Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2014 về quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Tỉnh Kon Tum

      Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2014 về quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Tỉnh Kon Tum, qua bài viết dưới đây luật Quang Huy sẽ trình bày nội dung của quyết định 970/QĐ-UBND.


Cơ sở pháp lý

 • Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 • Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014.

Tóm tắt nội dung quyết định 970/QĐ-UBND

      Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành thống nhất của chính quyền các cấp.

      Xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan có trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định.

      Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định. Sự phối hợp phải chặt chẽ, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

      Cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trên cơ sở kinh nghiệm và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan.

      Các ngành có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời theo yêu cầu của mỗi bên để phục vụ cho việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của từng ngành liên quan đến thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương.

      Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tới người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh;

      Chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;

      Cung cấp thông tin và hỗ trợ nghiệp vụ có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; xử lý và tham mưu xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành.

      Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.


Nội dung Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 29/9/2014

     Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2014 về quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Tỉnh Kon Tum có nội dung như sau:


Quyết định 970/QĐ-UBND

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 970/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 970/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 29 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

 • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
 • Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 • Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;
 • Xét đề nghị của Sở Lao động – Thương binh xã hội, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có Quy chế kèm theo)

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

      Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Các Bộ: Y tế, LĐTBXH;
– BHXH Việt Nam;
– TT. Tỉnh ủy (B/cáo);
– TT. HĐND tỉnh (B/cáo);
– CT và các PCT UBND tỉnh;
– Các PVP UBND tỉnh;
– Lưu: VT – VX2 – NC – KTTH3 – TH4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Kim Đơn

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

      Quy chế này quy định việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức của nhà nước, chính quyền địa phương trong công tác thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và áp dụng đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

      Điều 2. Mục đích, yêu cầu của hoạt động phối hợp

      1. Phát huy tối đa hiệu quả, hiệu lực của việc thực hiện các quy định pháp luật, các văn bản của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.

      2. Việc phối hợp phải tuân thủ pháp luật, tạo sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước với tổ chức thực hiện quy định về BHXH, BHYT, BHTN giữa các ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan. Giải quyết kịp thời những yêu cầu hợp pháp của tổ chức, công dân liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN.

      Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

      1. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành thống nhất của chính quyền các cấp.

      2. Xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan có trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định.

      3. Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định. Sự phối hợp phải chặt chẽ, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

      4. Cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trên cơ sở kinh nghiệm và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan.

      5. Các ngành có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời theo yêu cầu của mỗi bên để phục vụ cho việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của từng ngành liên quan đến thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương.

      Điều 4. Nội dung phối hợp

      1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tới người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh;

      2. Chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;

      3. Cung cấp thông tin và hỗ trợ nghiệp vụ có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; xử lý và tham mưu xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành.

      4. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

      Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

       Điều 5. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

      1. Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật.

      2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN theo quy định; kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm tham gia BHYT cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

      3. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân cấp quản lý nhà nước về BHXH, BHTN; hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện việc xác định, quản lý đối tượng và thực hiện chế độ BHYT cho các nhóm đối tượng do ngành quản lý.

      4. Phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hàng năm xây dựng và triển khai chương trình phối hợp công tác nhằm chỉ đạo, triển khai thực hiện pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

      5. Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHTN; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về BHXH, BHTN đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.


TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 970/QĐ-UBND


Các văn bản có liên quan Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2014 công tác BHXH Kon Tum

 • Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 về sửa đổi quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo quyết định 595/QĐ-BHXH
 • Quyết định 38/2019/QĐ-TTG sửa đổi quyết định 60/2015/QĐ-TTG về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
 • Quyết định 1458/QĐ-UBND năm 2014 quy chế phối hợp trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 • Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2014 về quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 • Quyết định 24/2014/QĐ-UBND quy chế phối hợp công tác trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Tỉnh Nam Định
 • Quyết định 2332/QĐ-UBND năm 2014 về quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do tỉnh Sơn La ban hành
 • Quyết định 2134/QĐ-UBND năm 2014 về quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 • Quyết định 2406/QĐ-UBND năm 2014 về quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do tỉnh Bình Định ban hành

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2014 về quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Tỉnh Kon Tum. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng./


 

Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI