Mẫu hợp đồng liên doanh

Mẫu hợp đồng liên doanh

Tại thời điểm mở cửa thị trường, giao lưu thương mại giữa các nước đang phát triển thì việc liên doanh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước diễn ra rất phổ biến.

Bài viết sau đây của Luật Quang Huy sẽ giới thiệu đến các bạn đọc tất cả các vấn đề pháp lý của hợp đồng liên doanh.


Hợp đồng liên doanh là gì?

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định về vấn đề khái niệm của hợp đồng liên doanh.

Tại bài viết này bạn đọc có thể tham khảo khái niệm hợp đồng liên doanh được như sau:

Thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên liên doanh với việc quy định cụ thể các quyền và nghĩa vụ của từng bên trong việc thành lập doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam được tiến hành trên cơ sở các bên tự nguyện tham gia cùng nhau góp vốn.

Hợp đồng liên doanh là văn bản điều chỉnh quan hệ giữa các bên liên doanh với nhau và quan hệ giữa từng bên liên doanh đối với doanh nghiệp liên doanh khi họ tham gia doanh nghiệp liên doanh.


Mẫu hợp đồng liên doanh mới nhất

Hợp đồng liên doanh là sự thỏa thuận giữa các bên nên các bên được tự do thỏa thuận phần nội dung.

Tuy nhiên phải đáp ứng có những nội dung cơ bản mà pháp luật quy định.

Dưới đây là mẫu hợp đồng liên doanh mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH

Số: …/HĐLD

 … … …, ngày … … tháng … … năm 20…

Tại: …………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A: …………………………………………………………………………………………………………….

Tên cơ quan: …………………………………………………………..……………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại số: …………………………………………………………………………………..………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………..…………………

Mở tại ngân hàng: ………………………………………………………………………………..……………

Đại diện là Ông (bà) ………………………………………………………………………..…………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………

Giấy ủy quyền số: …………………………………………….………………………………..……… (nếu có)

Viết ngày ………………………………………………………….……………………………………………

Do ……………………………………………..…… Chức vụ …………………………………………………

 

Bên B: ……….………………………………………………………………………………………………….

Tên cơ quan: …………………………………………………………..……………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại số: …………………………………………………………………………………..………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………..…………………

Mở tại ngân hàng: ………………………………………………………………………………..……………

Đại diện là Ông (bà) ………………………………………………………………………..…………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………..

Giấy ủy quyền số: …………………………………………….………………………………..……… (nếu có)

Viết ngày ………………………………………………………….……………………………………………

Do ……………………………………………..…… Chức vụ …………………………………………….…

Các bên thống nhất lập hợp đồng liên doanh với nội dung như sau:

Điều 1: Thành lập xí nghiệp liên doanh

 1. Tên xí nghiệp liên doanh … ……………………………………………………………………………..
 2. Địa chỉ dự kiến đóng tại ……………………………………………………………………………………
 3. Các hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp:………………………………………………………………..

…………………………………………………………….……………………………………………………….

Điều 2: Tổng vốn đầu tư và vốn pháp định của xí nghiệp liên doanh

 1. Tổng vốn đầu tư cho XNLD dự kiến khoảng ………………………………………………………………

Bao gồm các nguồn: ……………………………………………………………………………………………

 1. Vốn pháp định là: ……………………………………………………………………………………………
 2. Tỷ lệ góp vốn của các bên vào vốn pháp định: ……………………………………………………………

– Bên A là ……………….. bằng các hình thức sau …………………………………………………………

– Bên B là ………………. bằng các hình thức sau …………………………………………………………….

 1. Kế hoạch và tiến độ góp vốn.

– Quý 1 năm …….. sẽ góp là ………………………………………………………….………………………

Trong đó:

+ Bên A góp: ……………………………………………………………………………………………………

+ Bên B góp: ……………………………………………………………………………………………………

– Quý 2 năm ……… sẽ góp là …………………………………………………………………………………

 1. Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư.
 2. Điều kiện: ……………………………………………………………………………………….……………
 3. Thủ tục: ……………………………………………………………………………………………………….

Điều 3: Danh mục, số lượng, chất lượng thiết bị, vật tư chủ yếu cần cho hoạt động kinh doanh và nguồn cung cấp

Bảng chiết tính thiết bị, vật tư của XNLD

Số TT Danh mục Đơn vị tính Số lượng Chất lượng Nguồn cung cấp
           

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 4: Quy cách, số lượng, chất lượng sản phẩm và thị trường tiêu thụ

 1. Quy cách: ……………………………………………………………………………………………………
 2. Số lượng: ……………………………………………………………………………………………………
 3. Chất lượng: …………………………………………………………………………………………………

Lưu ý: Nếu là cơ sở dịch vụ ghi rõ số tiền dự kiến sẽ thu được trong tháng, quý, hoặc năm.

Điều 5: Thời hạn hoạt động của XNLD, những trường hợp cần kết thúc hoạt động và giải thể XNLD

 1. XNLD …… đăng ký thời gian hoạt động là …… Năm. Nếu có điều kiện thuận lợi xin kéo dài thêm … năm.
 2. XNLD … sẽ kết thúc trước thời hạn và giải thể XNLD trong những trường hợp sau đây:

– …………………………………………………………………..

– ……………………………………………………………………

– …………………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………..

Điều 6: Công tác tài chính và kế toán của xí nghiệp liên doanh

 1. Các nguyên tắc tài chính cần áp dụng gồm:

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. Công tác kế toán

– Hệ thống kế toán: ……………………………………

– Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định: ……………%/năm

– Tỷ lệ trích lập các quỹ của xí nghiệp:

+ Quỹ khuyến khích phát triển sản xuất: ……………% lợi nhuận

+ Quỹ khen thưởng: ……………………………………%

+ Quỹ phúc lợi: …………………………………………

– Tỉ lệ trên được thay đổi bởi: ………………………….

– Cách thức bảo hiểm tài sản của XNLD:

+ Lập hợp đồng bảo hiểm với chi nhánh Bảo Việt ….

+ Các biện pháp khác: …

 1. Công tác kiểm tra kế toán.
 2. Chế độ kiểm tra sổ sách kế toán trong XNLD
 3. Chế độ giám sát của Kế toán trưởng.
 4. Chấp hành sự kiểm tra của cơ quan tài chính có thẩm quyền.
 5. Chấp hành sự kiểm tra của Ngân hàng về sử dụng vốn vay.v.v…

Điều 7: Tổ chức và cơ chế quản lý XNLD

 1. Số lượng và thành phần hội đồng quản trị

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……………..

 1. Nhiệm vụ, quyền hạn, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và chủ tịch, các phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Cách thức bầu (hoặc chỉ định hay thuê) giám đốc và các phó giám đốc XNLD:

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nhiệm vụ, quyền hạn, nhiệm kỳ của giám đốc, các phó giám đốc.

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Những trường hợp cần bãi chức giám đốc, phó giám đốc trước thời hạn.

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 8: Tỉ lệ phân chia lãi, lỗ và rủi ro cho các bên liên doanh

Căn cứ vào tỷ lệ góp vốn các bên thỏa thuận phân chia lãi, lỗ và rủi ro như sau:

Bên A: ……… % vì đã góp ……… % vốn.

Bên B: ……… % vì đã góp …….. % vốn.

Điều 9: Quan hệ lao động trong XNLD

Các nguyên tắc tuyển lao động:

 1. Lập hợp đồng lao động theo hình thức: ………………………………………………………………
 2. Qua thử tay nghề và kiểm tra bằng cấp được đào tạo …
 3. Áp dụng chế độ bảo hộ lao động.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 1. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 1. Các hình thức trả lương cần áp dụng

– Lương khoán sản phẩm:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

– Lương cấp bậc:

……………………………………………………………………………………………………………………

 1. Hoạt động của công đoàn:

………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Chế độ bảo hiểm cho người lao động.

-……………………………………………………………………………………………………………………………………….

-……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 10: Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân.

 1. Đưa đi đào tạo (Tiêu chuẩn/số lượng) :…………………………………………………………………..
 2. Bố trí đi bồi dưỡng ngắn hạn: Số lượng ………………………………………………………………….
 3. Kế hoạch mời chuyên gia trong nước và nước ngoài đến xí nghiệp phổ biến kỹ thuật và kinh nghiệm.
 4. Kế hoạch bồi dưỡng và thi tay nghề nâng cấp bậc kỹ thuật của đội ngũ công nhân.

 Điều 11: Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện hợp đồng

 1. Trách nhiệm Bên A (xác định các nghĩa vụ vật chất).
 2. Trách nhiệm Bên B
 3. Trách nhiệm Bên C

Điều 12: Thủ tục giải quyết các tranh chấp trong hợp đồng liên doanh

Tranh chấp giữa các Bên có liên quan, hoặc phát sinh từ Hợp đồng trước hết phải được giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải. Trong trường hợp các Bên tranh chấp vẫn không thoả thuận được với nhau thì vụ tranh chấp sẽ được đưa ra……………………………………… (ghi rõ tên và địa chỉ Tòa án hoặc tổ chức trọng tài).

Quyết định của…………………………(tổ chức trên) là chung thẩm và các Bên phải tuân theo.

Điều 13: Các thỏa thuận khác (nếu cần)

……………………………………………………………………………………………………………………

Điều 14: Hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …………………đến ngày …………….….

Các bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý sau khi hợp đồng hết hiệu lực … ngày. Chủ tịch hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức và thông báo thời gian, địa điểm triệu tập cuộc họp thanh lý.

ĐẠI DIỆN BÊN A

Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)

……………

Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)


Hướng dẫn cách viết hợp đồng liên doanh

Khi tham gia soạn thảo ký kết hợp đồng liên doanh các bên lưu ý các vấn đề sau:

 • Về các bên tham gia trong hợp đồng: ghi rõ thông tin của các bên tham gia quan hệ liên doanh như tên, địa chỉ trụ sở, tên người đại diện,…
 • Ghi rõ mục đích của các bên: nếu để thành lập doanh nghiệp liên doanh thì phải ghi rõ tên của doanh nghiệp liên doanh, mã số thuế, trụ sở chính,…
 • Về góp vốn: tổng vốn góp là bao nhiêu, trách nhiệm của các bên trong việc góp vốn như thế nào, việc chuyển nhượng phần vốn đã góp được thực hiện như thế nào, điều kiện cụ thể ra sao;
 • Ghi rõ về việc phân chia lãi, lỗ, trách nhiệm, nghĩa vụ tài chính giữa các bên.
 • Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện hợp đồng, nếu có xảy ra tranh chấp thì giải quyết ra sao.

Quy định về hợp đồng liên doanh

Chủ thể hợp đồng liên doanh

Các bên tham gia quan hệ liên doanh nhằm mục đích hợp tác dưới hình thức thành lập một doanh nghiệp mới mà chủ sở hữu là các bên.

Vậy chủ thể của hợp đồng liên doanh có thể là pháp nhân Việt Nam hoặc có cả pháp nhân nước ngoài.

Trong trường hợp một trong các bên là pháp nhân nước ngoài thì phải cần phải có giấy phép đầu tư để đảm bảo các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng.

Nội dung hợp đồng liên doanh

Mặc dù hợp đồng là sự tự do thỏa thuận của các bên, các bên có thể tự do thỏa thuận với nhau tuy nhiên phải đảm bảo sự thỏa thuận đó không được vi phạm điều cấm của luật, không trái với đạo đức xã hội và đảm bảo đủ điều kiện để hợp đồng giữa các bên có thể phát sinh hiệu lực.

Nội dung của hợp đồng phải có những điều khoản cơ bản như sau:

 • Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đầu tư tham gia liên doanh và người đại diện theo pháp luật của các bên liên doanh;
 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp liên doanh;
 • Loại hình doanh nghiệp;
 • Lĩnh vực, ngành nghề và phạm vi kinh doanh;
 • Vốn điều lệ, phần góp vốn của mỗi bên, phương thức, tiến độ góp vốn điều lệ;
 • Tiến độ thực hiện dự án;
 • Thời hạn hoạt động của dự án;
 • Địa điểm thực hiện dự án;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên liên doanh;
 • Các nguyên tắc quản lý tài chính;
 • Phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Thể thức sửa đổi và chấm dứt hợp đồng, điều kiện chuyển nhượng, điều kiện chấm dứt hoạt động, giải thể doanh nghiệp;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

Ngoài những nội dung này các bên có thể thỏa thuận thêm những nội dung khác.

Hình thức hợp đồng liên doanh

Hợp đồng liên doanh phải được lập thành văn bản, do đại diện có thẩm quyền của các bên liên doanh ký nháy vào từng trang và ký đầy đủ vào cuối hợp đồng.

Hợp đồng liên doanh có hiệu lực kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Hợp đồng liên doanh.

Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

Trân trọng ./.


 Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top