THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 33/2016/NĐ-CP

      Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu theo Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 33/2016/NĐ-CP về các chế độ ốm đau, thai sản, tử tuất và hưu trí.


Cơ sở pháp lý

 • Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;
 • Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chtiết và hưng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân (sau đây được viết tắt là Nghị định số 33/2016/NĐ-CP);
 • Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
 • Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Công an;
 • Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội

Tóm tắt nội dung thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH

      Theo Thông tư liên tịch số 105/2016 thì người lao động tại các đơn vị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, đơn vị cơ yếu bị ốm đau, tai nạn không phải tai nạn lao động; nghỉ chăm sóc con ốm được hưởng chế độ ốm đau.

      Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với quân nhân, công an và người làm cơ yếu thực hiện theo pháp luật bảo hiểm xã hội.
       Thông tư liên tịch 105/BQP-BCA-BLĐTBXH quy định mức hưởng chế độ ốm đau theo công thức:
       Mức hưởng chế độ ốm đau = (Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc / 24 ngày) x 100% x Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau
      Trường hợp quân nhân, công an, người làm cơ yếu nghỉ việc chăm sóc con ốm thì hưởng 75% mức trên.
      Chế độ thai sản áp dụng đối với lao động nữ sinh con, mang thai hộ, nhờ mang thai hộ và nhận nuôi con nuôi. Thông tư liên tịch số 105 hướng dẫn cách xác định thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con, nếu sinh con, nhận nuôi con trước ngày 15 của tháng thì tháng đó không tính vào 12 tháng trước sinh, còn nếu từ ngày 15 trở đi thì tính vào thời gian 12 tháng trước sinh.
      Thông tư liên tích 105 còn hướng dẫn điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con.
     Thông tư liên tịch 105/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH quy định mức hưởng chế độ thai sản đối với quân nhân, công an và người làm cơ yếu thực hiện theo pháp luật bảo hiểm xã hội, theo đó, mức lương tính hưởng chế độ thai sản là lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ.
    Ngoài ra, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

     Chế độ hưu trí cho quân nhân, công an và người làm cơ yếu

    Thông tư liên tịch số 105/2016/BQP-BCA-BLĐTBXH quy định đối tượng và điều kiện được hưởng lương hưu thực hiện theo Nghị định 33/2016. Thông tư liên tịch còn quy định các khoảng thời gian được cộng dồn để giải quyết chế độ hưu trí cho quân nhân, công an, người làm cơ yếu.

     Trường hợp người lao động hưởng lương hưu từ 01/01/2016 đến 31/12/2017 thì mức hưởng bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% với nam và 3% với nữ nhưng tối đa bằng 75%.
      Trường hợp hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi thì mức hưởng là 45% tương ứng với 15 năm (đối với nữ), 16 năm đến 20 năm (đối với nam, tùy năm bắt đầu hưởng), sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm sẽ thêm 2%, nhưng tối đa bằng 75%.
      Bên cạnh đó, Thông tư liên tịch 105/BQP-BCA cũng hướng dẫn cụ thể việc hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu và chế độ bảo hiểm xã hội một lần.
      Chế độ tử tuất: Thông tư liên tịch 105 hướng dẫn cụ thể trợ cấp mai táng, các trường hợp và mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, các trường hợp và mức hưởng trợ cấp tuất một lần.

Nội dung Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 30/6/2016

      Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu theo Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 33/2016/NĐ-CP về các chế độ ốm đau, thai sản, tử tuất và hưu trí như sau:


TẢI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH


Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH
BỘ QUỐC PHÒNG – BỘ CÔNG AN – BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 33/2016/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU HƯỞNG LƯƠNG NHƯ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN

 • Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội v bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân (sau đây được viết tắt là Nghị định số 33/2016/NĐ-CP);
 • Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
 • Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Công an;
 • Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội,
 • Bộ trưng Bộ Quc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.
 • Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

      Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 33/2016/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

      Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP.

      Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP.

Chương II

CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

      Mục 1. CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

      Điều 3. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

      Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP được hưởng chế độ ốm đau thuộc một trong các trường hợp sau:

      a) Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Y tế;

      b) Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

      c) Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điểm a và b Khoản này.

      Không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau đây:


Các văn bản có liên quan Thông tư liên tịch 105 2016 TTLT BQP BCA BLĐTBXH

      Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu theo Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 33/2016/NĐ-CP về các chế độ ốm đau, thai sản, tử tuất và hưu trí. Một số văn bản có liên quan đến thông tư 105/2016 như sau:

 • Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Là Văn bản pháp luật hướng dẫn cụ thể các chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội như: chế độ thai sản, chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần, chế độ hưu trí, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất…
 • Nghị định số 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hướng dẫn chi tiết về một số điều luật như điều 3, Điều 4, Điều 5 chế độ thai sản, Điều 6,Điều 7, Điều 8, Điều 9,Điều 10 chế độ hưu trí…
 • Quyết Định 166/QĐ-BHXH – Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bhxh, chi trả các chế độ bhxh, bhtn.
 • Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
 • Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Về chính sách tinh giản biên chế được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 33/2016/NĐ-CP. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI