THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỎA THUẬN VỀ CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG KẾT HỢP KỲ NGHỈ GIỮA VIỆT NAM VÀ Ô-XTƠ-RÂY-LI-A –

       Thông tư liên tịch 21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ.


Cơ sở pháp lý

 • Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;
 • Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Nghị định s 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
 • Nghị định số 58/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Ngoại giao.

Tóm tắt nội dung thông tư liên tịch 21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG

      Ngày 29/06/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư liên tịch số 21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG hướng dẫn thực hiện một số điều của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ.
Theo đó, để được cấp thư giới thiệu tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Ô-xtơ-rây-li-a, công dân Việt Nam phải đủ 18 tuổi trở lên nhưng không quá 31 tuổi; không có án tích theo quy định của pháp luật; đã tốt nghiệp đại học hoặc đã hoàn thành ít nhất 02 năm đại học chính quy; chưa tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ hoặc chương trình khác tương tự tại Ô-xtơ-rây-li-a.
Thư giới thiệu có thời hạn 60 ngày kể từ ngày cấp; hàng năm, Cục Quản lý lao động ngoài nước chỉ cấp Thư giới thiệu cho 200 công dân Việt Nam; công dân có nhu cầu cấp Thư giới thiệu nhập thông tin cá nhân vào tờ khai đề nghị cấp Thư giới thiệu tại cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý lao động ngoài nước.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/08/2016.


Nội dung Thông tư liên tịch số 21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG ngày 29/6/2016

      Thông tư liên tịch 21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ có nội dung như sau:


TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 21/2016/TTLT-BLDTBXH-BCA-BNG


Thông tư 21/2016/TTLT-BLDTBXH-BCA-BNG

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – BỘ CÔNG AN – BỘ NGOẠI GIAO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016

 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THỎA THUẬN GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ Ô-XTƠ-RÂY-LI-A VỀ CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG KẾT HỢP KỲ NGHỈ

 • Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Căn cứ Nghị định s 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
 • Căn cứ Nghị định số 58/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Ngoại giao;
 • Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số Điều của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ (sau đây gọi là Thỏa thuận) như sau:

Chương I

PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

      Điều 1. Phạm vi áp dụng

      Thông tư này quy định về Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp Thư giới thiệu đồng ý cho lưu trú tại Ô-xtơ-rây-li-a đối với công dân Việt Nam lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Ô-xtơ-rây-li-a (sau đây viết tắt là Thư giới thiệu), cấp giấy phép làm việc kết hợp kỳ nghỉ (sau đây viết tắt là giấy phép làm việc), cp thị thực và cư trú cho công dân Ô-xtơ-rây-li-a lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Việt Nam.

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam sang Ô-xtơ-rây-li-a lao động kết hợp kỳ nghỉ (sau đây viết tắt là công dân Việt Nam); công dân Ô-xtơ-rây-li-a sang Việt Nam lao động kết hợp kỳ nghỉ (sau đây viết tắt là công dân Ô-xtơ-rây-li-a); cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (sau đây viết tắt là người sử dụng lao động) tại Việt Nam có sử dụng lao động là công dân Ô-xtơ-rây-li-a.

      Chương II

CẤP, CẤP LẠI THƯ GIỚI THIỆU CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM

      Điều 3. Điều kiện cấp Thư giới thiệu

      1. Đủ 18 tuổi trở lên nhưng không quá 31 tuổi.

      2. Không có án tích theo quy định của pháp luật.

      3. Đã tốt nghiệp đại học hoặc đã hoàn thành ít nhất 02 năm đại học chính quy.

      4. Chưa tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ hoặc Chương trình khác tương tự tại Ô-xtơ-rây-li-a (sau đây viết tắt là Chương trình).

      Điều 4. Hồ sơ đề nghị cấp Thư giới thiệu

      1. Tờ khai đề nghị cấp Thư giới thiệu theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Tờ khai đề nghị cấp Thư giới thiệu được in trực tiếp từ cổng thông tin điện tử của Cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là Cục Quản lý lao động ngoài nước) khi công dân Việt Nam nhập thông tin cá nhân theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Thông tư này.

      2. Hộ chiếu còn giá trị.

      3. Bằng tốt nghiệp đại học hoặc giấy chứng nhận của trường đại học đã hoàn thành ít nhất 02 năm học đại học chính quy.

      4. Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 41 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 do cơ quan có thẩm quyền cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Thư giới thiệu.

      Giấy tờ quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều này là 01 bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc 01 bản sao được chứng thực từ bản chính.

      Điều 5. Thời hạn của Thư giới thiệu

      Thời hạn của Thư giới thiệu là 60 ngày kể từ ngày cấp.

      Điều 6. Trình tự cấp Thư giới thiệu

      1. Công dân Việt Nam có nhu cầu cấp Thư giới thiệu thì nhập thông tin cá nhân vào Tờ khai đề nghị cấp Thư giới

thiệu tại cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý lao động ngoài nước tại địa chỉ .

      2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc nhập thông tin và in Tờ khai đề nghị cấp Thư giới thiệu, công dân Việt Nam nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc môi trường mạng (nếu đủ Điều kiện áp dụng) cho Cục Quản lý lao động ngoài nước.

      3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp Thư giới thiệu cho công dân Việt Nam. Trường hợp không cấp Thư giới thiệu thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 21/2016/TTLT-BLDTBXH-BCA-BNG


 Một số văn bản có liên quan Thông tư liên tịch 21 2016 TTLT BLĐTBXH BCA BNG

      Thông tư liên tịch 21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ có một số văn bản như sau:

 • Nghị định s 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
 • Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 với nhiều quy định mới về thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản QPPL; hiệu lực, giải thích, kiểm tra, giám sát, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được ban hành ngày 22/06/2015.
 • Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA: Hướng dẫn thực hiện Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư liên tịch 21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


 

Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI