Hướng dẫn sáp nhập doanh nghiệp theo quy định

Chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập Thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký công ty công ty nhận sáp nhập Gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động …

Hướng dẫn sáp nhập doanh nghiệp theo quy định Xem »