Thông tư 182/2017/TT-BQP hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp Quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu

       Sau một thời gian dự thảo, Thông tư 182/2017/TT-BQP hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp Quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành ngày 03 tháng 8 năm 2017.


Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

Tóm tắt nội dung của Thông tư 182/2017/TT-BLĐTBXH

       Thông tư 182/2017/TT-BQP hướng dẫn về hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp Quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng BHXH đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu như sau:

 • Hỗ trợ 100% kinh phí đối với doanh nghiệp (DN) quốc phòng, an ninh trong Quân đội quy định tại Nghị định 93/2015/NĐ-CP .
 • Hỗ trợ tối đa không quá 70% kinh phí đối với DN kinh tế – quốc phòng nếu sản xuất kinh doanh bị lỗ.
  (DN kinh tế – quốc phòng có mô hình tổ chức, biên chế của tổ chức quân sự; có nhiệm vụ dự bị động viên; làm nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh).
 • Nguồn kinh phí hỗ trợ được bảo đảm từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.
 • Thời gian hỗ trợ từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2020.

Nội dung của Thông tư số 182/2017/TT-BQP ngày 3/8/2017

       Thông tư 182/2017/TT-BLĐTBXH quy định về hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp Quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành có nội dung như sau:


TẢI THÔNG TƯ 182/2017/TT-BLĐTBXH


Thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

BỘ QUỐC PHÒNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 182/2017/TT-BQP

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2017

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG THÁNG VÀ KINH PHÍ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI SĨ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP TRONG THỜI GIAN NGHỈ CHUẨN BỊ HƯU

 • Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
 • Căn cứ Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh;
 • Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ kinh phí để giải quyết chính sách chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian quân nhân nghỉ chuẩn bị hưu tại các công ty quốc phòng giai đoạn 2016-2020, tại Công văn số 5264/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ;
 • Theo đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;
 • Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp Quân đội chtrả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu.

       Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

       Thông tư này hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ kinh phí chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các doanh nghiệp Quân đội trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu.

       Điều 2. Đối tượng áp dụng

       1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu theo quy định tại các loại hình doanh nghiệp sau đây:

       a) Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh trong Quân đội quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh;

       b) Doanh nghiệp kinh tế – quốc phòng có mô hình tổ chức, biên chế của tổ chức quân sự (có cơ quan chính trị; điều tra, thanh tra; tác chiến, huấn luyện quân sự); có nhiệm vụ dự bị động viên; làm nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, nếu sản xuất kinh doanh bị lỗ.

       2. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan.

       Điều 3. Mức hỗ trợ

       1. Đối với doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư này, được hỗ trợ 100% kinh phí chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ chuẩn bị hưu.

       2. Đối với doanh nghiệp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư này, được hỗ trợ tối đa không quá 70% kinh phí chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ chuẩn bị hưu.

       3. Tiền lương tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, bao gồm: Tiền lương theo cấp bậc quân hàm; loại, nhóm, bậc và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

       Điều 4. Nguồn kinh phí, thời gian hỗ trợ

       1. Nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Điều 3 Thông tư này được bảo đảm từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp,

       2. Thời gian hỗ trợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.


TẢI THÔNG TƯ 182/2017/TT-BLĐTBXH


Văn bản có liên quan Thông tư 182/2017/TT-BQP hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp Quân đội

      Quốc hội đã bổ sung nhiều văn bản pháp luật có liên quan để điều chỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp Quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu như sau:

 • Thông tư 65/2018/TT-BQP: Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành. Theo thông tư này, về nguyên tắc thu, nộp, quản lý và trách nhiệm của các cơ quan được quy định chi tiết và rõ ràng.
 • Thông tư 113/2016/TT-BQP: Quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành. Theo thông tư này, số ngày nghỉ hằng tuần; nghỉ phép năm; nghỉ ngày lễ, tết; nghỉ phép đặc biệt; nghỉ an dưỡng, điều dưỡng; nghỉ chuẩn bị hưu và nghỉ chế độ ốm đau, thai sản được quy định cụ thể và chi tiết.
 • Nghị định 93/2015/NĐ-CP: Quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh. Về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tổ chức, hoạt động, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp quốc phòng an ninh… được quy định cụ thể và chi tiết trong nghị định này.


      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 182/2017/TT-BQP hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp Quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI