THÔNG TƯ 47/2016/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG CẤP

      Ngày 28/12/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường trung cấp, nhấn mạnh trường trung cấp chỉ được tổ chức tuyển sinh, đào tạo trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp khi đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.


Cơ sở pháp lý

  • Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
  • Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tóm tắt nội dung Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH

      Ngày 28/12/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường trung cấp, nhấn mạnh trường trung cấp chỉ được tổ chức tuyển sinh, đào tạo trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp khi đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

      Cũng theo Thông tư này, nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường trung cấp và phó hiệu trưởng là 05 năm. Trong đó, hiệu trưởng trường trung cấp công lập là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ công tác tài chính, tài sản của trường; được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ nhưng không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp. Phó hiệu trưởng trường trung cấp phải có ít nhất 03 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp.

      Về miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp, Thông tư quy định, hiệu trưởng trường trung cấp công lập sẽ bị miễn nhiệm khi có văn bản đề nghị thôi giữ chức vụ của hiệu trưởng; bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; sức khỏe không đủ khả năng đảm nhiệm công việc được giao, phải nghỉ làm việc để điều trị quá 06 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục hoặc có trên 70% tổng số giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức của trường kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm. Hiệu trưởng trường trung cấp công lập bị cách chức khi sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm; không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng để xảy ra hậu quả nghiêm trọng hoặc bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ…

       Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2017.


Nội dung Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016

      Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường trung cấp do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành có nội dung như sau:


TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 47/2016/TT-BLĐTBXH


Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 47/2016/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG CẤP

  • Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
  • Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
  • Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề;
  • Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về Điều lệ trường trung cấp.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

      Thông tư này quy định về Điều lệ trường trung cấp công lập và trường trung cấp tư thục (sau đây gọi chung là Điều lệ trường trung cấp), bao gồm: Nhiệm vụ và quyền hạn; tổ chức và quản lý trường trung cấp; tổ chức hoạt động đào tạo; giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học trong trường trung cấp; tài chính, tài sản của trường trung cấp; quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp, gia đình và xã hội; tổ chức thực hiện Điều lệ trường trung cấp.

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

      1. Thông tư này áp dụng đối với trường trung cấp và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở trường trung cấp.

      2. Trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các quy định về hoạt động của trường trung cấp tư thục và quyền lợi của người học tại Thông tư này và các quy định của pháp luật về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, riêng tiêu chuẩn giáo viên, cán bộ quản lý không được thấp hơn tiêu chuẩn tương ứng quy định tại Thông tư này.

      3. Thông tư này không áp dụng đối với trường trung cấp sư phạm.

      Điều 3. Địa vị pháp lý của trường trung cấp

      1. Trường trung cấp là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

      2. Trường trung cấp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

      Điều 4. Nguyên tắc đặt tên trường trung cấp

      1. Tên bằng tiếng Việt của trường trung cấp gồm các thành tố sau đây:

      a) Cụm từ xác định tên gọi trường: Trường trung cấp;

      b) Cụm từ xác định loại hình, lĩnh vực hoặc nhóm ngành, nghề đào tạo chính (nếu cần);

      c) Cụm từ xác định tên riêng: Tên địa phương, tên danh nhân văn hóa, tên danh nhân lịch sử, tên cá nhân, tên tổ chức;

      d) Cụm từ xác định chất lượng, đẳng cấp (nếu cần).

      2. Tên trường không được trùng với tên của trường trung cấp đã thành lập trước đó.

      3. Tên giao dịch quốc tế của trường phải đúng nghĩa tên tiếng Việt, không gây nhầm lẫn với tên trường khác.

      4. Tên bằng tiếng Việt của trường được ghi trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, con dấu, các văn bản, giấy tờ giao dịch của trường và được gắn tại trụ sở chính, phân hiệu của trường.

      Điều 5. Loại hình trường trung cấp

      1. Trường trung cấp trong Thông tư này được tổ chức theo các loại hình sau đây:

      a) Trường trung cấp công lập;

      b) Trường trung cấp tư thục.

      2. Cơ quan chủ quản trường trung cấp công lập là cơ quan, tổ chức được giao quản lý trường trung cấp theo quy định của pháp luật, bao gồm:

      a) Trường trung cấp trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội;

      b) Trường trung cấp trực thuộc đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội;

      c) Trường trung cấp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

      d) Trường trung cấp trực thuộc sở;

      đ) Trường trung cấp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

      Điều 6. Quản lý nhà nước đối với trường trung cấp

      1. Trường trung cấp chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đồng thời chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính, phân hiệu.

      2. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước đối với các trường trung cấp thuộc quyền quản lý theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.


TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 47/2016/TT-BLĐTBXH


 Một số văn bản có liên quan Thông tư 47/2016/BLĐTBXH

      Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường trung cấp do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành có một số văn bản như sau:

  • Nghị định số 121/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu bin;
  • Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA: Hướng dẫn thực hiện Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
  • Nghị định 61/2015/NĐ-CP: Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm được ban hành ngày 09/07/2015, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/09/2015. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và Luật Việc làm về chính sách việc làm công, hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên và Quỹ quốc gia về việc làm.

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường trung cấp do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


 

Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI