THÔNG TƯ 57/2015/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU LỆ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

      Thông tư 57/2015/TT-BLĐTBXH về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp quy định về tổ chức và quản lý hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục; hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế, cán bộ trung tâm giáo dục nghề nghiệp;…


Cơ sở pháp lý

 • Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
 • Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
 • Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;
 • Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tóm tắt nội dung Thông tư 57/2015/TT-BLĐTBXH

      Thông tư số 57 gồm 9 Chương, 46 Điều. Các Chương theo trình tự sau đây:

 • Quy định chung
 • Tổ chức và quản lý của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp
 • Hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế
 • Giáo viên, cán bộ, người lao động
 • Người học
 • Tài sản và tài chính
 • Quan hệ giữa trung tâm với doanh nghiệp, gia đình và xã hội
 • Tổ chức thực hiện
 • Điều khoản thi hành

      Thông tư 57 năm 2015 của Bộ Lao động có những điểm đáng chú ý sau:

      Tuyển sinh trung tâm giáo dục nghề nghiệp

 • Trung tâm giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm trên cơ sở nhu cầu nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của ngành, địa phương và năng lực đào tạo của trung tâm.
 • Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh đào tạo do Bộ trưởng Bộ Lao động ban hành.

      Kiểm tra và đánh giá tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH

 • Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, tu dưỡng của người học theo Quy chế kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động ban hành.
 •  Kết quả học nghề của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp được chuyển về trường phổ thông để làm cơ sở đánh giá học sinh.

      Phó giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo Thông tư 57/2015

 • Phó giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp là người giúp giám đốc trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của trung tâm.
 • Tiêu chuẩn bổ nhiệm, công nhận phó giám đốc

      Phó giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp là người có phẩm chất, đạo đức tốt, sức khỏe tốt; có uy tín và năng lực quản lý; có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

 • Thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận phó giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp

      Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập

      Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, có quyền bổ nhiệm phó giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo đề nghị của giám đốc trung tâm.

      Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

      Thông tư số 57/2015/BLĐTBXH quy định Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp có thẩm quyền công nhận phó giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo đề nghị của tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân sở hữu trung tâm.


Nội dung Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015

     Thông tư 57/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp có nội dung như sau:


TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 57/2015/TT-BLDTBXH


Thông tư 57/2015/TT-BLDTBXH

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 57/2015/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU LỆ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 • Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
 • Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;
 • Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2015;
 • Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề;
 • Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

      1. Điều lệ này quy định về tổ chức hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục (sau đây gọi chung là trung tâm giáo dục nghề nghiệp).

      2. Điều lệ này được áp dụng đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

      Điều 2. Địa vị pháp lý của trung tâm giáo dục nghề nghiệp

      1. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp là cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động theo quy định của Điều lệ này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

      2. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

      3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

      Điều 3. Nguyên tắc đặt tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp

      1. Tên bằng tiếng Việt của trung tâm giáo dục nghề nghiệp gồm các cấu phần sau: “Trung tâm giáo dục nghề nghiệp + lĩnh vực hoặc nhóm nghề đào tạo chính hoặc tên riêng của trung tâm hoặc tên địa danh hoặc loại hình của trung tâm”.

      2. Tên trung tâm không được trùng với tên trung tâm đã thành lập trước đó.

      3. Tên bằng tiếng Việt của trung tâm được ghi trong quyết định thành lập, quyết định cho phép thành lập, con dấu, các văn bản, giấy tờ giao dịch của trung tâm và được gắn tại trụ sở chính, phân hiệu của trung tâm.

      Điều 4. Các loại hình trung tâm giáo dục nghề nghiệp

      1. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp trong Điều lệ này được tổ chức theo loại hình gồm:

      a) Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập;

      b) Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục và trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

      2. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục mà phần lợi nhuận tích lũy hàng năm là tài sản chung không chia, để tái đầu tư phát triển trung tâm; các cổ đông hoặc các thành viên góp vốn không hưởng lợi tức hoặc hưởng lợi tức hằng năm không vượt quá lãi suất trái phiếu Chính phủ.

      3. Cơ quan trực tiếp quản lý trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập là cơ quan, tổ chức được giao quản lý trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội; các Sở, Banngành, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban nhân dân huyện, quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh.

      Điều 5. Quản lý nhà nước đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp

      1. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi trung tâm đặt trụ sở.

      2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ này.


TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 57/2015/TT-BLDTBXH


Một số văn bản có liên quan Thông tư 57/2015/TT-BLĐTBXH về Điều lệ trung tâm giáo dục

       Một số văn bản Thông tư 57/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp có liên quan đến:

 • Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014 Luật này quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
 • Thông tư 28/2015/ TT-BLĐTBXH: hướng dẫn thực hiện điều 52 của luật việc làm và một số điều của nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp do bộ trưởng bộ lao động – thương binh và xã hội ban hành.
 • Luật Việc làm 2013:Theo Luật việc làm được Quốc hội thông qua, từ ngày 01/01/2015 toàn bộ người lao động có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)Mức đóng BHTN vẫn là 2%, trong đó người sử dụng lao động đóng 1%, người lao động đóng 1%. Đáng chú ý là trường hợp người sử dụng lao động dưới 10 lao động cũng sẽ phải tham gia BHTN bắt buộc. Các quy định về BHTN trong Luật Việc làm 2013 này sẽ thay thế cho toàn bộ các quy định trước đó tại Luật BHXH 2006; thời gian đã tham gia BHTN theo quy định cũ vẫn được cộng để tính thời gian tham gia BHTN. Luật việc làm cũng quy định về các chính sách hỗ trợ tạo việc làm; đánh giá, cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia; tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm…
 • Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA: Hướng dẫn thực hiện Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 57/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


 

Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI