THÔNG TƯ 58/2009/TT-BCA(C11) QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỐNG KÊ, TỔNG HỢP, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

      Tai nạn giao thông đường bộ là một trong những nguyên nhân cướp đi hàng ngàn sinh mạng ở nước ta mỗi năm, để giảm thiểu tối đa tác hại mà tai nạn giao thông gây ra đòi hỏi phải có sự vào cuộc kịp thời của cơ quan chức năng có liên quan cũng như phối hợp của toàn thể nhân dân.Bên cạnh các giải pháp như quy định mức xử phạt cao hơn dẫn đến một số hành vi vi phạm có thể cấu thành tội phạm hình sự; tuyên truyền,thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng… thì việc báo cáo, thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ cũng góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông của Cảnh sát giao thông nói chung và Bộ máy Nhà nước nói chung. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, ngày 28/10/2009 Bộ Công an ban hành Thông tư số 58/2009/TT-BCA(C11) quy định và hướng dẫn việc thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ và chính thức có hiệu lực từ ngày 12/12/2009. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ cung cấp đến bạn thông tin về nội dung Thông tư này.


Căn cứ pháp lý

  • Luật giao thông đường bộ 2008

Tóm tắt nội dung Thông tư 58/2009/TT-BCA(C11)

      Bộ Công an ban hành Thông tư 58/2009 quy định và hướng dẫn về chỉ tiêu, phân loại, hình thức, thời gian, trách nhiệm báo cáo, thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ.Theo đó:

      Thông tư này áp dụng đối với đối tượng là Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về tai nạn giao thông. Theo đó:

      Quy định chi tiết về khái niệm tai nạn giao thông và phân loại tai nạn giao thông theo mức độ thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân:

  • Va chạm giao thông;
  • Vụ tai nạn giao thông gây hậu quả ít nghiêm trọng;
  • Vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng;
  • Vụ tai nạn giao thông gây hậu quả rất nghiêm trọng;
  • Vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nhiêm trọng.

      Quy định về báo cáo, thống kê, tổng hợp tai nạn giao thông.

     Cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông bao gồm hệ thống thông tin, tài liệu về tai nạn giao thông được xây dựng, thu thập, xử lý, lưu trữ, quản lý, khai thác, sử dụng bằng mạng điện tử hoặc các vật mang tin khác phải được thu thập, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác theo một hệ thống thống nhất.

      Cung cấp thông tin về tai nạn giao thông:

  • Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt, Chánh Văn phòng Bộ Công an cung cấp thông tin thống kê, tổng hợp tai nạn giao thông trong phạm vi toàn quốc;
  • Giám đốc Công an cấp tỉnh, Chánh văn phòng Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh được ủy quyền cung cấp thông tin thống kê, tổng hợp tai nạn giao thông trong phạm vi địa phương mình quản lý;
  • Trưởng Công an cấp huyện cung cấp thông tin thống kê, tổng hợp tai nạn giao thông trong phạm vi địa phương mình quản lý.
Thông tư 58/2009/TT-BCA(C11)

Nội dung Thông tư 58/2009/TT-BCA

      Thông tư 58/2009 quy định và hướng dẫn về chỉ tiêu, phân loại, hình thức, thời gian, trách nhiệm báo cáo, thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ có nội dung như sau:

TẢI THÔNG TƯ 58/2009/TT-BCA(C11)

BỘ CÔNG AN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: 58/2009/TT-BCA(C11)

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỐNG KÊ, TỔNG HỢP, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Bộ Công an quy định và hướng dẫn việc thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định và hướng dẫn về chỉ tiêu, phân loại, hình thức, thời gian, trách nhiệm báo cáo, thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ (sau đây viết gọn là tai nạn giao thông).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về tai nạn giao thông.

Điều 3. Nguyên tắc thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông

1. Bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời.

2. Thống nhất về chỉ tiêu, biểu mẫu, kỳ hạn báo cáo, thống kê.

3. Không trùng lặp, chồng chéo giữa các thông tin thống kê.

4. Bảo đảm bí mật số liệu thống kê theo quy định của Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin về tai nạn giao thông

1. Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (sau đây viết gọn là người điều khiển phương tiện), người liên quan đến tai nạn giao thông hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tai nạn giao thông có trách nhiệm báo ngay cho Cảnh sát giao thông hoặc cơ quan Công an, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất về tai nạn giao thông và cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin mà mình biết khi được yêu cầu.

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây viết gọn là Ủy ban nhân dân cấp xã) khi nhận được tin báo về tai nạn giao thông có trách nhiệm thông báo kịp thời cho cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết, thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông.

3. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các cấp có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, kết quả điều tra về vụ tai nạn giao thông cho Cảnh sát giao thông cùng cấp để thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông.

Điều 5. Tai nạn giao thông

1. Tai nạn giao thông là sự việc xảy ra do người tham gia giao thông đang hoạt động trên mạng lưới giao thông đường bộ vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ hay gặp phải sự cố bất ngờ gây ra những thiệt hại nhất định đến tính mạng, sức khoẻ của con ng­ười hoặc tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tai nạn giao thông gồm:

a) Va chạm giao thông;

b) Vụ tai nạn giao thông gây hậu quả ít nghiêm trọng;

c) Vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng;

d) Vụ tai nạn giao thông gây hậu quả rất nghiêm trọng;

đ) Vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

2. Va chạm giao thông là sự việc xảy ra do người tham gia giao thông đang hoạt động trên mạng lưới giao thông đường bộ vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ hay gặp phải sự cố bất ngờ gây thiệt hại đến sức khỏe của con người hoặc gây thiệt hại về tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân dưới mức quy định của vụ tai nạn giao thông gây hậu quả ít nghiêm trọng.

3. Vụ tai nạn giao thông gây hậu quả ít nghiêm trọng

Gây hậu quả ít nghiêm trọng trong vụ tai nạn giao thông là một trong các trường hợp sau:

a) Gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ thương tật từ 11% đến dưới 31%;


TẢI THÔNG TƯ 58/2009/TT-BCA(C11)


Một số văn bản có liên quan Thông tư số 58/2009/TT-BCA(C11) ngày 28/10/2009

Luật Giao thông đường bộ năm 2008: Luật này quy định về nguyên tắc cơ bản, các quy định để quản lý trật tự giao thông đường bộ. Đây là cơ sở để ban hành các quy định trong Thông tư 58/2009/TT-BCA(C11).

      Nghị định 100/2019/NĐ-CP: Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.


      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 58/2009/TT-BCA(C11) quy định và hướng dẫn thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

5 / 5 ( 1 bình chọn )

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI