Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính

      Có thể nói, bản đồ địa chính ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề quản lý đất đai có hiệu quả. Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, cụ thể:  quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của việc lập, chỉnh lý, quản lý, sử dụng bản đồ địa chính và trích đo địa chính thửa đất. Thông tư này hướng đến đối tượng áp dụng là Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động lập, chỉnh lý, quản lý, sử dụng bản đồ địa chính và trích đo địa chính thửa đất. Thông tư được ban hành ngày 19 tháng 05 năm 2014 và chính thức có hiệu lực vào ngày 05/07/2014.


Căn cứ pháp lý

 • Luật Đất Đai 2013
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Tóm tắt nội dung Thông tư 25/2014/TT-BTNM quy định về bản đồ địa chính

      Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 25/2014/TT-BTNMT với 4 chương, 26 Điều và 18 Phụ lục. Nội dung cơ bản của Thông tư này quy định về các vấn đề như sau:

Chương I: Các quy định chung

Chương II: Lập bản đồ địa chính  

Nội dung chương này bao gồm các quy định cụ thể về việc lập bản đồ địa chính như sau:

 • Cơ sở toán học của việc lập bản đồ địa chính
 • Lựa chọn tỷ lệ và phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất
 • Độ chính xác bản đồ địa chính
 • Nội dung bản đồ địa chính

Chương III: Quản lý, sử dụng bản đồ địa chính

Các quy định ở chương này tập chung vào các nội dung cụ thể về các vấn đề:

 • Lập thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc bản đồ địa chính
 • Quy định giám sát, kiểm tra, nghiệm thu, xác nhận sản phẩm là bản đồ địa chính
 • Đóng gói, giao nộp sản phẩm là bản đồ địa chính

Chương IV: Điều khoản thi hành

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT

Nội dung Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính

      Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính có nội dung như sau:

TẢI THÔNG TƯ 25/2014/TT-BTNMT

 


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 25/2014/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về bản đồ địa chính.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của việc lập, chỉnh lý, quản lý, sử dụng bản đồ địa chính và trích đo địa chính thửa đất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động lập, chỉnh lý, quản lý, sử dụng bản đồ địa chính và trích đo địa chính thửa đất.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Loại đất là tên gọi đặc trưng cho mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.
 2. Số thứ tự thửa đất là số tự nhiên dùng để thể hiện số thứ tự của thửa đất trên mảnh bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính và được xác định là duy nhất đối với mỗi thửa đất trong phạm vi một mảnh bản đồ địa chính và mảnh trích đo địa chính đó.
 3. Nhãn thửa là tên gọi chung của các thông tin của thửa đất gồm: số thứ tự thửa đất, diện tích thửa đất, loại đất.
 4. Diện tích thửa đất, đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất là diện tích của hình chiếu thửa đất, đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất trên mặt phẳng ngang, đơn vị tính là mét vuông (m2), được làm tròn số đến một chữ số thập phân.
 5. Trích đo địa chính thửa đất là việc đo đạc địa chính riêng đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính để phục vụ yêu cầu quản lý đất đai.
 6. Mảnh trích đo địa chính là bản vẽ thể hiện kết quả trích đo địa chính thửa đất.
 7. Đối tượng bản đồ địa chính là thửa đất và đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất được biểu thị trên bản đồ bằng các yếu tố hình học (điểm, đường, vùng), dạng ký hiệu và ghi chú thuyết minh.


Một số văn bản có liên quan đến Thông tư 25/2014/TT-BTNMT

      Luật Đất Đai 2013: Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó có quy định liên quan tới bản đồ địa chính.

      Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013. Trong đó có các quy định về bản đồ địa chính, về thẩm quyền đo vẽ, lập bản đồ địa chính, là cơ sở để ban hành quy định cụ thể tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT.


      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI