TỔNG HỢP MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CHUẨN THEO QUY ĐỊNH

      Giấy ủy quyền là một trong những giấy tờ pháp lý có thể sử dụng để ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân thay mặt cho công ty hay giám đốc. Vậy nếu bạn đang thắc mắc về nội dung và cách thức viết giấy ủy quyền bạn có thể xem qua bài viết của chúng tôi. Qua bài viết sau đây tổng đài tư vấn Luật Quang Huy sẽ giới thiệu cho bạn các mẫu Giấy ủy quyền mới nhất.

Mẫu giấy ủy quyền

Một số mẫu đơn liên quan


Giấy ủy quyền là gì?

      Giấy ủy quyền là văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền.

Giá trị pháp lý của giấy ủy quyền

      Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có thể phát sinh các quyền và nghĩa vụ cụ thể dựa trên nội dung giấy ủy quyền. Điều này được hiểu là Bên nhận ủy quyền có thể được hưởng một khoản thù lao theo sự thỏa thuận của các bên và cũng phát sinh các nghĩa vụ phải thực hiện đúng đủ không trái với nội dung giấy ủy quyền. Đồng thời, nếu vi phạm cũng phát sinh các nghĩa vụ bồi thường hoặc nghĩa vụ liên đới chịu trách nhiệm căn cứ vào nội dung thỏa thuận trong hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền.

Thời hạn của giấy ủy quyền

      Thời hạn giấy ủy quyền là do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định. Nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định nào thì giấy ủy quyền có hiệu lực sử dụng 1 năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.


Mẫu giấy ủy quyền cá nhân

Dưới đây là Mẫu giấy ủy quyền cá nhân mới nhất theo pháp luật hiện hành:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————– o0o —————-

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

           Căn cứ Bộ luật Dân sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

           Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

…….. , ngày……tháng…..năm 20….. ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN (sau đây viết tắt là bên A):

Họ tên:……………………………………………………………….;Ngày sinh …………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND: …………………………..Cấp ngày: …………………………..Nơi cấp: …………………………………….

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………………………………….

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (sau đây viết tắt là bên B):.

Họ tên: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ………………………………Cấp ngày: ……………………..Nơi cấp: ……………………………………

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………………………………….

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. CAM KẾT

–  Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

–  Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

   Giấy ủy quyền trên được lập thành ……bản, mỗi bên giữ …… bản.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Hướng dẫn viết mẫu giấy ủy quyền cá nhân

      Cách viết giấy ủy quyền cá nhân cũng tương tự các loại đơn từ, giấy tờ và biểu mẫu khác về mặt hình thức bảo gồm: phần quốc hiệu tiêu ngữ, tên loại giấy ủy quyền, thông tin cá nhân và nội dung trình bày,….Bạn hãy đọc kỹ nội dung về cách viết Giấy ủy quyền cá nhân để tránh nhầm lẫn, sai sót khi biên soạn nội dung giấy ủy quyền cá nhân.

      Cụ thể nội dung trình bày trong giấy ủy quyền cá nhân như sau:

      Tên loại giấy tờ: GIẤY ỦY QUYỀN dành cho cá nhân và công việc cụ thể được ủy quyền

      Nội dung ủy quyền:

  • Trình bày rõ ràng về toàn bộ nội dung vụ việc ủy quyền của hai bên,
  • Phải ghi rõ thời hạn giấy ủy quyền có giá trị sử dụng ( Giấy ủy quyền này có giá trị sử dụng từ ngày …. đến ngày ….).
  • Khi làm xong văn bản bạn phải làm ít nhất là 03 bản, 2 bên phải đến UBND cấp xã (Tư Pháp) hoặc Phòng Công chứng để chứng thực chữ ký ủy quyền (nếu giấy ủy quyền giữa các cá nhân trong pháp nhân).

Mẫu giấy ủy quyền dành cho công ty, tổ chức

Mẫu giấy ủy quyền dành cho tổ chức mới nhấtCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————— o0o ————–

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho tổ chức)

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

–  Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty …………………………………….….…..;

–  Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……………….Công ty …………

–  Căn cứ Quyết định số …… ngày ..…/..…/….. của Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty ……..………. về việc phân công, ủy quyền cho………….

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 20……  tại Công ty…, chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN:

Công ty:…………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Số CMND…………………Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp:……………

Chức danh…………………………………………………………………………

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty……..Giấy ĐKKD số……………

Do phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh….lần………………… thứ……ngày…..tháng…. năm….

Đại diện bởi:…………………………………….Chức vụ …………………………

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Công ty:…………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Số CMND: …………………Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp…………

Chức danh…………………………………………………………………………

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty……..Giấy ĐKKD số……………

Do phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh….lần………………… thứ……ngày…..tháng…. năm…..

Đại diện bởi:…………………………………….Chức vụ………………………

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….………………………………………

CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Hướng dẫn viết mẫu giấy ủy quyền công ty, tổ chức

       Cách viết giấy ủy quyền công ty, tổ chức cũng tương tự các loại đơn từ, giấy tờ và biểu mẫu khác về mặt hình thức bảo gồm: phần quốc hiệu tiêu ngữ, tên loại giấy ủy quyền, thông tin cá nhân và nội dung trình bày,….Bạn hãy đọc kỹ nội dung về cách viết Giấy ủy quyền công ty, tổ chức để tránh nhầm lẫn, sai sót khi biên soạn nội dung mẫu giấy ủy quyền.

      Cụ thể nội dung trình bày trong giấy ủy quyền như sau:

      Tên loại giấy tờ: GIẤY ỦY QUYỀN dành cho tổ chức và công việc cụ thể được ủy quyền

      Nội dung ủy quyền:

  • Trình bày rõ ràng về toàn bộ nội dung vụ việc ủy quyền của hai bên tổ chức với cá nhân.
  • Phải ghi rõ thời hạn giấy ủy quyền có giá trị sử dụng ( Giấy ủy quyền này có giá trị sử dụng từ ngày …. đến ngày ….).
  • Khi làm xong văn bản bạn phải làm ít nhất là 03 bản, 2 bên phải đến UBND cấp xã (Tư Pháp) hoặc Phòng Công chứng để chứng thực chữ ký ủy quyền (nếu giấy ủy quyền giữa các cá nhân trong pháp nhân).

Dịch vụ tư vấn soạn thảo Giấy ủy quyền

  • Tư vấn pháp luật qua tổng đài 19006588.
  • Công ty Luật Quang Huy cung cấp mọi dịch vụ soạn thảo các mẫu giấy ủy quyền.
  • Dịch vụ công chứng, chứng thực hợp đồng ủy quyền.

      Công ty Luật Quang Huy chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc công chứng trong giấy ủy quyền nhanh nhất.


      Trên đây là Tổng hợp mẫu giấy ủy quyền mới nhất các bạn có thể tham khảo cách viết, cách trình bày mẫu ủy quyền như trên. Nếu còn vấn đề hay nội dung nào chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua  HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

      Trân trọng./.


 


Tác giả bài viết

G

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

shares
Scroll to Top