THÔNG TƯ 39/2017/TT-BYT QUY ĐỊNH GÓI DỊCH VỤ Y TẾ CƠ BẢN CHO TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ

      Thông tư 39/2017/TT-BYT quy định về gói dịch vụ y tế cơ bản bao gồm các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, hóa chất, vật tư để chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe, dự phòng và điều trị áp dụng đối với các cơ sở y tế tại tuyến y tế cơ sở (gồm tuyến huyện và tuyến xã) và mọi người dân.


Cơ sở pháp lý

 • Luật bo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật s 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014;
 • Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngà20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
 • Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về đy mạnh chính sách, pháp luật bảo him y tế, tiến tới bo him y tế toàn dân.

Tóm tắt nội dung Thông tư 39/2017/TT-BYT

      Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 39/2017/TT-BYT quy định về gói dịch vụ y tế cơ bản (DVYTCB) cho tuyến cơ sở.

      Theo đó, gói dịch vụ y tế cơ bản gồm “Gói DVYTCB  do quỹ bảo hiểm y tế chi trả” và “Gói DVYTCB phục vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khoẻ”, cụ thể:

 • Người tham gia BHYT sử dụng gói DVYTCB do quỹ BHYT chi trả (áp dụng với cơ sở y tế tuyến xã) sẽ được hưởng quyền lợi theo phạm vi hưởng và mức hưởng theo quy định pháp luật về BHYT.

      (Danh mục dịch vụ thuộc gói DVYTCB do quỹ BHYT chi trả  gồm các dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh tại Phụ lục I và danh mục thuốc tại Phụ lục II).

 • Gói DVYTCB phục vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khoẻ gồm các dịch vụ thiết yếu quy định tại Phụ lục III Thông tư này áp dụng tại Trung tâm y tế huyện và các trạm y tế cấp xã.
 • Gói DVYTCB được cập nhật định kỳ 1 – 2 năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Nội dung Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017

      Thông tư 39/2017/TT-BYT quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở. Bạn đọc có thể truy cập link sau đây để tải toàn bộ nội dung văn bản:


TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 39/2017/TT-BYT


Thông tư 39/2017/TT-BYT
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

39/2017/TT-BYT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH GÓI DỊCH VỤ Y TẾ CƠ BẢN CHO TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ

 • Căn cứ Luật bo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật s 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngà20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
 • Căn cứ Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về đy mạnh chính sách, pháp luật bảo him y tế, tiến tới bo him y tế toàn dân;
 • Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính;
 • Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định gói dịch vụ y tế cơ bn cho tuyến y tế cơ sở.

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

     Thông tư này quy định về gói dịch vụ y tế cơ bản bao gồm các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, hóa chất, vật tư để chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe, dự phòng và điều trị áp dụng đối với các cơ sở y tế tại tuyến y tế cơ sở (gồm tuyến huyện và tuyến xã) và mọi người dân.

      Điều 2. Gói dịch vụ y tế cơ bản

      Gói dịch vụ y tế cơ bản gồm “Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bo hiểm y tế chi trả” và “Gói dịch vụ y tế cơ bn phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe”:

      1. “Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả” gồm các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục số I và danh mục thuốc sử dụng tại tuyến xã quy định tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng tại trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương, phòng khám bác sĩ gia đình độc lậptrạm y tế quân dân y và phòng khám quân dân y (sau đây gọi chung là cơ sở y tế tuyến xã).

      2. “Gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe” gồm các dịch vụ thiết yếu quy định tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng tại trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là trung tâm y tế huyện) và các trạm y tế xã, phường, thị trấn để chăm sóc sức khỏe, dự phòng và nâng cao sức khỏe.

      3. Gói dịch vụ y tế cơ bản được cập nhật định kỳ từ 1-2 năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

      Điều 3. Thanh toán các dịch vụ y tế thuộc “Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả” (Phụ lục số I và Phụ lục số II)

     1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi sử dụng các dịch vụ y tế thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản được hưởng quyền lợi theo phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế và các quy định tại Thông tư này.

      2. Người tham gia bảo hiểm y tế khi sử dụng các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế và các quyền lợi khác không thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản quy định tại Thông tư này tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán theo quy định của pháp luật về bảo him y tế.

      3. Giá các dịch vụ kỹ thuật được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

      4. Giá thuốc, vật tư y tế được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế.


TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 39/2017/TT-BYT


Văn bản pháp luật có liên quan Thông tư 39/2017/TT-BYT gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở

      Một số văn bản có liên quan đến Thông tư 39/2017/TT-BYT quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở như sau:

 • Quyết định 5106/QĐ-BYT năm 2017 về đính chính Thông tư quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
 • Quyết định 1125/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. heo đó, về dự án dân số và phát triển (một trong 08 dự án thành phần của Chương trình), phấn đấu đến năm 2020: Giảm 20% số người chưa thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn; Giảm tỷ suất chết trẻ dưới 1 tuổi xuống còn 14‰; Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 70,1%; Khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh không quá 115 trẻ trai/100 trẻ gái; Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân < 10% và thể thấp còi < 21,8%; Tiếp tục cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi,..
 • Nghị định 75/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Theo đó, Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế, bao gồm các lĩnh vực: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y, dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 39/2017/TT-BYT quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI