MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ CHUẨN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ

     

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ chuẩn theo quy định pháp luật
Hợp đồng lao động thời vụ là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có tính chất không thường xuyên, có thời hạn dưới 12 tháng, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Hợp đồng lao động thời vụ là hợp đồng lao động được ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động nhằm thực hiện công việc có tính không thường xuyên và có thời hạn dưới 12 tháng.

      Hợp đồng lao động thời vụ được các tổ chức cá nhân giao kết rất nhiều với người lao động nhằm thực hiện các công việc có tính chất tạm thời hoặc nhằm thay thế tạm thời những người lao động đang trong thời gian nghỉ. Bởi sự phổ biến của hợp đồng này như vậy nên việc giao kết các hợp đồng này cần phải được cả người lao động và người sử dụng lao động chú ý đến, đặc biệt là về hình thức của hợp đồng cũng như các điều khoản trong hợp đồng. Vì vậy, sau đây Luật Quang Huy xin hướng dẫn cách soạn theo mẫu hợp đồng lao động thời vụ như sau:

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ


Một số mẫu đơn có liên quan


Hợp đồng lao động thời vụ là gì?

      Hợp đồng thời vụ là gì? Hợp đồng lao động thời vụ là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có tính chất không thường xuyên, có thời hạn dưới 12 tháng, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ

Hình thức của hợp đồng lao động thời vụ

      Hợp đồng lao động thời vụ là hợp đồng lao động được ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động nhằm thực hiện công việc có tính không thường xuyên và có thời hạn dưới 12 tháng.

      Theo quy định tại điều 16 Bộ luật Lao động 2012 quy định về hình thức của hợp đồng lao động:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

      Như vậy, đối với hợp đồng thời vụ mà có thời hạn dưới 03 tháng thì người lao động và người sử dụng lao động có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói. Đối với hợp đồng có thời hạn trên 03 tháng thì pháp luật quy định bắt buộc hợp đồng phải được giao kết bằng văn bản.


Nội dung của hợp đồng lao động thời vụ

        Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định trong hợp đồng lao động phải có những nội dung cơ bản sau:

 • Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
 • Công việc và địa điểm làm việc;
 • Thời hạn của hợp đồng lao động;
 • Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 • Chế độ nâng bậc, nâng lương;
 • Thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;
 • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề;
 • Các nội dung khác liên quan đến thực hiện nội dung mà hai bên thỏa thuận

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————- 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Số: ……………/HĐLĐTV

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: …………………………………………………………; Quốc tịch: Việt Nam.
Chức vụ: ………………………………………………………………………………………..……

Đại diện cho: CÔNG TY ……………………………………………………………………………
Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: ……………………………………………………………………………………….

Và một bên là Ông/Bà: …………………………………………………………; Quốc tịch: Việt Nam.
Sinh ngày …… tháng …… năm …… tại …………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………….
Số CMTND: ………………. cấp ngày …… tháng …….. năm ……… Tại ………………………

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng 

 1. Loại hợp đồng lao động: Thời vụ ..… tháng.
 2. Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm ….
 3. Địa điểm làm việc: ………………………………………………………………………
 4. Chức danh chuyên môn: …………………………………………………………………
 5. Chức vụ (nếu có): …………………………………………………………………………..
 6. Công việc phải làm: …………………………………………………………………………

Điều 2: Chế độ làm việc:

 1. Thời giờ làm việc: ………….giờ/ngày
 2. Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1Quyền lợi: 

a) Phương tiện đi lại làm việc: ………………………………………………………………………

b) Mức lương chính hoặc tiền công: …………………. đ/tháng (đã bao gồm BHXH, BHYT).

c) Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

d) Phụ cấp gồm: ……………………………………………………………………………………

e) Được trả lương: vào các ngày … tháng …. năm …….

f) Tiền thưởng : Theo tình hình tài chính của công ty.

g) Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.

h) Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế:…………………………………………………………………..

k) Chế độ đào tạo: ……………………………………………………………………………………

l) Những thoả thuận khác:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Nghĩa vụ: 

a) Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

b) Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.

c) Bồi thường vi phạm và vật chất:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1.Nghĩa vụ:

a) Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

b) Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).

2Quyền hạn:

a) Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…).

b) Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản chấm dứt hợp đồng:

 1. Chấm dứt trong trường hợp hết hợp đồng;
 2. Chấm dứt trước khi thời hạn;
 3. Đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 6. Điều khoản thi hành

 1. Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
 2. Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng… năm… Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại …………………………………….…………….. ngày ……… tháng ……… năm ………

               NGƯỜI LAO ĐỘNG                            NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)                                     (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Một số lưu ý khi điền mẫu hợp đồng thời vụ

 • Thông tin trong hợp đồng phải được điền chính xác, đầy đủ.
 • Đối tượng của hợp đồng lao động thời vụ là công việc thực hiện được và không vi phạm pháp luật
 • Thời hạn của hợp đồng lao động thời vụ phải dưới 12 tháng
 • Người lao động làm việc theo hợp đồng mùa vụ không phải thử việc.

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động thời vụ

 • Tư vấn pháp luật dân sự qua tổng đài về hợp đồng lao động thời vụ: 19006588.
 • Công ty Luật Quang Huy cung cấp mọi dịch vụ soạn thảo các mẫu hợp đồng lao động thời vụ

      Công ty Luật Quang Huy chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc công chứng của hợp đồng nhanh nhất.

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ


      Trên đây là mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất theo quy định của pháp luật các bạn có thể tham khảo cách viết, cách soạn thảo và trình bày mẫu hợp đồng lao động thời vụ của chúng tôi.Nếu còn thắc mắc về nội dung hay cách thức trình bày bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

       Trân trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!


phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI