MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUẨN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

        Đất đai là tài sản mang giá trị lớn được nhà nước quản lý thông qua hình thức đăng ký quyền sử dụng đất. Vì thế, tất cả các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất đều phải đáp ứng các điều kiện của Luật đất đai. Vậy, hợp đồng tặng cho đất được soạn thảo như thế nào. Sau đây, Luật Quang Huy xin cung cấp mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất như sau:

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Một số mẫu ,hợp đồng có liên quan


Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là gì?

      Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mang bản chất của hợp đồng tặng cho tài sản và hợp đồng về quyền sử dụng đất. Bộ luật dân sự 2015 quy định về hợp đồng tặng cho như sau:

“Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.”

       Điều 500 Bộ luật dân sự 2015, quy định về hợp đồng về quyền sử dụng đất như sau:

“Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất.”

        Như vậy, hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận của các bên theo đó bên tặng cho giao quyền sử dụng đất của mình và chuyển quyền sử dụng đất cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.


Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mới nhất!

Bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng sau đây:

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 (Số: ……………./HĐTCTSGLĐ)

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……., Tại ………………Chúng tôi gồm có:

BÊN TẶNG CHO (BÊN A):

Ông/bà: …………………………………………Năm sinh:……………………………………………….

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: ………………………………

Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………….

Là chủ sở hữu bất động sản: …………………………………………………………………………………

BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (BÊN B):

Ông/bà: …………………………………………………Năm sinh:…………………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: …………………………

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………….

Ông/bà: ……………………………………………Năm sinh:……………………………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: …………………………………

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất  theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo …………….………………….. ,cụ thể như sau:

– Thửa đất số: …………………………………………………………………………………………………………..

– Tờ bản đồ số: ………………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………………………………..

– Diện tích: …………………………. m(Bằng chữ: …………………………………………)

– Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: ……………………………………………………………………………. m2

+ Sử dụng chung: …………………………………………………………………………… m2

– Mục đích sử dụng:………………………………………………………………………………………………….

– Thời hạn sử dụng:………………………………………………………………………………………………….

– Nguồn gốc sử dụng:……………………………………………………………………………………………….

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2. Giá trị quyền sử dụng đất  nêu trên là ………………………………….đồng (Bằng chữ: ……………………………………………………………….).

ĐIỀU 3: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

3.1. Việc đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.

3.2. Lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên A chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 4: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

4.1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu cho bên B vào thời điểm ……………………………………….

4.2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất  theo Hợp đồng này do bên ……………………….. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất  đất như đã thoả thuận;

4.2. Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất  cho bên được tặng cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất.

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai;

5.2. Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất được tặng cho;

5.3. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

ĐIỀU 6: QUYỀN CỦA BÊN B

6.1. Yêu cầu bên A giao đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất như đã thoả thuận;

6.2. Được sử dụng đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn;

6.3. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

      Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

8.1. Bên A cam đoan:

aNhững thông tin về nhân thân, về thửa đất và  đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

bThửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

cTại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

– Thửa đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất t không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

dViệc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

eThực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

8.2. Bên B cam đoan:

aNhững thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

bĐã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

cViệc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

dThực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

9.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

9.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

9.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm …….

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

 

                    BÊN TẶNG CHO (Bên A)                           BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (Bên B)

                   (Ký/ điểm chỉ, ghi rõ họ tên)                              (Ký/ điểm chỉ, ghi rõ họ tên)


Hướng dẫn điều mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

       Trên đây là mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mới nhấttổng đài tư vấn Luật 19006588 đã tiến hành soạn thảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Bạn có thể tải mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đơn giản để sử dụng:

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Một số lưu ý khi điền mẫu giấy cho tặng đất

Khi ký kết hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, các bên cần lưu ý những điều sau:

  • Thông tin trong hợp đồng phải được điền đầy đủ chính xác
  • Các bên cần thỏa thuận rõ những điều khoản cơ bản về: đặc điểm thửa đất tặng cho, điều kiện tặng cho. Đặc biệt, các bên cần chú ý những điều khoản liên quan đến quyền và nghĩa vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng.
  • Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
  • Không tặng cho tài sản không thuộc sở hữu của mình

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng cho tặng đất

  • Tư vấn pháp luật dân sự qua tổng đài về hợp đồng tặng cho bất động sản: 19006588.
  • Công ty Luật Quang Huy cung cấp mọi dịch vụ soạn thảo các mẫu hợp đồng ủy quyền cho tặng quyền sử dụng đất, mẫu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất,… đảm bảo pháp lý cho các bên.
  • Dịch vụ công chứng, chứng thực hợp đồng tặng cho bất động sản.

      Công ty Luật Quang Huy chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc công chứng của hợp đồng tặng cho đất nhanh nhất.


       Trên đây là mẫu hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất mới nhất 2019 các bạn có thể tham khảo cách viết, cách soạn thảo và trình bày mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. Nếu còn thắc mắc về nội dung hay cách thức trình bày bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

       Trân trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top