THÔNG TƯ 09/2018/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TRỢ GIÚP TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS

      Thông tư 09/2018/TT-BLĐTBXH quy định quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội và xã, phường, thị trấn.


Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trẻ em;
 • Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 – 2020

Tóm tắt nội dung Thông tư 09/2018/TT-BLĐTBXH

      Ngày 28/8/2018, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 09/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

      Theo đó, quy trình trợ giúp được thực hiện theo các bước sau:

 • Tiếp nhận, phối hợp xử lý thông tin.
 • Xác định nhu cầu cần trợ giúp của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
 • Lập kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
 • Thực hiện kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
 • Rà soát, đánh giá sau khi thực hiện kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

      Ngoài ra, khi trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cần tuân thủ các nguyên tắc:

 • Bảo đảm sự tham gia của trẻ em
 • Bảo đảm không kỳ thị, không phân biệt đối xử
 • Bảo đảm bảo mật thông tin, việc tiết lộ thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em phải tuân thủ quy định của pháp luật và bảo đảm vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Nội dung Thông tư số 09/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2018

      Thông tư 09/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.


TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 09/2018/TT-BLĐTBXH


Thông tư 09/2018/TT-BLĐTBXH
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 09/2018/TT-BLĐTBXH Hà Ni, ngày 28 tháng 8 năm 2018

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TRỢ GIÚP TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS

 • Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Căn cứ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trẻ em;
 • Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 – 2020;
 • Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trẻ em;
 • Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

      Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

      1. Thông tư này quy định quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội và xã, phường, thị trấn.

     2. Thông tư này áp dụng đối với người làm công tác bảo vệ trẻ em; cộng tác viên bảo vệ trẻ em, nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên công tác xã hội; Ủy ban nhân dân các cấp; cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; cơ sở trợ giúp xã hội; cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

      Điều 2. Giải thích từ ngữ

      1. Dịch vụ trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS gồm:

      a) Chăm sóc sức khỏe; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà; chuyển gửi đến các cơ sở xét nghiệm HIV; chuyển gửi đến cơ sở điều trị chuyên sâu; chuyển gửi điều trị tại các cơ sở y tế; tư vấn về phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS;

      b) Hỗ trợ dinh dưỡng: theo dõi tình trạng dinh dưỡng của trẻ em; hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em; tư vấn cho người chăm sóc trẻ em về chăm sóc dinh dưỡng;

      c) Hỗ trợ giáo dục: hỗ trợ để trẻ em được đi học; hỗ trợ sách, vở, đồ dùng học tập; hỗ trợ tiếp cận học nghề đối với trường hợp trẻ em đủ tuổi và có nhu cầu học nghề theo quy định của pháp luật;

      d) Hỗ trợ tâm lý: Tư vấn tâm lý, chuyển trẻ em có vấn đề tâm lý đến các cơ sở tư vấn, trị liệu chuyên sâu;

      đ) Phúc lợi xã hội: trẻ em có nơi ở và được nuôi dưỡng; trẻ em được tiếp cận các chính sách trợ cấp của Nhà nước; hỗ trợ tìm gia đình chăm sóc thay thế khi trẻ em không có điều kiện sống cùng gia đình; kết nối các dịch vụ về sinh kế và phát triển kinh tế gia đình;

      e) Bảo vệ trẻ em và trợ giúp pháp lý: thực hiện kế hoạch trợ giúp, can thiệp để bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại; hỗ trợ các thủ tục pháp lý.

      2. Quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS là quy trình xác định nhu cầu cần trợ giúp của trẻ em; xây dựng, thực hiện kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; điều phối các hoạt động nhằm hỗ trợ trẻ em tiếp cận với các dịch vụ theo nhu cầu để bảo đảm các quyền của trẻ em, giúp trẻ em hòa nhập cộng đồng.

     3. Người chịu trách nhiệm quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS là người làm công tác bảo vệ trẻ em, cộng tác viên bảo vệ trẻ em và cộng tác viên công tác xã hội tại xã, phường, thị trấn; người làm việc tại các cơ sở dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội được chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc Giám đốc cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội phân công quản lý và trợ giúp trẻ em.


TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 09/2018/TT-BLĐTBXH


Các văn bản có liên quan Thông tư 09/2018/TT-BLĐTBXH quy trình trợ giúp trẻ em

      Một số văn bản có liên quan đến Thông tư 09/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS như sau:

 • Nghị quyết 178/2019/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo tại tỉnh Hà Tĩnh
 • Quyết định 1888/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
 • Quyết định 3319/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
 • Quyết định 1673/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 09/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI