Quyết định 801/QĐ-BHXH năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của vụ pháp chế Bảo hiểm xã hội Việt Nam

      Quyết định 801/QĐ-BHXH năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của vụ pháp chế Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Vậy cụ thể nội dung văn bản quy định ra sao, áp dụng quy định vào thực tiễn như thế nào, Luật Quang Huy sẽ gửi tới bạn đọc nội dung của văn bản qua bài viết này.


Cơ sở pháp lý

  • Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tóm tắt nội dung quyết định 801/QĐ-BHXH năm 2016

      Vụ Pháp chế là đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc Bảo him xã hội Việt Nam, có chức năng giúp Tổng Giám đốc quản lý, Điều hành mọi hoạt động của Ngành bằng pháp luật; tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác pháp chế, kiểm soát thủ tục hành chính, công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” thuộc phạm vi quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Vụ Pháp chế chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc.

      Vụ Pháp chế do Vụ trưởng quản lý, Điều hành theo chế độ thủ trưởng. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ. Giúp việc Vụ trưởng có các Phó Vụ trưởng. Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, Điều độngthuyên chuyển, khen thưng và kỷ luật theo quy định.

      Vụ trưởng ban hanh quy định về việc phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và l li làm việc của Vụ; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

      Vụ trưởng phân công hoặc ủy quyền cho Phó Vụ trưởng giải quyết các công việc thuộc thm quyền của Vụ trưởng. Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Vụ trưởng chu trách nhiệm về quyết định của Phó Vụ trưng được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.


Nội dung Quyết định số 801/QĐ-BHXH ngày 24/5/2016

      Quyết định 801/QĐ-BHXH năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của vụ pháp chế Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bạn đọc có thể tham khảo toàn bộ nội dung và tải văn bản dưới đây:


Quyết định 801/QĐ-BHXH năm 2016

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 801/QĐ-BHXH NĂM 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 801/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ PHÁP CHẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  • n cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  • Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Vị trí và chức năng

      Vụ Pháp chế là đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc Bảo him xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc), có chức năng giúp Tổng Giám đốc quản lý, Điều hành mọi hoạt động của Ngành bằng pháp luật; tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác pháp chế, kiểm soát thủ tục hành chính, công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” thuộc phạm vi quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Vụ Pháp chế chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc.

      Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

      1. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Tổng Giám đốc tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc địa phương gửi lấy ý kiến.

      2. Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện; tham mưu giúp Tổng Giám đốc kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho phù hợp với thực tin.

      3. Thm định các văn bản do Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc ký, bao gồm:

      a) Các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, các quy định, quy trình, quy chế, chương trình, kế hoạch có phạm vi Điều chỉnh toàn Ngành.

      b) Các đề án, dự án; các văn bn xin ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ gửi Chính phủ, các Bộ, ngành; văn bn trao đổi, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

      c) Các văn bn cá biệt sau:

      – Văn bản liên quan đến xử lý vi phạm, xử lý kỷ luật, giải quyết tranh chấp;

      – Văn bản giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp;

      – Văn bản liên quan đến vụ việc đã có bản án của Tòa án;

      – Các văn bản liên quan đến thời hạn, thời hiệu, hiệu lực của văn bản;

      – Văn bản liên quan đến vấn đề áp dụng pháp luật.

      d) Các văn bản khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Ngành.

      4. Ch trì, phối hợp với đơn vị liên quan: Tập hợp, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo him thất nghiệp, bảo hiểm y tế; lập chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của Ngành; xây dựng kế hoạch và tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Định kỳ hàng năm trình Tổng Giám đốc kết quả rà soát văn bản và phương án xử lý những văn bản chồng chéo, không phù hợp và kiến nghị việc ban hành văn bản đi với những lĩnh vực chưa có văn bản Điều chỉnh.

      5. Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định hiện hành và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

      6. Tham mưu, giúp Tổng Giám đốc thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong Ngành nhằm ngăn ngừa, phát hiện và kiến nghị việc xử lý vi phạm.

      7. Tham mưu, giúp Tổng Giám đốc thực hiện các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

      8. Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia tố tụng về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại tòa án các cấp; Chủ trì tham mưu, giúp Tổng Giám đốc các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Ngành theo quy định của pháp luật; là đại diện tố tụng theo ủy quyn của Tổng Giám đốc.


TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 801/QĐ-BHXH NĂM 2016


Một số văn bản có liên quan Quyết định 801/QĐ-BHXH năm 2016 về vụ pháp chế BHXH

      Dưới đây là một vài văn bản có liên quan đến văn bản trên, nếu bạn đọc cần tra cứu thêm những nội dung có liên quan bạn có thể tham khảo các văn bản dưới đây:

  • Quyết định 499/QĐ-BHXH năm 2012 về Chương trình hành động của ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm 2011-2015 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;
  • Quyết định 1288/QĐ-BTTTT năm 2012 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn bị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  • Quyết định 1599/QĐ-BHXH năm 2016 Quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề Quyết định 801/QĐ-BHXH năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của vụ pháp chế Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng./.


Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI