Sở hữu công nghiệp

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Với các đối tượng bảo hộ khác nhau của quyền sở hữu công nghiệp có điều kiện bảo hộ khác nhau. Việc đăng kí quyền sở hữu trí tuệ nói chung được thực hiện ở Cục sở hữu trí tuệ, Cục bản quyền tác giả, Cục trồng trọt và chăn nuôi. Thủ tục xử lí …

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Xem »

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp tương ứng. Các đối tượng sở hữu công nghiệp đều do con người tạo ra nhưng không phải tất …

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Xem »

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI