Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum

      Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Cụ thể nội dung văn bản ra sao, quy định như thế nào, Luật Quang Huy sẽ cung cấp tới bạn đọc thông tin của văn bản này.


Cơ sở pháp lý

 • Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 • Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
 • Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 • Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;
 • Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
 • Thông tư số 27/2018/TT-BYT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS.

Tóm tắt nội dung nghị quyết 18/2019/NĐ-HĐND năm 2019

      Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương để đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng quy định tại Điều 4 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (sau đây viết tắt là Nghị định số 146/2018/NĐ-CP) và điểm d khoản 1 Điều 5 Thông tư số 27/2018/TT-BYT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện bảo him y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo him y tế liên quan đến HIV/AIDS.

      Cụ thể, mức hỗ trợ, nguồn kinh phí thực hiện như sau

      Ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương hỗ trợ:

 • Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Hỗ trợ 30%.
 • Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP: Hỗ trợ 30%.
 • Học sinh, sinh viên: Hỗ trợ 10%.
 • Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sng trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Hỗ trợ 10%.
 • Người nhiễm HIV chưa có thẻ bảo hiểm y tế: Hỗ trợ 100%.

      Nguồn kinh phí thực hiện: Bố trí từ nguồn ngân sách địa phương, nguồn 20% Quỹ kết dư bảo hiểm y tế và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.


Nội dung nghị quyết 18/2019/NĐ-HĐND năm 2019

      Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Bạn đọc có thể tham khảo và tải toàn bộ nội dung văn bản dưới đây:

Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND

TẢI NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT 18/2019/NQ-HĐND NĂM 2019


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 18/2019/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 18 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 8

 • Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;
 • Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
 • Thông tư số 27/2018/TT-BYT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS;
 • Xét Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc đề nghị ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

      1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương để đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng quy định tại Điều 4 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (sau đây viết tắt là Nghị định số 146/2018/NĐ-CP) và điểm d khoản 1 Điều 5 Thông tư số 27/2018/TT-BYT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện bảo him y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo him y tế liên quan đến HIV/AIDS.

      2. Đối tượng áp dụng:

      a) Đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều này;

      b) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và các cá nhân khác có liên quan.

      Điều 2. Mức hỗ trợ, nguồn kinh phí thực hiện

      1. Ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương hỗ trợ:

      a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Hỗ trợ 30%.

      b) Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP: Hỗ trợ 30%.

      c) Học sinh, sinh viên: Hỗ trợ 10%.

      d) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sng trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Hỗ trợ 10%.

      đ) Người nhiễm HIV chưa có thẻ bảo hiểm y tế: Hỗ trợ 100%.

      2. Nguồn kinh phí thực hiện: Bố trí từ nguồn ngân sách địa phương, nguồn 20% Quỹ kết dư bảo hiểm y tế và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

      Điều 3. Tổ chức thực hiện

      1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

      2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

      Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 28 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Chính phủ;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Ban công tác đại biểu Quốc hội;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Bộ Tài chính;
– Bộ Y tế;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Ủy ban nhân dân tỉnh;
– Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
– Các Ban HĐND tỉnh;
– Đại biểu HĐND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
– Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
– Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
– Văn phòng HĐND tỉnh;
– Văn phòng UBND tỉnh;
– Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh;
– Cổng thông tin điện tử tỉnh;
– Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh;
– Công báo tỉnh;
– Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Văn Hùng

Tải Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Bạn đọc có thể tham khảo và tải toàn bộ nội dung văn bản dưới đây:

TẢI NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT 18/2019/NQ-HĐND NĂM 2019


Các văn bản có liên quan Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND

      Dưới đây là một vài văn bản có liên quan đến văn bản trên, nếu bạn đọc cần tra cứu thêm những nội dung có liên quan bạn có thể tham khảo các văn bản dưới đây:

 • Quyết định 1351/QĐ-BHXH năm 2015 về mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế;
 • Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế;
 • Thông tư 18/2016/TT-BYT quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế;
 • Công văn 5219/BHXH-CSYT năm 2018 hướng dẫn bổ sung Công văn 4996/BHXH-CSYT và văn bản liên quan đến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI