Bồi thường thiệt hại

Mức bồi thường thiệt hại theo quy định mới nhất

Mức bồi thường thiệt hại trong hợp đồng sẽ được xác định dựa trên sự thỏa thuận của các đương sự. Mức bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác định dựa vào thỏa thuận của các bên, Tòa án dựa vào thiệt hại do tài sản/tính mạng/sức khỏe,… gây ra Bồi thường thiệt …

Mức bồi thường thiệt hại theo quy định mới nhất Xem »

Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng theo quy định

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng: Có hành vi vi phạm hợp đồng, thiệt hại thực tế, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và thiệt hại thực tế xảy ra, lỗi của người vi phạm nghĩa vụ. Mức bồi thường thiệt hại sẽ được xác định …

Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng theo quy định Xem »

Quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Bốn nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo quy định hiện nay là: Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn …

Quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại Xem »

Pháp luật bồi thường thiệt hại về môi trường

Chủ thể làm ô nhiễm môi trường mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp chủ thể đó không có lỗi. Tình trạng ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu không chỉ tại Việt Nam mà đối …

Pháp luật bồi thường thiệt hại về môi trường Xem »

Lỗi trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác. Thiệt hại thực tế phải …

Lỗi trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Xem »

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài

Khi có tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài thì các bên có quyền thỏa thuận về việc áp dụng pháp luật để giải quyết. Trừ trường hợp bên gây thiệt hại và bên bị thiệt hại có nơi cư trú, đối với cá nhân hoặc nơi …

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài Xem »

Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Người gây thiệt hại trong trường hợp phòng vệ chính đáng không phải bồi thường cho người bị thiệt hại. Người gây thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải bồi thường cho người bị thiệt hại. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân …

Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng Xem »

Quy định bồi thường thiệt hại về tinh thần

Người có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe cho người khác có thể phải bồi thường thiệt hại về tinh thần để bù đắp cho bản thân người bị thiệt hại hoặc người thân thích. Mức bồi thường tổn thất tinh thần do các bên thỏa thuận, hoặc …

Quy định bồi thường thiệt hại về tinh thần Xem »

Quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại

Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác. Bồi thường thiệt hại là …

Quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại Xem »

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI