Bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang – tỉnh Bắc Giang

Bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang
Hotline hỏi đáp tư vấn bhxh 19006573

Nhu cầu hưởng bảo hiểm xã hội của người lao động ngày càng lớn vì vậy các trung tâm bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang phải luôn cải tiến, cập nhật thông tin để đáp ứng nhu cầu của người lao động. Thông tin về địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang cũng là một trong những thông tin mà người lao động tìm kiếm.

Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý, trình tự thủ tục cũng như các vấn đề khác có liên quan khi thực hiện tại Trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Luật Quang Huy để được hỗ trợ:


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang – tỉnh Bắc Giang

Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang được đặt trụ sở tại: Thị trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

  • Số điện thoại: 02403.856.92
  • Email: bhxhbg@bhxhbg.org.vn

Vị trí, chức năng của Bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang – tỉnh Bắc Giang

Bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đặt tại huyện Lạng Giang, có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa. bàn huyện Lạng Giang theo phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.

Bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và chịu sự quản lý hành chính Nhà nước của Uỷ ban nhân dân huyện Lạng Giang

Bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.


Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang – tỉnh Bắc Giang

Xây dựng, trình giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phân cấp.

Tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm theo phân cấp. Tổ chức thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân theo phân cấp.

Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phân cấp. Tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phân cấp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không đúng quy định.

Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo phân cấp.

Tổ chức ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp; giám sát thực, hiện hợp đồng và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi người có thẻ bảo hiểm y tế và chống lam dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Tổ chúc ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giới thiệu và bảo lãnh để thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh; tổ chức bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo cơ chế ”một cửa” tại cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang.

Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ các đối tượng tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội ở huyện Lạng Giang, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chúc và cá nhân trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế dộ bảo hiểm, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Chế độ quản lý, chế độ làm việc và trách nhiệm của Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang – Tỉnh Bắc Giang

Bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang do giám đốc quản lý, điều hành. Giúp giám đốc có các phó giám đốc. Giám đốc và các phó giám đốc do giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy trình bổ nhiệm và phân cấp quản lý cán bộ.

Số lượng phó giám đốc không quá 2 người.

Bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang không có cơ cấu tổ chúc trực thuộc. Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang quy định nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, viên chúc.

Giám đốc làm việc theo chế độ thủ trưởng; bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ; ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó.

Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền cho phó giám đốc giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của giám đốc. Giám đốc phải chịu trách nhiệm về quyết định của phó giám đốc được phân công hoặc uỷ quyền giải quyết.

Quyết định các công việc thuộc phạm vi và thẩm quyền quản lý của Bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang và chịu trách nhiệm về các quyết định đó.

Quyết định các biện pháp để tăng cường kỷ luất, kỷ cương hành chính, chống tham nhũng, lãng phí, quan 1iêu, hách dịch, cửa quyền và các biểu hiện tiêu cực khác trong công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang và chịu trách nhiệm khi xảy ra hành vi vi phạm.

Giám đốc chịu trách nhiệm thước pháp luật khi để xảy ra thâm hụt quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do quản lý, điều hành của mình trong việc thu nộp, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên không đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện các quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định quản lý hành chính nhà nước của Uỷ ban nhân dân huyện Lạng Giang.


Trên đây là phần giải đáp thắc mắc của chúng tôi về vấn đề: Thông tin địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Nếu trong quá trình giải quyết còn gì thắc mắc bạn có thể liên hệ chúng tôi qua tổng đài tư vấn luật qua HOTLINE 19006573 của Luật Quang Huy để được giải đáp.

Trân trọng./.

Đánh giá
Picture of Hoàng Long
Hoàng Long
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top