Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

      Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.


Cơ sở pháp lý

 • Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 • Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
 • Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 • Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;
 • Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008

Tóm tắt nội dung Nghi 34/2019/NĐ-CP

      Ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

      Theo đó, số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (cấp xã) cụ thể như sau:

 • Cấp xã loại 1: Tối đa không quá 23 người (giảm 02 người so với quy định hiện hành tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009);
 • Cấp xã loại 2: Tối đa không quá 21 người (giảm 02 người);
 • Cấp xã loại 3: Tối đa không quá 19 người (giảm 02 người).

      Ngoài ra, Nghị định 34/2019/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2019) cũng quy định mới số lượng  người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau:

 • Cấp xã loại 1: Tối đa không quá 14 người (giảm 08 người);
 • Cấp xã loại 2: Tối đa không quá 12 người (giảm 08 người);
 • Cấp xã loại 3: Tối đa không quá 10 người (giảm 09 người).

Nội dung Nghị định 34 2019/NĐ-CP

      Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có nội dung như sau:


TẢI NGHỊ ĐỊNH 34/2019/NĐ-CP


Nghị định 34/2019/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 34/2019/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

 • Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
 • Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;
 • Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008;
 • Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
 • Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

      Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn

      1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

      “Điều 4. Tiêu chuẩn cụ thể

      1. Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh công chức cấp xã quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo.

      2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.”

      2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

      “Điều 8. Ưu tiên trong tuyển dụng

      1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức cấp xã:

      a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

     b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

      c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

      2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 và điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định này.”

      3. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

…..

Tải Nghị định 34/2019/NĐ-CP tại đây:


TẢI NGHỊ ĐỊNH 34/2019/NĐ-CP


Các văn bản có liên quan Nghị định 34 năm 2019

     Một số văn bản có liên quan đến Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố như sau:

 • Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 • Quyết định 52/2019/QĐ-UBND quy định về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 • Quyết định 41/2020/QĐ-UBND về giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 • Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP và bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.

Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI