Quyết định 1499/QĐ-BHXH năm 2015 về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử giai đoạn 2016 – 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

      Quyết định 1499/QĐ-BHXH năm 2015 về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử giai đoạn 2016 – 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Qua bài viết sau luật Quang Huy sẽ trình bày về nội dung của quyết định 1499/QĐ-BHXH như sau:


Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016;
 • Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Tóm tắt nội dung quyết định 1499/QĐ-BHXH

      Mục tiêu của kế hoạch:

      Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa toàn diện trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhằm công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan BHXH trên môi trường mạng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

      Nhiệm vụ cụ thể: 

 • Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hồ sơ, biểu mẫu, quy trình và thủ tục kê khai, thu nộp, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục kê khai tham gia bảo hiểm bắt buộc đối với doanh nghiệp xuống còn 49 giờ.
 • Xây dựng phương án kết nối liên thông cơ sở dữ liệu giữa các cơ đơn vị trong toàn Ngành và với các bộ, ngành, đơn vị có liên quan.
 • Xây dựng cơ sở pháp lý, hạ tầng và hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc về đối tượng tham gia, đối tượng hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN; triển khai ứng dụng chữ ký số trong thực hiện giao dịch điện tử trong tất cả các lĩnh vực: kê khai, thu, chi và giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BHTN
 • Tổ chức đào tạo, tập huấn

Nội dung Quyết định 1499/QĐ-BHXH ngày 10/12/2015

      Quyết định 1499/QĐ-BHXH năm 2015 về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử giai đoạn 2016 – 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có nội dung như sau:


Quyết định 1499/QĐ-BHXH năm 2015

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 1499/QĐ-BHXH


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1499/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36a/NQ-CP NGÀY 14/10/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 • Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016;
 • Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
 • Xét đề nghị của Trưởng Ban Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử giai đoạn 2016 – 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

      Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Các Phó Tổng Giám đốc;
– Lưu: VT, PC (5).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36a/NQ-CP NGÀY 14/10/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1499/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 • Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016;
 • Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
 • Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP với các nội dung sau

      A. MỤC TIÊU

      Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa toàn diện trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhằm công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan BHXH trên môi trường mạng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

      B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

      I. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hồ sơ, biểu mẫu, quy trình và thủ tục kê khai, thu nộp, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục kê khai tham gia bảo hiểm bắt buộc đối với doanh nghiệp xuống còn 49 giờ.

      1. Rà soát, đơn giản hồ sơ, quy trình, thực hiện trong tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ.

       2. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy trình, quy định, mẫu biểu, hồ sơ về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

      3. Nghiên cứu sửa đổi quy trình quản lý chi trả, thanh quyết toán chi các  chế độ BHXH, BHYT, BHTN và quản lý người hưởng.

      II. Xây dựng phương án kết nối liên thông cơ sở dữ liệu giữa các cơ đơn vị trong toàn Ngành và với các bộ, ngành, đơn vị có liên quan.

      1. Kết nối liên thông cơ sở dữ liệu giữa các đơn vị trong toàn Ngành

      a) Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên toàn bộ hệ thống từ BHXH Việt Nam đến BHXH cấp huyện.

      b) Triển khai thực hiện tích hợp hệ thống ISO điện tử vào dự án hệ thống quản lý văn bản và điều hành của ngành.

      c) Thực hiện liên thông dữ liệu trong quản lý, chỉ đạo công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa” nhằm theo dõi kiểm tra, xử lý, đôn đốc tiến độ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC của BHXH địa phương qua mạng trực tuyến.

      d) Xây dựng phần mềm liên thông các phần mềm nội bộ ngành BHXH.

      2. Kết nối liên thông cơ sở dữ liệu với các bộ, ngành, đơn vị có liên quan

      a) Xây dựng đề án liên thông cơ sở dữ liệu giữa cơ quan BHXH và các bộ, ngành, đơn vị có liên quan (UBND các cấp, Công an, Thuế, Hải quan, Kho bạc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội Y tế, Ngân hàng, Bưu điện, cơ quan thi hành án, cơ sở khám chữa bệnh đơn vị sử dụng nhằm trao đổi thông tin về đơn vị sử dụng lao động và người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong việc thực hiện các thủ tục kê khai thu nộp, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

      b) Thực hiện kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ.

      c) Xây dựng và liên thông dữ liệu thu, cấp sổ, thẻ, chi trả BHTN.

      d) Phối hợp thực hiện liên thông, kết nối, trao đổi thông tin với các bộ ngành.

      III. Xây dựng cơ sở pháp lý, hạ tầng và hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc về đối tượng tham gia, đối tượng hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN; triển khai ứng dụng chữ ký số trong thực hiện giao dịch điện tử trong tất cả các lĩnh vực: kê khai, thu, chi và giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BHTN

      1. Xây dựng cơ sở pháp lý

      a) Nghiên cứu đề xuất trình Chính phủ xây dựng Nghị định về giao dịch điện tử trong tất cả các lĩnh vực về BHXH, BHYT.

      b) Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của BHXH Việt Nam theo Khung Chính phủ điện tử – Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành tại Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/04/2015.

      c) Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT của Ngành giai đoạn 2016 – 2020 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định.

      d) Xây dựng quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong toàn hệ thống.

      2. Xây dựng cơ sở hạ tầng cơ sở dữ và tiếp tục triển khai ứng dụng chữ ký số

      a) Cập nhật, hoàn thiện và triển khai ứng dụng phần mềm hỗ trợ kê khai hồ sơ tham gia BHXH, BHYT trên toàn quốc.

      b) Nghiên cứu sửa đổi, nâng cấp phần mềm quản lý thu BHXH, BHYT cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

      c) Nghiên cứu sửa đổi, nâng cấp phần mềm quản lý chi (QLCHI), phần mềm kế toán.

      d) Xây dựng đề án ứng dụng trực tuyến mức độ 3 và 4 trong việc giải quyết hưởng các chế độ BHXH.

      đ) Xây dựng đề án ứng dụng trực tuyến mức độ 3 trong việc chi trả các chế độ BHXH.

      e) Kết nối liên thông giữa các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên phạm vi toàn quốc với cơ quan BHXH; ứng dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử về đề nghị thanh toán và duyệt thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

      g) Xây dựng danh mục hồ sơ thanh toán trực tiếp, chức năng kê khai hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp phần mềm Giao dịch BHXH điện tử Phiên bản 2.0 hoặc trên phần mềm giám định. Thí điểm tại một số địa phương, nhân rộng mô hình trên toàn hệ thống.

      h) Nghiên cứu, đề xuất bổ sung danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi giải quyết của Ngành trong năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020.

      i) Triển khai áp dụng chữ ký số các giao dịch nội bộ cơ quan BHXH và giữa cơ quan BHXH với các đơn vị, tổ chức có quan hệ công tác (UBND các cấp, Công an, cơ quan Thi hành án, Ngân hàng, Kho bạc, Thuế, Trung tâm dịch vụ việc làm, Bưu điện, đơn vị sử dụng lao động) trong lập và chuyển báo cáo, dữ liệu điện tử liên quan đến công tác chi trả, thanh toán đa tuyến; lập và chuyển báo cáo dữ liệu điện tử của các báo cáo tài chính hàng quý, năm.

      k) Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung để quản lý đối tượng tham gia, đối tượng hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

      IV. Tổ chức đào tạo, tập huấn

      1. Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức toàn Ngành về khai thác, ứng dụng chữ ký số, quản lý và sử dụng các phần mềm nghiệp vụ.

       2. Tập huấn cho các đơn vị, BHXH tỉnh, thành phố về triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử của BHXH Việt Nam theo Khung Chính phủ điện tử sau khi được phê duyệt.

      Chi tiết tại Phụ lục kèm theo

     


Tải Quyết định 1499/QĐ-BHXH năm 2015 về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 tại đây:

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 1499/QĐ-BHXH


Các văn bản có liên quan Quyết định số 1499/QĐ-BHXH năm 2015

      Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của chính phú hiện nay đóng vai trò quan trọng, nhằm tạo ra nhiều cơ hội trong việc giao tiếp trực tiếp giữa người dân với chính quyền từ trung ương đến địa phương. Chính vì thế Quốc hội đã bổ sung nhiều văn bản pháp luật để hướng dẫn về Chính phủ điện tử bao gồm như sau:

 • Quyết định 227/QĐ-BTTTT năm 2018 về Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2018 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 • Quyết định 07/2017/QĐ-UBND Quy định mức chi trả nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Hòa Bình
 • Quyết định 2361/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự án Phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020
 • Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2015 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016 do Chính phủ ban hành
 • Quyết định 515/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Đề cương chi tiết điều chỉnh Quy hoạch công nghệ thông tin về mô hình chính phủ điện tử tỉnh Bình Định giai đọan 2011-2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 1499/QĐ-BHXH năm 2015 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP điện tử giai đoạn 2016-2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


 

Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI