Bảo hiểm y tế

Nghỉ ốm trên 14 ngày có phải đóng BHXH, BHYT không?

Khi người lao động nghỉ ốm trên 14 ngày trong tháng thì không phải đóng BHXH của tháng đó và thời gian này không được tính hưởng BHXH. Khi người lao động nghỉ ốm trên 14 ngày trong tháng thì không phải đóng BHYT của tháng đó nhưng vẫn được hưởng chế độ BHYT bình …

Nghỉ ốm trên 14 ngày có phải đóng BHXH, BHYT không? Xem »

THÔNG TƯ 37/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH MỨC TỐI ĐA KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH

      Thông tư 37/2018/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh …

THÔNG TƯ 37/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH MỨC TỐI ĐA KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH Xem »

 Thông tư 48/2017/TT-BYT về quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

      về dữ liệu điện tử, định dạng dữ liệu điện tử, trình tự, phương thức, thời điểm chuyển dữ liệu điện tử và phản hồi việc tiếp nhận dữ liệu điện tử phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Cơ sở pháp lý Nghị định …

 Thông tư 48/2017/TT-BYT về quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Xem »

THÔNG TƯ 27/2018/TT-BYT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ VÀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ LIÊN QUAN ĐẾN HIV/AIDS

      Thông tư 27/2018/TT-BYT là văn bản hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Khi mắc nhóm bệnh đặc biệt này, người bệnh sẽ được hưởng những quyền lợi gì liên quan đến BHYT, qua bài …

THÔNG TƯ 27/2018/TT-BYT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ VÀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ LIÊN QUAN ĐẾN HIV/AIDS Xem »

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ DO BỊ MẤT

      Phiếu giao nhận hồ sơ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị mất sử dụng trong trường hợp bị mất thẻ BHYT. Khi có phát sinh trên, Đơn vị sử dụng lao động tiếp nhận hồ sơ để lập hồ sơ điện tử theo Phiếu giao nhận hồ sơ điện …

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ DO BỊ MẤT Xem »

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ THEO HỘ GIA ĐÌNH

      Quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình (phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 202) ở trên phần mềm bảo hiểm xã hội Việt Nam là quy trình này thuộc loại quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa liên thông với phường, xã. Vậy quy trình …

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ THEO HỘ GIA ĐÌNH Xem »

NGHỊ ĐỊNH 70/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU

      Nghị định 70/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014 (sau đây gọi chung …

NGHỊ ĐỊNH 70/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU Xem »

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI