QUYẾT ĐỊNH 1076/QĐ-UBND THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

      Quyết định 1076/QĐ-UBND giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho 20 đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.


Cơ sở pháp lý

 • Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
 • Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014;
 • Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
 • Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;
 • Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ;
 • Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của liên Bộ Quốc phòng – Lao động -TB&XH – Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ;
 • Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế – Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Tóm tắt nội dung Quyết định 1076/QĐ-UBND ngày 8/6/2016

      Danh sách đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của thủ tướng chính phủ được hưởng bảo hiểm y tế.

TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

1

Vũ Thị Trung

05/1/1945

Lạc Hồng – Văn Lâm Lạc Hồng – Văn Lâm TTYT huyện Văn Lâm

2

Nguyễn Văn Tuyên

13/1/1951

Minh Tân – Phù Cừ Minh Tân – Phù Cừ TTYT huyện Phù Cừ

3

Bùi Thị Thanh

24/5/1956

Đình Cao – Phù Cừ Đình Cao TTYT huyện Phù Cừ

4

Nguyễn Đình My

20/8/1954

Đình Cao – Phù Cừ Đình Cao TTYT huyện Phù Cừ

5

Nguyễn Ngọc Nhân

12/4/1945

Đình Cao – Phù Cừ Đình Cao TTYT huyện Phù Cừ

6

Nguyễn Thị Mơ

20/10/1956

Đình Cao – Phù Cừ Đình Cao TTYT huyện Phù Cừ

7

Nguyễn Xuân Nghi

1955

Đình Cao – Phù Cừ Đình Cao TTYT huyện Phù Cừ

8

Vũ Thị Tiu

19/6/1953

Đồng Mỹ – Đông Hưng – Thái Bình Trung Nghĩa – TP Hưng Yên BVĐK Hưng Hà

9

Trần Thị Bớ

01/1/1945

Trung Nghĩa – TP Hưng Yên Trung Nghĩa – TP Hưng Yên BVĐK Hưng Hà

10

Đỗ Thành Lịch

1951

Bình Minh – Khoái Châu Bình Minh – Khoái Châu TTYT Khoái Châu

11

Đỗ Thị Lẻ

05/10/1940

TT Khoái Châu – Khoái Châu TT Khoái Châu – Khoái Châu TTYT huyện Khoái Châu

12

Nguyễn Trọng Đạo

01/6/1953

Đông Tảo – Khoái Châu Đông Tảo – Khoái Châu TTYT huyện Khoái Châu

13

Văn Đình Thanh

10/1/1956

Đông Tảo – Khoái Châu Đông Tảo – Khoái Châu TTYT huyện Khoái Châu

14

Nguyễn Hữu Miền

25/6/1952

Đông Tảo – Khoái Châu Đông Tảo – Khoái Châu TTYT huyện Khoái Châu

15

Nguyễn Đình Khá

04/2/1944

Đông Tảo – Khoái Châu Đông Tảo – Khoái Châu TTYT huyện Khoái Châu

16

Nguyễn Hữu Lâm

28/4/1953

Đông Tảo – Khoái Châu Đông Tảo – Khoái Châu TTYT huyện Khoái Châu

17

Vũ Đình Tính

1930

Đông Tảo – Khoái Châu Đông Tảo – Khoái Châu TTYT huyện Khoái Châu

18

Nguyễn Văn Cước

27/5/1941

Đông Tảo – Khoái Châu Đông Tảo – Khoái Châu TTYT huyện Khoái Châu

19

Lưu Trí Thật

1955

Đông Tảo – Khoái Châu Đông Tảo – Khoái Châu TTYT huyện Khoái Châu

20

Nguyễn Văn Bật

9/10/1940

Đông Tảo – Khoái Châu Đông Tảo – Khoái Châu TTYT huyện Khoái Châu

Nội dung Quyết định 1076/QĐ-UBND tỉnh hưng yên

      Quyết định 1076/QĐ-UBND thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.


TẢI QUYẾT ĐỊNH 1076/QĐ-UBND


Quyết định 1076/QĐ-UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1076/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 08 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIM Y TẾ ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
 • Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014;
 • Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
 • Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ;
 • Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của liên Bộ Quốc phòng – Lao động -TB&XH – Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ;
 • Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế – Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;
 • Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 79/TTr – LĐTBXH ngày 18/5/2016

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho 20 đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

      Điều 2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các đối tượng có tên tại Điều 1 Quyết định này để giải quyết chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Việc tổ chức mua, cấp thẻ bảo hiểm y tế; kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế; chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và của tỉnh.

      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh: Giám đốc các sở, ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Văn Lâm, Phù Cừ, Khoái Châu và thành phố Hưng Yên; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Tải Quyết định 1076/QĐ-UBND tại đây:

TẢI QUYẾT ĐỊNH 1076/QĐ-UBND


Các văn bản có liên quan Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 8/6/2016

     Một số văn bản có liên quan đến Quyết định 1076/QĐ-UBND thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

 • Quyết định 6182/QĐ-UBND năm 2016 về ủy quyền Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 150/2006/NĐ-CP; chế độ trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế và mai táng phí cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.
 • Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2016 giải quyết chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg do tỉnh Ninh Bình ban hành. Quyết định này thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế đối với 315 (ba trăm mười lăm) đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (có danh sách kèm theo).
 • Quyết định 1075/QĐ-UBND năm 2016 thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP do tỉnh Hưng Yên ban hành. Quyết định này phê duyệt danh sách 27 trường hợp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước theo quy định tại Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 1076/QĐ-UBND thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI