Thông tư 26/2018/TT-BYT quy định chi tiết về việc tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

        Thông tư 26/2018/TT-BYT quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.


Cơ sở pháp lý

 • Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;
 • Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức, viên chức;
 • Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Tóm tắt nội dung Thông tư 26/2018/TT-BYT

      Bộ Y tế ngày 25/10/2018 vừa qua, ban hành Thông tư 26/2018/TT-BYT quy định chi tiết về việc tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

      Cụ thể, Thông tư quy định các cơ sở đào tạo ngành y tế được tổ chức các loại chương trình bồi dưỡng nhất định:

 • Trường đại học, học viện có đào tạo khối ngành sức khỏe trình độ đại học trở lên và đơn vị sự nghiệp y tế hàng đặc biệt được tổ chức chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế hạng I, II, III, IV;
 • Đơn vị y tế hạng I và các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế, dân số có thể tổ chức chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế hạng II, III, IV;
 • Trường cao đẳng có đào tạo khối ngành sức khỏe và đơn vị sự nghiệp y tế hạng II chỉ được tổ chức chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế hạng III và IV.

Thông tư cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo nêu trên phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong việc tổ chức đào tạo mới được mở lớp bồi dưỡng.


Nội dung Thông tư 26/2018/TT-BYT

      Thông tư 26/2018/TT-BYT quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành có nội dung như sau:


TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 26/2018/TT-BYT


Thông tư 26/2018/TT-BYT

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 26/2018/TT-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

 • Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;
 • Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức, viên chức;
 • Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
 • Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ,
 • Bộ trưng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đi với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

      1. Thông tư này quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế bao gồm:

      a) Các loại chương trình bồi dưỡng được tổ chức tại cơ sở đào tạo;

      b) Tiêu chun giảng viên, tài liệu bồi dưỡng, cơ sở vật chất, kinh nghiệm tổ chức đào tạo, bồi dưng của cơ sở đào tạo.

      2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu là cơ sở giáo dục đại học, trường cao đng có đào tạo khối ngành sức khỏe; đơn vị sự nghiệp y tế có chức năng đào tạo, bồi dưỡng; các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế, dân số (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

      Điều 2. Các loại chương trình bồi dưỡng được tổ chức tại cơ sở đào tạo

      1. Cơ sở giáo dục đại học có đào tạo khối ngành sức khỏe trình độ đại học trở lên và đơn vị sự nghiệp y tế hạng đặc biệt có đủ tiêu chuẩn quy định tại các điều 3, 4, 5 và 6 Thông tư này được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế các hạng I, II, III và IV.

      2. Đơn vị sự nghiệp y tế hạng I và các trung tâm đào tạo, bồi dưỡncán bộ y tế, dân số có đủ tiêu chuẩn quy định tại các điều 3, 4, 5 và 6 Thông tư này được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưng theo tiêu chun chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế các hạng II, III và IV.

      3. Trường cao đẳng có đào tạo khối ngành sức khỏe và đơn vị sự nghiệp y tế hạng II có đủ tiêu chuẩn quy định tại các điều 3, 4, 5 và 6 Thông tư này được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế các hạng III và IV.

      Điều 3. Tiêu chuẩn về giảng viên

      1. Giảng viên phải đáp ứng tiêu chuẩn về giảng viên đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi là Nghị định số 101/2017/NĐ-CP).

      2. Người được mời thỉnh giảng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

      a) Có trình độ chuyên môn, qun lý, kinh nghiệm phù hợp với chương trình bồi dưng;

      b) Tiêu chuẩn về người được mời thnh giảng theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

      3. Giảng viên của cơ sở đào tạo phải đảm nhiệm được tối thiểu 50% chương trình bồi dưỡng được giao nhiệm vụ.

      Điều 4. Tiêu chuẩn về tài liệu bồi dưỡng

      1. Cơ sở đào tạo sử dụng một trong các tài liệu bồi dưỡng sau đây:

      a) Tài liệu do cơ sở đào tạo tổ chức biên soạn và phê duyệt theo quy định;

      b) Tài liệu của cơ sở đào tạo khác đã được thẩm định và phê duyệt theo quy định;

      c) Tài liệu đã được Bộ Y tế phê duyệt.

      2. Tài liệu bồi dưỡng được cập nhật thường xuyên, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được bồi dưỡng.

      Điều 5. Tiêu chuẩn về cơ sở vật chất

      1. Tiêu chuẩn về phòng học và trang thiết bị: Bảo đảm có đủ chỗ ngồi và trang thiết bị phù hợp cho việc dạy và học.

      2. Nguồn học liệu: Bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng.

      3. Ứng dụng công nghệ thông tin: Có Trang thông tin điện tử cung cấp, cập nhật đủ thông tin về danh sách giảng viên, chương trình, danh mục tài liệu của từng chương trình bồi dưỡng và có hệ thống cơ sở dữ liệu, lưu trữ thông tin về các khóa học, học viên.


Một số văn bản có liên quan

      Thông tư 26/2018/TT-BYT quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành có một số văn bản như sau:

 • Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc đối với công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 46/2010/ND-CP);
 • Nghị định 14/2017/NĐ-CP quy định chức năng của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 17/02/2017.
 • Nghị định 94/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về phổ biến thông tin thống kê nhà nước và hướng dẫn về Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành; cung cấp, sử dụng dữ liệu hành chính cho thống kê nhà nước; kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê; tiêu chuẩn về chuyên môn người làm công tác thống kê nhà nước.
 • Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA: Hướng dẫn thực hiện Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 26/2018/TT-BYT quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


 

Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI