KẾ HOẠCH 47/KH-UBND VỀ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2020

      Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2020, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020.


Cơ sở pháp lý

  • Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
  • Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.

Tóm tắt nội dung kế hoạch 47/KH-UBND năm 2020

      Kế hoạch 47/KH-UBND được ban hành với mục đích và yêu cầu như sau:

      Mục đích

     Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp và mọi tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

     Xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hàng năm và từng thời kỳ của địa phương; coi đây là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan, đơn vị.

      Yêu cầu

      Việc triển khai, tổ chức thực hiện về phát triển đối tượng tham gia phải đảm bảo kịp thời và có hiệu quả, tạo sự đột phá về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.


Nội dung kế hoạch 47/KH-UBND năm 2020

       Kế hoạch 47/KH-UBND về thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 có nội dung như sau:

Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2020

TẢI NỘI DUNG KẾ HOẠCH 47/KH-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 47/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2020

      Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2020, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020, như sau:

      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

      1. Mục đích

      Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp và mọi tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

      Xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hàng năm và từng thời kỳ của địa phương; coi đây là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan, đơn vị.

      2. Yêu cầu

      Việc triển khai, tổ chức thực hiện về phát triển đối tượng tham gia phải đảm bảo kịp thời và có hiệu quả, tạo sự đột phá về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

      II. MỤC TIÊU

      1. Mục tiêu chung

      Đẩy mạnh khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN để thực hiện mục tiêu mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; duy trì đối tượng đã tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

      2. Mục tiêu cụ thể năm 2020

      a) Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 756.219 người, trong đó:

  • BHXH bắt buộc: 56.215 người (tăng mới 2.186 người).
  • BHXH tự nguyện: 17.109 người (tăng mới 8.300 người).
  • BHTN: 46.875 người (tăng mới 5.294 người).
  • BHYT: 739.110 người (tăng mới 2.608 người).


Các văn bản có liên quan

      Đối với người lao động thì bảo hiểm y tế là một trong những chế độ cần thiết để đảm bảo cho cuộc sống, sức khỏe của người lao động vì vậy để đảm bảo quyền lợi người lao động thì người lao động Quốc hội đã bổ sung nhiều văn bản pháp luật để điều chỉnh hướng dẫn tham gia, hưởng chế độ bảo hiểm y tế bao gồm như sau:

  • Quyết định 51/2018/QĐ-TTG về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019-2021 do thủ tướng chính phủ ban hành. Theo đó, mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan BHXH bằng 1,8 lần so với chế độ tiền lương do Nhà nước quy định áp dụng đối với các đối tượng sau: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an.(Chỉ áp dụng đối với tổ chức bảo hiểm xã hội là đơn vị dự toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán riêng theo quy định của pháp luật về kế toán).
  • Quyết định 1288/QĐ-BHXH về quy chế quản lý đầu tư các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).Các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động đầu tư các quỹ bảo hiểm và các văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư các quỹ bảo hiểm hiện hành; Kết quả thực hiện phương án đầu tư quỹ đã được Hội đồng quản lý thông qua năm trước, ước thực hiện đầu tư quỹ năm nay;
  • Quyết định 1300/QĐ-BHXH năm 2019 sửa đổi quyết định 1518/QĐ-BHXH quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của bảo hiểm xã hội việt nam

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Kế hoạch 47/KH-UBND về thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI