Thông tư 48/2015/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Sàn nâng dùng để nâng người

      Thông tư 48/2015/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Sàn nâng dùng để nâng người do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.


Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
 • Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Tóm tắt nội dung Thông tư 48/2015/TT-BLĐTBXH

      Thông tư 48/2015/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Sàn nâng dùng để nâng người quy định kỹ thuật Sàn nâng người; quản lý an toàn trong chế tạo, nhập khẩu, lưu thông, sử dụng sàn nâng; kiểm định sàn nâng dùng để nâng người; … được ban hành ngày 08/12/2015.

     Quy định về kỹ thuật đối với Sàn nâng dùng để nâng người: Một sàn nâng dùng để nâng người tối thiểu phải gồm một sàn công tác với bộ điều khiển và một khung đỡ, ngoài ra có thể có thêm cấu trúc mở rộng.

     Yêu cầu đối với sàn nâng được quy định tại Quy chuẩn QCVN 20: 2015/BLĐTBXH ban hành kèm theo Thông tư số 48, theo đó:

 • Chiều cao lan can của sàn nâng người không được thấp hơn 1100mm được tính từ mặt sàn nâng người đến điểm trên cùng của lan can. Khoảng cách của thanh nằm giữa của lan can với mép trên của tấm chống vật rơi không vượt quá 550mm. Tấm chống vật rơi có chiều cao không thấp hơn 100 mm tính từ mặt trên của sàn nâng dùng để nâng người.
 • Kích thước của sàn làm việc phải phù hợp với số người được phép làm việc trên sàn kỹ thuật và các dụng cụ, vật liệu mang theo. Chiều rộng của sàn làm việc không nhỏ hơn 500mm. Diện tích làm việc của sàn nâng người không nhỏ hơn 0,25 m2/người.
 • Theo Thông tư 48/2015, mặt thao tác của sàn nâng làm việc phải là mặt chống trượt được gắn chặt vào mặt sàn dùng để nâng người và chỉ có thể gỡ bỏ khi thật sự cần thiết.
 • Lỗ hổng trên mặt sàn kỹ thuật thao tác ngăn ngừa vật liệu tương tự khối cầu có đường kính 15mm lọt qua.
 • Phải thiết kế các điểm thoát nước thích hợp để chống việc đọng nước trên mặt sàn dùng để nâng người.

      Quy định về quản lý an toàn trong chế tạo, nhập khẩu, lưu thông, lắp đặt và sử dụng sàn nâng dùng để nâng người.

      Điều kiện đảm bảo an toàn đối với sàn nâng lưu thông trên thị trường, theo Quy chuẩn QCVN 20: 2015 kèm theo Thông tư số 48 năm 2015 của Bộ Lao động thương binh và xã hội, người bán hàng phải:

 • Đảm bảo các sàn kỹ thuật đã được chứng nhận hợp quy và gắn dấu hợp.
 • Tuân thủ các quy định trong quá trình bảo quản, lưu thông sàn nâng dùng để nâng người.
 • Chịu sự kiểm tra chất lượng và bị xử lý nếu có vi phạm.

      Chứng nhận hợp quy và kiểm định kỹ thuật an toàn đối với sàn nâng người

      Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với sàn nâng dùng để nâng người được Thông tư 48/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

 • Đối với sàn nâng lắp đặt cố định trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định lần đầu, định kỳ hoặc bất thường. Việc kiểm định kỹ thuật an toàn sàn nâng người phải do tổ chức kiểm định đã được Cục An toàn lao động, Bộ Lao động chỉ định.
 • Chu kỳ kiểm định định kỳ đối với sàn nâng dùng để nâng người không quá 03 năm một lần.
 • Các sàn nâng kỹ thuật sau khi kiểm định đạt yêu cầu phải được dán tem theo quy định của Bộ LĐTBXH.

Nội dung Thông tư số 48/2015/TT-BLĐTBXH ngày 8/12/2015

      Thông tư 48/2015/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Sàn nâng dùng để nâng người có nội dung như sau:


TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 48/2015/TT-BLĐTBXH


Thông tư 48/2015/TT-BLĐTBXH
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 48/2015/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI SÀN NÂNG DÙNG ĐỂ NÂNG NGƯỜI

 • Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
 • Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
 • Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;
 • Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Sàn nâng dùng để nâng người.

      Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Sàn nâng dùng để nâng người.

      Ký hiệu: QCVN 20 : 2015/BLĐTBXH.

      Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2016.

     Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI SÀN NÂNG DÙNG ĐỂ NÂNG NGƯỜI

National technical regulation on safe work of Elevating Platform for lifting people

      1. Quy định chung

      1.1. Phạm vi điều chỉnh

      Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn lao động đối với sàn nâng dùng để nâng người lên vị trí làm việc (sau đây gọi là sàn nâng dùng để nâng người).

      Quy chuẩn này không áp dụng với:

      a) Các thiết bị dùng để nâng người lên các độ cao khác nhau được lắp đặt cố định.

      b) Các thiết bị chữa cháy.

      c) Các lồng làm việc không người lái được treo lên từ các thiết bị nâng.

      d) Thang máy chở người hoặc người và vật liệu.

      e) Thiết bị hỗ trợ đưa người lên cao.

      g) Nâng vị trí người vận hành trên các xe đẩy công nghiệp.

TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 48/2015/TT-BLĐTBXH


Các văn bản có liên quan Thông tư 48/2015/TT-BLĐTBXH quy chuẩn với Sàn nâng

      Một số văn bản có liên quan đến Thông tư 48/2015/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Sàn nâng dùng để nâng người như sau:

 • Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
 •  Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
 • Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 • Thông tư 12/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 09/2017/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương và quy trình kiểm định kèm theo Thông tư 10/2017/TT-BCT về quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 48/2015/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Sàn nâng dùng để nâng người. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI