Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông
Hotline hỏi đáp tư vấn bhxh 19006573

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông có chức năng điều hành và quản lý các trung tâm bảo hiểm xã hội cấp huyện nằm trên địa bàn tỉnh. Có rất nhiều người thắc mắc hiện nay địa chỉ, cơ cấu tổ chức, chức năng quyền hạn của cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông là gì. Với bài viết sau đây chúng tôi Luật Quang Huy sẽ tiến hành tìm hiểu rõ các chức năng thẩm quyền của trung tâm bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông.


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông

Trung tâm bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông được đặt tại: Số 52 Lê Lai, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông.

  •  0261.3547688
  •  vanphong@daknong.vss.gov.vn

Ban quản lý của trung tâm bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông

  • Giám đốc Nguyễn Khắc Tuấn

Thủ trưởng đơn vị; Chủ tài khoản; Phụ trách chung.

Trực tiếp chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động toàn diện của Ngành theo chương trình, kế hoạch chung của BHXH Việt Nam và của địa phương, tổ chức điều hành công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với BHXH Việt Nam, cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương về việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp phụ trách:

Công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức và người lao động; công tác cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác dân vận, tư tưởng, tuyên truyền; công tác kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công chức, viên chức của Ngành;

Công tác nghiên cứu khoa học; công tác kế hoạch, tài chính, tài sản; xây dựng cơ bản; quản lý các nguồn quỹ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Quản lý, chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra nghiệp vụ; công tác khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân.

Làm nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH tỉnh.

Chủ tịch: Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; Hội đồng khoa học cấp cơ sở BHXH tỉnh.

Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính.

Trực tiếp phụ trách các phòng, địa phương: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Thanh tra – Kiểm tra, BHXH huyện Đắk Glong. Sinh hoạt tại Phòng Kế hoạch – Tài chính.

  • Phó Giám đốc:  Võ Thị Ấi Liễu

Người được ủy quyền thứ Nhất ký thay Chủ tài khoản khi Chủ tài khoản đi vắng. Giúp Giám đốc phụ trách và chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực: Quản lý, chỉ đạo công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT; quản lý, theo dõi và chỉ đạo các thành viên của cơ quan BHXH tham gia vào các Hội đồng đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ nguồn quỹ BHYT theo quy định. Quản lý, chỉ đạo thực hiện phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của hệ thống BHXH tỉnh.

Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Trưởng Ban Khuyến học BHXH tỉnh. Trực tiếp phụ trách các phòng, địa phương: Phòng Giám định BHYT, Phòng Công nghệ thông tin, BHXH các huyện Đắk R’lấp và Tuy Đức. Sinh hoạt tại Phòng Giám định BHYT. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

  • Phó Giám đốc: Hồ Tấn Lộc

Người được ủy quyền thứ Hai ký thay Chủ tài khoản khi Chủ tài khoản và người được ủy quyền thứ Nhất đi vắng. Giúp Giám đốc phụ trách và chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực: Quản lý, chỉ đạo việc giải quyết các chế độ BHXH. Quản lý, chỉ đạo hoạt động Văn phòng BHXH tỉnh.

Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị tài liệu của BHXH tỉnh. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự BHXH tỉnh. Trưởng Ban Chỉ đạo ISO BHXH tỉnh.

Trực tiếp phụ trách các phòng, địa phương: Phòng Chế độ BHXH, Văn phòng, BHXH các huyện Đắk Song và Đắk Mil. Sinh hoạt tại Phòng Chế độ BHXH. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

  • Phó Giám đốc: Trần Ngọc Quân

Giúp Giám đốc phụ trách và chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực:

Quản lý công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Quản lý, chỉ đạo công tác truyền thông, khai thác nguồn thu mới và đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN.Quản lý, chỉ đạo công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Trưởng các ban: Biên tập Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh,Vì sự tiến bộ của phụ nữ.Trực tiếp phụ trách các phòng, địa phương: Phòng Quản lý thu, Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, Phòng Cấp sổ, thẻ, BHXH các huyện Krông Nô và Cư Jút. Sinh hoạt tại Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.


Chức năng của trung tâm bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông

Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông theo chức năng nhiệm vụ được Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Quyết định các công việc thuộc phạm vi và thẩm quyền quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh và chịu trách nhiệm về các quyết định đó.

Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật; kế hoạch tài chính; kiểm tra, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và phòng, chống tham nhũng.

Quyết định các biện pháp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các biểu hiện tiêu cực khác trong công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Làm Chủ đầu tư các Dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa các công trình thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông theo phân cấp.

Quản lý và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tổ chức ký và thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật; kiểm tra, đánh giá việc chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh; kiểm tra, xác định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Tham gia Hội đồng đấu thầu thuốc, vật tư y tế; lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế của các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định.

Tham gia phối hợp với Sở Y tế và đơn vị liên quan; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn xây dựng nhu cầu, đồng thời thẩm định và tổng hợp nhu cầu về danh mục, số lượng thuốc; giám sát việc thực hiện kế hoạch thuốc đảm bảo cung ứng đủ thuốc theo Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc thuộc lĩnh vực bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện theo quy định.

Phụ trách công tác quản lý thu, khai thác đối tượng và thu nợ, công tác tuyên truyền tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu hành chính, nghiệp vụ và hồ sơ đối tượng tham gia, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội.

Tổ chức thực hiện việc cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện những quy định về công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội,bảo hiểm thất nghiệp.

Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Triển khai thực hiện ứng dụng các chương trình, nội dung công việc thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.


Thẩm quyền của trung tâm bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông

Xây dựng, trình Tổng Giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định; tổ chức thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các tổ chức và cá nhân tham gia trong địa bàn tỉnh Đăk Nông

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông và Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện); thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện theo quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông thực hiện giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện triển khai thực hiện theo quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông quản lý và sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh; bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và của Ngành.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông tổ chức kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu hành chính, nghiệp vụ và hồ sơ đối tượng tham gia, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.


Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 1900 6573 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

Đánh giá
Hoàng Long
Hoàng Long
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top