Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng quản lý khai thác hệ thống thông tin đất đai

      Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng quản lý khai thác hệ thống thông tin đất đai. Thông tư 34/2014/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 13 tháng 08 năm 2014.


Căn cứ pháp lý

 • Luật đất đai 2013
 • Nghị định 21/2013/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
 • Quyết định 465/QĐ-UBDT năm 2013 về Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Hệ thống thông tin tổng thể của Ủy ban Dân tộc

Tóm tắt nội dung Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng quản lý khai thác hệ thống thông tin đất đai

      Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng quản lý  khai thác hệ thống thông tin đất đai. Theo đó, ngoài các quy định chung về đối tượng điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh của Thông tư và các nguyên tắc chung, Thông tư này còn đề cập đến các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Quy định về nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai;
 • Quy định cụ thể về xây dựng hệ thống thông tin đất đai;
 • Quy định cụ thể về cách thức quản lý, hình thức và phương thức khai thác thông tin đất đai;
 • Quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn về hệ thống thông tin đất đai.

Thông tư 34/2014/TT-BTNMT

Nội dung Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014

          Thông tư 34/2014/TT- BTNMT về xây dựng quản lý khai thác hệ thống thông tin đất đai có nội dung như sau:

TẢI THÔNG TƯ 34/2014/TT-BTNMT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 34/2014/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

 THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI

 • Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
 • Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
 • Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 • Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai; điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn về xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường; công chức địa chính xã, phường, thị trấn.

2. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Dữ liệu đất đai là thông tin đất đai dưới dạng số được thể hiện bằng hình thức ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự.

2. Chia sẻ dữ liệu đất đai là việc cung cấp tệp dữ liệu hoặc chuyển dữ liệu giữa hệ thống thông tin đất đai với hệ thống thông tin khác.

3. Cổng thông tin đất đai là điểm truy cập duy nhất của cơ quan quản lý đất đai trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng về đất đai mà qua đó người dùng có thể truy cập, khai thác thông tin về đất đai.

Điều 4. Nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

1. Hệ thống thông tin đất đai được xây dựng theo các nguyên tắc sau:

a) Xây dựng theo một hệ thống thiết kế thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước; cung cấp dữ liệu đất đai cho nhiều đối tượng sử dụng và phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng;

b) Bảo đảm tính an toàn, bảo mật và hoạt động thường xuyên;

c) Bảo đảm tính mở, cho phép chia sẻ với hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của các ngành, các cấp có liên quan.

2. Việc quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai theo các nguyên tắc sau:

a) Phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh;

b) Bảo đảm tính chính xác, trung thực, khách quan;

c) Bảo đảm tính khoa học, thuận tiện cho khai thác và sử dụng;

d) Bảo đảm tính cập nhật, đầy đủ và có hệ thống;

đ) Sử dụng dữ liệu đúng mục đích;

e) Khai thác và sử dụng dữ liệu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính;

g) Tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước


TẢI THÔNG TƯ 34/2014/TT-BTNMT


Các văn bản có liên quan nội dung Thông tư 34/2014/TT-BTNMT về hệ thống thông tin đất đai

       Thông tư 34/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành để quy định chi tiết hơn về các nguyên tắc cũng như hoạt động cụ thể khi xây dựng quản lý khai thác hệ thống thông tin đất đai. 

 • Luật đất đai 2013
 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
 • Quyết định 465/QĐ-UBDT năm 2013 về Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Hệ thống thông tin tổng thể của Ủy ban Dân tộc.

Đây là các văn bản pháp luật có nội dung quy định liên quan tới nội dung Thông tư 34/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đó là cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động quản lý đất đai của nhà nước đạt hiệu quả, góp phần ổn định trật tự xã hội.


      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng quản lý khai thác hệ thống thông tin đất đai, theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI