THÔNG TƯ 60/2015/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI

      Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật điều tra, đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai, thống kê hiện trạng các nhóm đất đai trên phạm vi toàn quốc. Thông tư này được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 15/12/2015 và chính thức có hiệu lực vào ngày 01/02/2016. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ cung cấp đến bạn thông tin về nội dung Thông tư này.


Căn cứ pháp lý

  • Luật đất đai 2013
  • Nghị định 21/2013/NĐ-CP

Tóm tắt nội dung của Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

      Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai ngày 15 tháng 12 nă2015 với các nội dung cơ bản sau đây:

     Quy định về đối tượng điều tra, đánh giá đất đai

  • Điều tra, đánh giá chất lượng đất; tiềm năng đất; quan trắc, giám sát tài nguyên đất
  • Điều tra, đánh giá các loại ô nhiễm đất
  • Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp
  • Điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề

     Quy định về điều tra,đánh giá đất đai theo địa giới hành chính, thời điểm

  • Điều tra, đánh giá đất đai cấp vùng, cấp tỉnh lần đầu
  • Điều tra, đánh giá đất đai cấp vùng, cấp tỉnh lần tiếp theo
  • Đánh giá đất đai cả nước lần đầu và lần tiếp theo

     Quy định về quan trắc giám sát tài nguyên đất

    Quy định về sơ đồ các bước và phương pháp thực hiện trong điều tra, đánh giá đất đai

Thông tư 60/2015/TT-BTNMT

Nội dung của Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015

      Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật điều tra,đánh giá đất đai có nội dung như sau:

TẢI THÔNG TƯ 60/2015/TT/BTNMT

B TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 60/2015/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 nă2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tng cục trưởng Tổng cục Quản  đất đai, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định chi tiết kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai theo quy định của Luật Đất đai, bao gồm:

a) Kỹ thuật điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai;

b) Kỹ thuật điều tra, đánh giá ô nhiễm đất;

c) Kỹ thuật điều tra, phân hạng đất nông nghiệp;

d) Kỹ thuật quan trắc giám sát tài nguyên đất.

2. Kỹ thuật điều tra, đánh giá thoái hóa đất; thống kê kiểm kê đất đai; điều tra thống kê giá đất; theo dõi biến động giá đất thực hiện theo Thông tư khác của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề thực hiện theo quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai lần tiếp theo.

4. Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc điều tra, đánh giá đất đai có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Điều 2. Đối tượng điều tra, đánh giá đất đai

1. Đối tượng điều tra, đánh giá chất lượng đất; tiềm năng đất đai; quan trắc, giám sát tài nguyên đất là toàn bộ diện tích tự nhiên (trừ đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; đất quốc phòng, an ninh và núi đá không có rừng cây).

2. Đối tượng điều tra, đánh giá ô nhiễm đất là các loại đất thuộc khu vực có nguồn gây ô nhiễm trên địa bàn tỉnh.

3. Đối tượng điều tra, phân hạng đất nông nghiệp là toàn bộ diện tích nhóm đất nông nghiệp trừ đất nông nghiệp khác.

4. Đối tượng điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề là một hoặc nhiều loại đất cụ thể được xác định theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền.


TẢI THÔNG TƯ 60/2015/TT/BTNMT


Một số văn bản có liên quan Thông tư 60/2015/TT-BTNMT kỹ thuật điều tra đánh giá đất đai

      Luật đất đai năm 2013: quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

      Thông tư 18/2019/TT-BTNMT: quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước để điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.


      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI