MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN CHUẨN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Hợp đồng mua bán tài sản mới nhất

      Mua bán là một trong những giao dịch dân sự phổ biến trong đời sống. Để thực hiện việc mua bán đảm bảo tính pháp lý các bên cần soạn hợp đồng bằng văn bản. Đặc biệt là những hợp đồng có giá trị lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều chủ thể. Sau đây, Luật Quang Huy xin hướng dẫn cách soạn theo mẫu hợp đồng mua bán tài sản như sau:

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN


Một số mẫu đơn có liên quan


Thế nào là hợp đồng mua bán?

      Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán. Điều 430 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về hợp đồng mua bán như sau:

“Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.

Hợp đồng mua bán nhà ở, mua bán nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và luật khác có liên quan.”

      Trong hợp đồng mua bán, để ghi nhận sự thỏa thuận của các bên, hợp đồng có thể lập bằng văn bản. Các bên có thể thỏa thuận về tất cả nội dung liên quan đến hợp đồng.

Hợp đồng mua bán tài sản mới nhất

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản mới nhất

      Dưới đây là mẫu hợp đồng mua bán tài sản mới nhất 2019 các bạn có thể tham khảo:


TẢI MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN

Số: ………..

      Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015

      Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm ……, tại …………., chúng tôi gồm có:

      BÊN BÁN (BÊN A)

      Ông/bà:  ……………………………………………………………..  Năm sinh:………….

      CMND số:………………………………….. Ngày cấp:……………………..Nơi cấp……………….

      Hộ khẩu:……………………………………………………………………………………………………….

      Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

      Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………..

      Tài khoản ngân hàng:……………………………………………………………………………………..

      Là chủ sở hữu tài sản:……………………………………………………………………………………..

      BÊN MUA (BÊN B)

      Ông/bà:……………………………………………………………………………Năm sinh:……………….

      CMND số: …………………………….. Ngày cấp:………………………….Nơi cấp:…………………

      Hộ khẩu:………………………………………………………………………………………………………..

       Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

       Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………..

      Tài khoản ngân hàng:……………………………………………………………………………………….

      Hai bên thống nhất ký Hợp đồng mua bán tài sản với các nội dung sau:

      ĐIÊU 1.TÀI SẢN MUA BÁN

      1.Chủng loại tài sản.

      2.Số lượng tài sản.

      ĐIỀU 2. GIÁ MUA BÁN TÀI SẢN

       Giá mua bán tài sản tại Điều 1 Hợp đồng này là :………………………………………………(bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………………)

      ĐIỀU 3. PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

      1.Phương thức thanh toán

      2.Thời hạn thanh toán:

   -Bên mua có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho bên bán chậm nhất là ngày…………tháng……….năm…………

      -Quá thời hạn quy định tại khoản a mà bên mua chưa thanh toán đủ số tiền mua tài sản thì bên mua phải trả lãi trên số tiền chậm trả là ……

      ĐIỀU 4: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM GIAO NHẬN TÀI SẢN

      -Thời gian giao, nhận tài sản

      -Địa điểm giao, nhận tài sản.

      ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

      1.Quyền và nghĩa vụ của Bên bán:

      – Bàn giao tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản (nếu có) cho bên mua đúng thời hạn, địa điểm quy định tại Điều 4 Hợp đồng này.

      – Phối hợp với Bên mua thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

      – Quyền và nghĩa vụ khác (nếu có).

      2.Quyền và nghĩa vụ của Bên mua:

      – Thanh toán tiền mua tài sản cho Bên bán đúng thời hạn quy định tại Điều 3 Hợp đồng này.

      – Thực hiện đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật và nộp các khoản thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản theo Hợp đồng này thuộc trách nhiệm của Bên mua theo quy định của pháp luật.

      – Quyền và nghĩa vụ khác (nếu có).

      ĐIỀU 6: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

      Bên mua và bên bán chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

      1.Bên bán cam đoan:

      1.1. Những thông tin về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

      1.2. Tài sản thuộc trường hợp được bán tài sản theo quy định của pháp luật;

      1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

      a) Tài sản không có tranh chấp;

      b) Tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

      1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

      1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận ghi trong Hợp đồng này.

      2.Bên mua cam đoan:

      2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

     2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản;

      2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

      2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

      ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT KHI VI PHẠM HỢP ĐỒNG

      1.Trách nhiệm do giao tài sản không đúng số lượng.

     1.1 Trường hợp bên bán giao tài sản với số lượng nhiều hơn số lượng đã thỏa thuận thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận phần dôi ra; nếu nhận thì phải thanh toán đối với phần dôi ra theo giá được thỏa thuận tại Điều 2 Hợp đồng này.

     1.2 Trường hợp bên bán giao ít hơn số lượng đã thỏa thuận thì bên mua được quyền: Nhận phần đã giao và định thời hạn để bên bán giao tiếp phần còn thiếu;

      2.Trách nhiệm do giao vật không đồng bộ

     2.1 Trường hợp vật được giao không đồng bộ làm cho mục đích sử dụng của vật không đạt được thì bên mua có quyền:

      a) Nhận và yêu cầu bên bán giao tiếp phần hoặc bộ phận còn thiếu, yêu cầu bồi thường thiệt hại và hoãn thanh toán phần hoặc bộ phận đã nhận cho đến khi vật được giao đồng bộ;

      b) Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại

      2.2 Trường hợp bên mua đã trả tiền nhưng chưa nhận vật do giao không đồng bộ thì được trả lãi đối với số tiền đã trả theo lãi suất thỏa thuận là……………

      3.Trách nhiệm giao tài sản không đúng chủng loại

      Trường hợp tài sản được giao không đúng chủng loại thì bên mua có một trong các quyền sau đây:

      3.1 Nhận và thanh toán theo giá do các bên thỏa thuận.

      3.2. Yêu cầu giao tài sản đúng chủng loại và bồi thường thiệt hại.

      3.3. Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu việc giao không đúng chủng loại làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng.

      ĐIỀU 8: XỬ LÝ TRANH CHẤP

      Mọi tranh chấp phát sinh (nếu có) liên quan đến hợp đồng này sẽ được các bên giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Trường hợp các bên không giải quyết được bằng thương lượng thì một trong hai bên có quyền khởi kiện lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

      ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

      Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…. tháng…. năm……

      Hợp đồng được lập thành …. bản, mỗi bên giữ ….. bản.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN MUA
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách điền mẫu hợp đồng mua bán tài sản cố định

      Trên đây là mẫu hợp đồng mua bán mới nhất mà tổng đài tư vấn Luật 19006588 đã tiến hành soạn thảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Bạn có thể download mẫu hợp đồng mua bán về và sử dụng.


TẢI MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN


Một số lưu ý khi điền mẫu hợp đồng mua bán tài sản

  • Thông tin trong hợp đồng phải được điền chính xác, đầy đủ.
  • Trong văn bản thỏa thuận hợp đồng, người viết phải trình bày rõ về đối tượng hợp đồng. Cụ thể: chất lượng, số lượng, giá cả, tình trạng của hàng hóa. Đối tượng hợp đồng phải là tài sản được phép giao dịch.
  • Các bên có thể thỏa thuận về phương thức thanh toán như: chuyển khoản, giao nhận trực tiếp, trả một lần, trả nhiều lần….Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng, phương thức thanh toán được xác định theo tập quán tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng.
  • Lãi suất chậm trả không quá 20%/ 1 năm theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán tài sản

  • Tư vấn pháp luật dân sự qua tổng đài về hợp đồng mua bán: 19006588.
  • Công ty Luật Quang Huy cung cấp mọi dịch vụ soạn thảo các mẫu hợp đồng mua bán 
  • Dịch vụ công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán.

      Công ty Luật Quang Huy chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc công chứng của hợp đồng mua bán tài sản nhanh nhất.


      Trên đây là mẫu hợp đồng mua bán tài sản mới nhất 2019 các bạn có thể tham khảo cách viết, cách soạn thảo và trình bày mẫu hợp đồng mua bán. Nếu còn thắc mắc về nội dung hay cách thức trình bày bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

       Trân trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!


phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI