ trợ DN vừa và nhỏ mới nhất của pháp luật hiện hành.


1. Căn cứ pháp lý

 • Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017;
 • Nghị định 39/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ;
 • Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo;
 • Nghị định 34/2018/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất hiện nay

Luật Hỗ trợ DN vừa và nhỏ của nước ta lần đầu tiên được ban hành năm 2017, đến nay vẫn còn hiệu lực và được áp dụng trong lĩnh vực pháp luật về Doanh nghiệp.

luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

3. Tóm tắt nội dung

Luật Hỗ trợ DN vừa và nhỏ là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, là căn cứ để ban hành các văn bản pháp luật liên quan khác. Luật Hỗ trợ DN vừa và nhỏ gồm 35 điều, chia thành 4 chương. Nội dung cơ bản của Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 bao gồm:

 • Chương I: Quy định chung (gồm 7 Điều, từ Điều 1 đến Điều 7). Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Chương II: Quy định nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (13 Điều, từ Điều 8 đến Điều 20). Chương này quy định về Hỗ trợ chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hỗ trợ khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo … sang doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Chương III quy định về trách nhiệm của các cơ quan trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chương này quy định về trách nhiệm của các cơ quan trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như: Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; các Bộ, cơ quan ngang Bộ; chính quyền địa phương cấp tỉnh; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Chương IV quy định về điều khoản thi hành

4. Luật Hỗ trợ DN vừa và nhỏ năm 2017

TẢI LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2017

 

QUỐC HỘI
——–Luật số: 04/2017/QH14
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017

LUẬT

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này.
 2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ là doanh nghiệp nhỏ và vừa có một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành doanh nghiệp đó.
 2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.
 3. Chuỗi giá trị là mạng lưới liên kết tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm các giai đoạn tiếp nối nhau từ hình thành ý tưởng, thiết kế, sản xuất, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng.
 4. Chuỗi phân phối sản phẩm là mạng lưới các trung gian thực hiện phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa đến người tiêu dùng do các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh thực hiện.
 5. Cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là cơ sở kỹ thuật) là cơ sở cung cấp các thiết bị dùng chung để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thiết kế, thử nghiệm, đo lường, phân tích, giám định, kiểm định sản phẩm, hàng hóa, vật liệu.
 6. Cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là cơ sở ươm tạo) là cơ sở cung cấp các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết cho các tổ chức, cá nhân hoàn thiện ý tưởng kinh doanh, phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới thành lập.
 7. Cụm liên kết ngành là hình thức liên kết giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành và doanh nghiệp, tổ chức có liên quan cùng hợp tác và cạnh tranh.
 8. Khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (sau đây gọi là khu làm việc chung) là khu vực cung cấp không gian làm việc tập trung, không gian trưng bày sản phẩm, cung cấp các tiện ích để hỗ trợ, liên kết các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

TẢI LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2017


5. Các văn bản quan trọng khác liên quan đến quan đến Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Các quy định về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ còn được ghi nhận tại một số văn bản pháp luật khác. Các văn bản quan trọng liên quan bao gồm:

 • Nghị định 39/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ: Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DN vừa và nhỏ.
 • Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Nghị định này hướng dẫn về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và cơ chế sử dụng ngân sách địa phương đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.
 • Nghị định 34/2018/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định này quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Quỹ bảo lãnh tín dụng hoặc Quỹ) để cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại các tổ chức cho vay.

Ngoài ra còn rất nhiều văn bản dưới luật khác quy định các vấn đề liên quan đến luật doanh nghiệp.


Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề Luật doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn doanh nghiệp qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

Trân trọng ./.

5/5 - (2 bình chọn)
Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Với phương châm "Luật sư của mọi nhà", Luật Quang Huy đang nỗ lực không ngừng để tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc, an toàn cho Quý khách hàng!
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI 09.678910.86 NGAY

Scroll to Top