Luật

THÔNG TƯ SỐ 80/2017/TT-BTC HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐƯỢC HOÀN TRẢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG TÀI SẢN DO NHÀ NƯỚC GIAO QUẢN LÝ SỬ DỤNG, SỐ TIỀN HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT

Thông tư số 80/2017/TT-BTC

      Không phải trong mọi trường hợp khi Nhà nước thu hồi đất thì người sử dụng đất đều được bồi thường về đất. Việc bồi thường về đất cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện như phải thuộc vào các trường hợp thu hồi đất được bồi thường, hình thức sử …

THÔNG TƯ SỐ 80/2017/TT-BTC HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐƯỢC HOÀN TRẢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG TÀI SẢN DO NHÀ NƯỚC GIAO QUẢN LÝ SỬ DỤNG, SỐ TIỀN HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT Xem »

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT

Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP

      Quyền sử dụng đất là tài sản có giá trị lớn và việc chuyển nhượng, xác lập quyền của người sử dụng đất phải được thực hiện theo quy định nghiêm ngặt. Do đó, đấu giá quyền sử dụng đất cũng được tiến hành theo trình tự, thủ tục nhất định thì …

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT Xem »

THÔNG TƯ SỐ 58/2020/TT-BCA QUY ĐỊNH QUY TRÌNH CẤP, THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Thông tư 58/2020/TT-BCA

      Thông tư 58/2020/TT-BCA Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bao gồm: Xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba …

THÔNG TƯ SỐ 58/2020/TT-BCA QUY ĐỊNH QUY TRÌNH CẤP, THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Xem »

THÔNG TƯ 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU

Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC

      Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu theo Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ …

THÔNG TƯ 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU Xem »

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thông tư liên tịch 15/2015/ BTNMT-BNV

      Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia,nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, điều đó đòi hỏi phải có một cơ quan Nhà nước quản lý một cách chuẩn xác, đầy đủ và kịp thời.Đáp ứng nhu cầu thực tiễn, ngày 04/04/2015 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và …

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Xem »

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 33/2016/NĐ-CP

Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH

      Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu theo Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 33/2016/NĐ-CP về các chế độ ốm đau, thai sản, tử tuất và hưu trí. Cơ …

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 33/2016/NĐ-CP Xem »

THÔNG TƯ SỐ 76/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Thông tư số 76/2014/TT-BTC

      Tiền sử dụng đất là một trong những khoản nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải nộp khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, Nhà nước …

THÔNG TƯ SỐ 76/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Xem »

THÔNG TƯ 54/2016/TT-BLĐTBXH BAN HÀNH 30 QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH

      Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ban hành kèm theo quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Tên và ký hiệu của …

THÔNG TƯ 54/2016/TT-BLĐTBXH BAN HÀNH 30 QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Xem »

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VỀ HỖ TRỢ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC

      Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại nghị định 61/2015/nđ-cp quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm do bộ trưởng bộ …

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VỀ HỖ TRỢ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG Xem »

G

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top