Chi nhánh có tư cách pháp nhân không?

Chi nhánh có tư cách pháp nhân không

Các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều được phép thành lập chi nhánh theo quy định của Luật Doanh nghiệp …

Chi nhánh có tư cách pháp nhân không? Xem »