Thừa kế

Quy định về truất quyền thừa kế theo quy định mới nhất

Quy định về truất quyền thừa kế theo quy định mới nhất

Truất quyền thừa kế là việc người có tài sản hủy bỏ tư cách thừa kế của người thừa kế từ đó người thừa kế không được nhận di sản thừa kế. Truất quyền hưởng thừa kế là gì? Người có tài sản có được truất quyền hưởng di sản thừa kế của những người thừa …

Quy định về truất quyền thừa kế theo quy định mới nhất Xem »

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Trong chế định thừa kế, pháp luật quy định bao gồm thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Theo đó, thừa kế theo di chúc được áp dụng trong …

Thừa kế theo pháp luật Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI