Một số điểm mới của Nghị định 01/2017/NĐ-CP

 • Về thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong Nghị định 01/2017/NĐ-CP
 • Quy định cụ thể một số nội dung về giá đất
 • Mở rộng đối tượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Nghị định 01/2017/NĐ-CP là nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết Luật đất đai 2013 như Nghị định 43/2014 hướng dẫn thi hành Luật đất đai, Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Nghị định này được sửa đổi bổ sung như thế nào và điểm mới của nghị định này có những gì quan trọng nổi bật?

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Luật Quang Huy chúng tôi xin tư vấn Một số điểm mới của Nghị định 01/2017/NĐ-CP như sau:


Bài viết liên quan được xem nhiều nhất:


1. Cách xác định các loại đất là điểm mới Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Luật Đất Đai 2013 quy định việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giao đất, cho thuê đất.

Nghị Định 01/2017/NĐ-CP đã hướng dẫn về trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng.

Trường hợp thửa đất có cả đối tượng thuộc thẩm quyền xác định loại đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan xác định loại đất là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


2. Điểm mới về thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định hướng dẫn luật đất đai, cấp sổ đỏ không được quá 15 ngày.

Cụ thể, việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng sổ đỏ và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không quá 15 ngày (quy định cũ là 30 ngày).

Việc đăng ký, cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất cũng giảm xuống còn 15 ngày thay vì 20 ngày như trước.

Riêng, thủ tục cấp lại sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất giảm 2/3 thời gian, xuống còn 10 ngày thay vì 30 ngày.

Và nhiều thủ tục hành chính khác được áp dụng trong Nghị định 01/2017/NĐ-CP đều được rút ngắn từ 1/3 đến 1/2 thời gian thực hiện so với trước đây.

Quy định này có ý nghĩa thiết thực trong việc giúp người dân thuận tiện hơn trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai nói chung và thủ tục cấp sổ đỏ khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói riêng.


3. Quy định cụ thể một số nội dung về giá đất

Sửa đổi, bổ sung một số điểm mới cho Nghị định 44/2014/NĐ-CP. Quy định cụ thể một số nội dung về giá đất như sau:

 • Thời hạn của giá đất trong khung giá đất, bảng giá đất được bổ sung thêm:

Giá đất trong khung giá đất, bảng giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm.

Đối với địa phương mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã quy định thời hạn sử dụng đất để tính giá đất trong bảng giá đất khác với quy định tại khoản này thì phải điều chỉnh lại cho phù hợp

 • Trách nhiệm tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất:

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tin sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê quy định tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định này.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

 • Bổ sung một số trường hợp xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất được áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP
 • Điều kiện để cá nhân được cấp Chứng chỉ định giá đất, bổ sung vào khoản 3 Điều 20 Nghị định 44/2014/NĐ-CP: Cá nhân được cấp Chứng chỉ định giá đất phải có đủ các điều kiện sau:
 • Có đủ điều kiện quy định tại các điểm a, b,c và d khoản 2 Điều 20 Nghị định 44/2017/NĐ-CP;
 • Có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

4. Mở rộng đối tượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Điểm đặc biệt trong Nghị định 01/2017/NĐ-CP là việc cho phép những trường hợp người dân mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/01/2008 được hợp thức hóa, cấp “sổ đỏ”.

Đối với những trường hợp có giấy tờ mua bán viết tay từ 01/01/2008 đến 01/7/2014 kết hợp với việc có giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật đất đai hoặc điều 18 nghị định 43/2014/NĐ-CP được cấp “sổ đỏ”. Đối với những trường hợp sử dụng đất do nhận thừa kế trước ngày 01/07/2014 đều được xem xét cấp “sổ đỏ”.

Cụ thể Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định như sau:

“1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này;

c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.”


5. Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Sửa đổi, bổ sung một số điểm mới của Nghị định 01/2017/NĐ-CP cho Nghị định 47/2014 về nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất như:

 • Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất có nguồn gốc giao không đúng thẩm quyền;
 • Xử lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư vào đất còn lại, tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất;
 • Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.6. Cơ sở pháp lý

 • Luật đất đai 2013
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đất đai 2013
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
 • Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất
 • Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hi đất

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề Một số điểm mới của Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật đất đai qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.


Bài viết liên quan


5/5 - (5 bình chọn)
Tác giả bài viết
Scroll to Top