THÔNG TƯ 10/2013/TT-BLĐTBXH BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC VÀ NƠI LÀM VIỆC CẤM SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

      Ngày 10/06/2013, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH quy định về danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.


Cơ sở pháp lý

  • Bộ luật lao động ngày 18 tháng 06 năm 2012;
  • Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quan hệ và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Tóm tắt nội dung Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH

      Không được sử dụng lao động là trẻ em từ 15 tuổi đến dưới 16 tuổi để làm các công việc có tính chất thường xuyên như mang, vác nâng vật nặng có trọng lượng từ 15kg trở lên đối với nam và 12kg đối với nữ. Đối với trẻ em từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì giới hạn cho phép như trên là nhỏ hơn 30kg đối với nam và nhỏ hơn 25kg đối với nữ. Đây là 01 trong số 91 công việc cấm sử dụng người lao động chưa thành niên quy định tại Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH.

      Ngoài ra, người sử dụng lao động cũng không được thuê người chưa thành niên nhặt hoặc phân loại rác thải, phế liệu trong môi trường độc hại, tiếp xúc với nhiều sinh vật gây hại.

      Công việc thường xuyên làm trên biển, chịu áp lực của sóng biển, tiếng ồn cao và độ rung vượt quá tiêu chuẩn cho phép cũng không được phép sử dụng lao động dạng này.


Nội dung Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013

      Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động-Thương binh và xã hội ban hành ngày 10/06/2013 quy định về danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên có nội dung cụ thể như sau:

Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH

TẢI THÔNG TƯ 10/2013/TT-BLĐTBXH


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10/2013/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC VÀ NƠI LÀM VIỆC CẤM SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

      Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 06 năm 2012;

      Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quan hệ và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

      Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;

      Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên,

      Điều 1.

      1. Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên (sau đây gọi tắt là lao động chưa thành niên).

      2. Thông tư này áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là người sử dụng lao động).

      Điều 2.

      1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát các công việc và nơi làm việc, lao động chưa thành niên đang làm; không được bố trí lao động chưa thành niên làm các công việc hoặc nơi làm việc theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

      2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

      a) Phối hợp với Sở Y tế, Liên đoàn Lao động địa phương thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này;

      b) Tăng cường thanh tra phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về sử dụng lao động chưa thành niên;

      c) Hằng năm, tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện Thông tư này cùng với báo cáo công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn.

      Điều 3.

      1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2013.

      2. Bãi bỏ Thông tư Liên bộ số 09/TT-LB ngày 13 tháng 04 năm 1995 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Y tế về quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc cấm sử dụng lao động chưa thành niên.

      3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./.


TẢI THÔNG TƯ 10/2013/TT-BLĐTBXH


Các văn bản có liên quan Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH công việc cấm sử dụng

      Để năm rõ hơn các quy định của pháp luật về vấn đề môi trường làm việc, những công việc bị hạn chế sử dụng người dưới 15 tuổi, lao động nữ, bạn đọc vui lòng tham khảo tại các văn bản sau đây:

  • Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH: quy định về danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc.
  • Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH: ban hành danh mục những công việc không được sử dụng lao động nữ.
  • Thông tư 24/2015/TT-BCT: quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH vào ngày 10/06/2013 quy định về danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng./.


Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI