Luật 40/2019/QH14 Luật Kiến trúc 2019 - [Cập nhật 10/2021]

LUẬT KIẾN TRÚC 2019

Luật kiến trúc 2019

      Vừa qua, Luật kiến trúc 2019 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 13/6/2019. Theo đó, Luật kiến trúc 2019 được ban hành vào ngày 17/2020 quy định một số các điểm mới về nguyên tắc hoạt động của ngành kiến trúc, quy chế quản lý và quản lý các công trình kiến trúc……


Cơ sở pháp lý:

  • Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bài viết liên quan

Tóm tắt nội dung Luật kiến trúc năm 2019

      Theo đó, điều kiện cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc như sau:

      Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc:

  • Có trình độ từ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc
  • Có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc tối thiểu là 03 năm tại tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân;

       Cá nhân đạt giải thưởng kiến trúc quốc gia hoặc giải thưởng quốc tế về kiến trúc được miễn điều kiện này.

      Đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

      Cá nhân có thời gian liên tục từ 10 năm trở lên trực tiếp tham gia quản lý nhà nước về kiến trúc, đào tạo trình độ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc, hành nghề kiến trúc được miễn điều kiện này.

      Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc:

  • Chứng chỉ hành nghề kiến trúc hết thời hạn sử dụng;
  • Bảo đảm phát triển nghề nghiệp liên tục;

      Không vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.Luật kiến trúc 2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.


Bài viết liên quan

Nội dung Luật kiến trúc 2019

      Luật kiến trúc 2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020 có nội dung như sau:

Luật kiến trúc 2019
Luật kiến trúc 2019

TẢI NỘI DUNG LUẬT KIẾN TRÚC 2019

QUỐC HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Luật số: 40/2019/QH14

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

 

LUẬT

KIẾN TRÚC

  • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Quốc hội ban hành Luật Kiến trúc.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

      Luật này quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc.

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

      Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiến trúc trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

      Điều 3. Giải thích từ ngữ

      Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

      Kiến trúc là nghệ thuật và khoa học, kỹ thuật về tổ chức không gian, tạo lập môi trường sống bền vững đáp ứng nhu cầu của con người và xã hội.

      Hoạt động kiến trúc gồm quản lý kiến trúc và hành nghề kiến trúc.

      Thiết kế kiến trúc là việc lập phương án kiến trúc, thể hiện ý tưởng kiến trúc, giải pháp kỹ thuật về kiến trúc trong hồ sơ thiết kế quy hoạch, xây dựng, thiết kế nội thất, ngoại thất và kiến trúc cảnh quan.

      Công trình kiến trúc là một hoặc tổ hợp công trình, hạng mục công trình được xây dựng theo ý tưởng kiến trúc hoặc thiết kế kiến trúc.

      Công trình kiến trúc có giá trị là công trình kiến trúc tiêu biểu, có giá trị về kiến trúc, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

      Hành nghề kiến trúc là hoạt động nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ kiến trúc.

      Điều 4. Nguyên tắc hoạt động kiến trúc

      Tuân thủ Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

      Phù hợp với định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.

      Bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống, tiếp thu chọn lọc tinh hoa kiến trúc thế giới. Xây dựng nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

      Ứng dụng khoa học, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới phù hợp với thực tiễn Việt Nam bảo đảm hiệu quả về kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

      Bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân; kết hợp hài hòa lợi ích của quốc gia, cộng đồng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.


Bài viết liên quan

Một số điểm nổi bật trong luật kiến trúc 2019 (Luật 40/2019/QH14)

      Với 5 chương, 41 điều, Luật Kiến trúc quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc.

      Luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiến trúc trên lãnh thổ Việt Nam.

      Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là về điều kiện hành nghề kiến trúc. Luật quy định cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì thiết kế kiến trúc, cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn về kiến trúc trong tổ chức hành nghề kiến trúc, kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

      Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kiến trúc theo quy định của luật gồm: Cản trở hoạt động quản lý kiến trúc và hành nghề kiến trúc; lợi dụng hành nghề kiến trúc gây ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, trật tự xã hội, môi trường sống, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đưa, nhận hối lộ, thực hiện hành vi móc nối, trung gian trái pháp luật trong hoạt động kiến trúc.

      Luật cũng nghiêm cấm các hành vi: Tiết lộ tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước; tiết lộ thông tin kinh doanh do khách hàng cung cấp, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác; xây dựng công trình kiến trúc không đúng với thiết kế kiến trúc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, giấy phép xây dựng; xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kiến trúc…


TẢI NỘI DUNG LUẬT KIẾN TRÚC 2019


      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề Luật kiến trúc 2019. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

Đánh giá
Tác giả bài viết
phone-call

ĐẶT 1 CÂU HỎI MIỄN PHÍ!