THÔNG TƯ 65/2020/TT-BCA QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH TUẦN TRA, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG

      Cảnh sát giao thông là lực lượng công khai thi hành pháp luật, thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Để quá trình thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 65/2020/TT-BCA ngày 19/06/2020 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và trình tự tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ cung cấp đến bạn thông tin cụ thể hơn về Thông tư này. 


Căn cứ pháp lý

 • Luật giao thông đường bộ 2008
 • Luật xử lý vi phạm hành chính 2012
 • Luật Công an nhân dân 2018
 • Nghị định 01/2018/NĐ-CP
 • Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Tóm tắt nội dung Thông tư 65/2020/TT-BCA

      Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 65/2020 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và trình tự tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông. Nội dung cơ bản bao gồm các quy định về vấn đề sau đây:

      Yêu cầu đối với Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ và tiếp xúc với Nhân dân cần thực hiện đúng tác phong, thái độ của người công an nhân dân.

      Phân công, phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát; nhiệm vụ,quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông:

 • Phân công, phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát của Cục cảnh sát giao thông, của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát giao thông trong tuần tra, kiểm soát ;
 • Hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát.

      Trình tự tuần tra, kiểm soát vi phạm:

 • Ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát và thông báo công khai kế hoạch;
 • Tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm;
 • Huy động các lực lượng tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; tiếp nhận, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ ngay khi có phản ánh, tố cáo của nhân dân.

      Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu sau:

 •  Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát (Mẫu số 01);
 •  Thông báo vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Mẫu số 02);
 •  Phiếu gửi thông báo đến Công an xã, phường, thị trấn (Mẫu số 03);
 •  Sổ tiếp nhận thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Mẫu số 04);
 •  Thông báo thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Mẫu số 05).
Thông tư 65/2020/TT-BCA

Nội dung Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020

      Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và trình tự tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành có nội dung như sau:

TẢI THÔNG TƯ 65/2020/TT-BCA

BỘ CÔNG AN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 65/2020/TT-BCA

 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH TUẦN TRA, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông,

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và trình tự tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ Cảnh sát giao thông (sau đây viết gọn là Cảnh sát giao thông) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ (sau đây viết gọn là tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm).

2. Công an các đơn vị, địa phương.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Yêu cầu đối với Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

1. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, xử lý vi phạm hành chính, Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.


TẢI THÔNG TƯ 65/2020/TT-BCA


Một số văn bản có liên quan đến Thông tư 65/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020

      Luật công an nhân dân 2018 quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

      Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.

     Luật Giao thông đường bộ quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.


      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và trình tự tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI