Quyết định 5446/QĐ-BGDĐT năm 2018 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

      Quyết định 5446/QĐ-BGDĐT năm 2018 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Vậy cụ thể nội dung văn bản quy định ra sao, áp dụng quy định vào thực tiễn như thế nào, Luật Quang Huy sẽ gửi tới bạn đọc nội dung của văn bản qua bài viết này.


Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
 • Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tóm tắt nội dung quyết định 5446/QĐ-BGDĐT

      Thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động với những nội dung sau:

      Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

 • Tổ chức tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung cải cách, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, học tập Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị ln thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ.

      Thực hiện các nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

 • Phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội rà soát, xây dựng hệ thống văn bản pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chính sách tiền lương của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trong các cơ sở giáo dục và đào tạo (đặc biệt cơ sở giáo dục ngoài công lập, cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài có sử dụng giáo viên, nhân viên là người Việt Nam).
 • Lồng ghép nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trong các cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo khi xây dựng Kế hoạch tiến hành thanh tra; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình né tránh, thực hiện không nghiêm túc hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Nội dung Quyết định số 5446/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2018

      Quyết định 5446/QĐ-BGDĐT năm 2018 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Bạn đọc có thể tham khảo toàn bộ nội dung và tải văn bản dưới đây:


Quyết định 5446/QĐ-BGDĐT năm 2018

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 5446/QĐ-BGDĐT 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5446/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 125/NQ-CP NGÀY 08/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23/5/2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 • Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
 • Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Căn cứ Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;
 • Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

      Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học/học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (để b/c)
;
– Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Bộ trưởng (để b/c);
– Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
– Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, NGCBQLGD
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 125/NQ-CP NGÀY 08/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23/5/2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5446/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

      Thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động với những nội dung sau:

       I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

      1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ nhằm tạo chuyn biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ sở giáo dục về việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội của Nhà nước.

       2. Xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018, Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ.

      3. Phấn đấu đến năm 2021 tối thiểu 95% viên chức hợp đồng lao động trong độ tuổi lao động (chưa được hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước) trong các cơ sở giáo dục tham gia bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ này đạt 100% vào năm 2025.


TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 5446/QĐ-BGDĐT 2018


Các văn bản có liên quan Quyết định 5446/QĐ-BGDĐT năm 2018 về cải cách BHXH

      Dưới đây là một vài văn bản có liên quan đến văn bản trên, nếu bạn đọc cần tra cứu thêm những nội dung có liên quan bạn có thể tham khảo các văn bản dưới đây:

 • Quyết định 584/QĐ-BHXH về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;
 • Quyết định 2665/QĐ-BHXH năm 2018 công bố công khai dự toán chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo năm 2019 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;
 • Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngà17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020).

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về Quyết định 5446/QĐ-BGDĐT năm 2018 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP về chương trình hành động thực hiện nghị quyết 28-nq/tw về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng./.


 

Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI