NGHỊ ĐỊNH 140/2016/NĐ-CP VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

      Ngày 10/10/2016 Chính phủ ban hành Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ. Nghị định này quy định chi tiết các vấn đề về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, căn cứ tính lệ phí trước bạ, ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ, chế độ khai, thu, nộp và quản lý lệ phí trước bạ.Nghị định này chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2017. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ thông tin đến bạn nội dung Nghị định này. 


Căn cứ pháp lý 

  • Luật tổ chức Chính phủ 2015
  • Luật phí và lệ phí 2015
  • Luật quản lý thuế 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế 2012

Tóm tắt nội dung của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ 

      Chính phủ ban hành Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định các vấn đề liên quan đến lệ phí trước bạ bao gồm 05 Chương và 13 Điều, với nội dung cụ thể như sau:

      Quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ 

      Quy định về căn cứ tính lệ phí trước bạ

  • Giá tính lệ phí trước bạ
  • Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ(%)

      Quy định về ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ

  • Ghi nợ lệ phí trước bạ
  • Miễn lệ phí trước bạ

       Quy định về chế độ khai, thu, nộp và quản lý lệ phí trước bạ

  • Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ cho Cơ quan Thuế khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Cơ quan thu lệ phí trước bạ nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

      Phụ lục kèm theo về mẫu đơn tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất; tờ khai lệ phí trước bạ; thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất.

Nghị định 140/2016/NĐ-CP

Nội dung của Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

      Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về các vấn đề có liên quan đến lệ phí trước bạ có nội dung như sau:

TẢI NGHỊ ĐỊNH 140/2016/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 140/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định về lệ phí trước bạ.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, căn cứ tính lệ phí trước bạ, ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ, chế độ khai, thu, nộp và quản lý lệ phí trước bạ.

Điều 2. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

1. Nhà, đất.

2. Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao.

3. Tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy.

4. Thuyền, kể cả du thuyền.

5. Tàu bay.

6. Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn bin số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là xe máy).

7. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

8. Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tài sản quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quy định tại Điều này.

Điều 3. Người nộp lệ phí trước bạ

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

Điều 4. Áp dụng điều ước quốc tế

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó.


Một số văn bản có liên quan Nghị định 140 năm 2016

      Luật phí và lệ phí 2015: quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí.

      Luật quản lý thuế 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế 2012: quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.


      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI