Trái phiếu

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu theo quy định pháp luật

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu …

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu theo quy định pháp luật Xem »

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI