THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT QUY ĐỊNH LOẠI CÂY LÂU NĂM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU

     Đối với ngành nghề trồng cây lâu năm thì thơi gian đợi đến thu hoạch rất dài, có thời gian sinh trưởng từ khi gieo trồng đến khi thanh lý trên 05 năm. Do đó đến khi thu hoạch dễ dẫn đến tranh chấp do quá lâu để có thể xác định lại được thời điểm ban đầu là do ai trồng cây, trên đất của ai,… Do đó cá nhân, tổ chức có đất trồng cây lâu năm cần xin Giấy chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm càng sớm càng tốt để bảo vệ lợi ích của bản thân. Tuy nhiên người dân cũng còn những băn khoăn trong việc xác định loại cây nào thuốc nhóm cây trồng lâu năm  được   cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm. Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2016, Thông tư liên tịch 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT chính thức có hiệu lực quy định chi tiết về các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu. Trong bài viết dưới đây, Luật Quang Huy xin cung cấp tới bạn tất cả những thông tin liên quan đến Thông tư liên tịch 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT  theo quy định mới nhất của pháp luật để bạn nắm rõ hơn về vấn đề này:


Căn cứ pháp lý

  • Luật Đất đai năm 2013
  • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đất Đai
  • Nghị định số 21/2013/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ tài nguyên và môi trường

Tóm tắt nội dung thông tư liên tịch 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT quy  định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu

      Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ trưởng bộ Tài nguyên môi trường ban hành thông tư liên tịch 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu bao gồm 03 chương và 07 điều với nội dung như sau:

       Chương I: Những quy định chung

      Chương này quy định về đối tượng điều chỉnh, phạm vi áp dụng của Thông tư này.

       Chương II: Loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu và đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu

       Chương này gồm 02 điều quy định về loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu và danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn

       Chương III: Điều khoản thi hành

        Chương này quy định về các điều khoản thi hành. Trách nhiệm thực hiện văn bản này bao gồm Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Thông tư liên tịch 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT

Nội dung Thông tư liên tịch số 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 30/6/2016

      Thông tư liên tịch 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu như sau:

TẢI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 22/2016/TTLT-BNNPTNN-BTNMT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

QUY ĐỊNH LOẠI CÂY LÂU NĂM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan khác có liên quan; công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn.

2. Người sử dụng đất, chủ sở hữu cây lâu năm, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư liên tịch này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cây thân gỗ là loại cây thân hóa gỗ, có kích thước khác nhau tùy loài.

2. Cây thân bụi là loại cây thân có thể hóa gỗ, thân chính không có hoặc kém phát triển, cành nhánh phát triển từ gốc của thân chính.

3. Cây thân leo là loại cây không mọc thẳng đứng được, phải dựa vào cây khác hay vật thể làm giá đỡ hoặc nhờ các cơ quan như rễ phụ, cành, tua cuốn, lá để bám leo lên.

4. Cây công nghiệp lâu năm là loại cây trồng một lần, sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều năm, sản phẩm được dùng để làm nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp hoặc phải qua chế biến mới sử dụng được như cây cao su, ca cao, cà phê, chè, điều, hồ tiêu.

5. Cây ăn quả lâu năm là loại cây trồng một lần, sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều năm, sản phẩm là quả để ăn tươi hoặc kết hợp chế biến như cây bưởi, cam, chôm chôm, mận, mơ, măng cụt, nhãn, sầu riêng, vải, xoài.

6. Cây dược liệu lâu năm là loại cây trồng một lần, sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều năm, sản phẩm làm dược liệu như cây hồi, quế, đỗ trọng, long não, sâm.

7. Cây lấy gỗ, cây bóng mát, cây cảnh quan lâu năm là loại cây trồng một lần, sinh trưởng và phát triển trong nhiều năm như cây xoan, bạch đàn, xà cừ, keo, hoa sữa, bụt mọc, lộc vừng

CHƯƠNG II 

LOẠI CÂY LÂU NĂM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU VÀ ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU

Điều 4. Quy định cụ thể loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu

1. Loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu gồm:

a) Cây công nghiệp lâu năm;

b) Cây ăn quả lâu năm;

c) Cây dược liệu lâu năm;

d) Cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây cnh quan lâu năm.

2. Cây lâu năm được chứng nhận quyn sở hữu phải có các đặc tính như sau:

a) Cây gieo trồng một lần, cho thu hoạch sn phẩm (mà thân chính vẫn giữ nguyên) hoặc sử dụng làm cây ly gỗ, cây cnh quan, cây bóng mát, có thời gian sintrưởng từ khi gieo trồng đến khi thanh lý trên năm (05) năm:

b) Thuộc một troncác nhóm cây sau: cây thân gỗ, cây thân bụi hoặc cây thân leo.


TẢI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 22/2016/TTLT-BNNPTNN-BTNMT


Các văn bản có liên quan Thông tư liên tịch 22 2016 TTLT BNNPTNT BTNMT

  • Luật đất đai 2013: Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giá đất; thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được thực hiện theo các Nghị định khác của Chính phủ.
  • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT: Thông tư này quy định về thành phần hồ sơ địa chính; hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; nội dung hồ sơ địa chính; việc lập hồ sơ địa chính và lộ trình chuyển đổi hồ sơ địa chính từ dạng giấy sang dạng số; việc cập nhật, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư liên tịch 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu, theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

 

Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI